16.11.2015 09:18:57 CET

PolyPlank AB : Delårsrapport januari-september 2015

Vd har ordet

Pågående effektiviseringsprogram fortsätter ge positiva effekter under tredje kvartalet innevarande verksamhetsår. Vi har förbättrat resultatet i koncernen med 3,7 MSEK till -0,4. Tar vi hänsyn till de extra kostnader som pågående rekonstruktion medfört är förbättringen t o m större. Vi skulle med hänsyn till detta kunna redovisa ett positivt resultat före finansiella kostnader och skatt.

Nämnd rekonstruktion är enligt beslut förlängd för både moderbolaget PolyPlank AB och dotterbolaget Fröseke Panel AB till januari 2016. Därefter beräknar vi att den skall avslutas.

Vi har genomfört en nyemission som avslutades under september. Emissionen gav en ökning av det egna kapitalet med 9,4 MSEK efter emissionskostnader, varav ett likvidtillskott med ca 3,5 MSEK som inbetalas under oktober 2015.

Verksamheten i OFK Plast AB i Karlskoga avyttrades under kvartalet och en mångårig förlustkälla har eliminerats.

Fröseke Panel AB startade under oktober produktionen med tre personer efter att genomgått en omstrukturering för att möta en betydligt mindre omsättning. Verksamheten byggs upp utifrån den nya volymen.

Pågående kostnadsöversyn, effektiviserings- och förbättringsarbete löper enligt plan för såväl moderbolag som dotterbolag.

PolyPlank var 20 år före sin tid med cirkulär produktion. Nu har företaget möjlighet att bli en svensk ledstjärna inom produktionsindustrin. Som ett exempel ska vi nu ingå i ett Mistras forskningsprojekt REES tillsammans med de ledande svenska universiteten och bl a Ericsson och Volvo Car Group.

Bengt Nilsson, VD

Tredje kvartalet 2015, koncernen

Tre kvartal 2015, koncernen

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Orderingången är fortfarande god vad gäller moderbolagets sortiment.

Avyttringen av det helägda bolaget OFK Plast AB i Karlskoga genomfördes enligt våra planer och rekonditioneringen av plugg till pappersindustrin flyttades till Färjestaden. Utan personaltillskott utförs arbetet nu av ordinarie personal i moderbolaget. Vissa speciella plastfraktioner kan även i framtiden köpas från Karlskoga.

Den genomförda nyemissionen som beskrivits i tidigare delårsrapport för januari-juni 2015 utvecklades väl och en överteckning skedde. Totalt gav nyteckningen ett likvidtillskott på 3,5 MSEK. Den har också informerats om i särskild presskommuniké.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Verksamheten i Fröseke Panel AB har åter startat under oktober med ett reducerat antal anställda anpassad efter inneliggande orderstock.  Den planeras att expandera efter kommande orderingång. Även övriga kostnader har reducerats till ett minimum och kommer också att anpassas i framtiden efter rörelsens förmåga att bära dem.

Respektive tingsrätter i Kalmar och Växjö fattade beslut om att godkänna ansökan om förlängning av pågående företagsrekonstruktion under oktober att gälla fram till slutet av januari för PolyPlank AB (publ) och dotterbolaget Fröseke Panel AB.

Miljö

Att vi ska värna om planetens resurser och om varandra har varit polyplanks grundpelare sedan starten för 20 år sedan. PolyPlanks produktionsmetod och affärsmodell vilar på den Cirkulära ekonomins grunder:

Återvunnet råmaterial av termoplaster och organiska fibrer bildar tillsammans det unika och patenterade kompositmaterialet.

Återbruk av materialet, resterna från produktionen går tillbaka in i produktionen och när den färdiga produkten i sig är förbrukad kan den återlämnas/återköpas för omvandling till ny produkt.

Återanvändning, färdiga produkter rekonditioneras och återanvänds.

Lång livslängd, PolyPlank lämnar en 25 årig garanti mot röta. Att jobba med kvalité och kunskapsåterföringen är extra värdefullt i arbetet med att minska det ekologiska fotavtrycket på vår planet.

Lokal produktion, vi har vår tillverkning i Sverige vilket minimerar transporter till våra kunder.

Produkten som en tjänst, är en cirkulär affärsmodell som Polyplank undersöker om vi kan erbjuda. I framtiden hoppas vi kunna erbjuda våra kunder produkter som de kan långtidshyra.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

Moderbolaget

Fröseke Panel AB

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar och Balkonger & Loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a finns avtal med San Sac AB avseende försäljning av källsorteringsskåp och miljöhus.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i köpt MDF (medium densified fiberboard), en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Framtidsutsikter

Moderbolaget

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Fröseke Panel

Fröseke Panel AB har en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,3 MSEK (1,0). Likviditeten har varit ansträngd men tillskottet uppgående till 3,5 MSEK har medfört en förbättring.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 13,5 MSEK (26,5). Dessa består av långfristiga skulder 0,8 MSEK (6,0), fakturabelåning 0 MSEK (3,4), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 9,3 (5,6) samt övriga kortfristiga skulder 3,4 MSEK (9,7).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (0,7).

Skatter

PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 150,0 MSEK vid 2014 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 2,5 MSEK vid 2014 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 1,3 MSEK vid 2014 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 153,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank eller dotterbolagen.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 9,3 MSEK (5,6) den 30 september 2015, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2015 uppgått till 0,6 MSEK (0,7). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Inköpen från Urnet AB, där Ulf Ramström, styrelseledamot, är ägare, har under tredje kvartalet 2015 uppgått till 0,2 MSEK (0).

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,6 MSEK (5,6). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,7 MSEK (-2,3). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,4 MSEK (0,4).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 11 (15) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2014 (sidan 13-14 samt sidan 44-45).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2014.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2015 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 16 november 2015

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Bengt Nilsson
Styrelseordförande                                                 Verkställande direktör

Ulf Ramström                                  Henrik von Heijne                                                      
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                           

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34  Stockholm, telefon 08-503 01 550.

Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Bengt Nilsson, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)                
    Juli-Sept
2015
Juli-Sept
 2014
Jan-Sept
2015
Jan-Sept
2014
Helåret
2014
             
Nettoomsättning   5 955 8 609 22 272 27 953 40 046
Övriga intäkter   913 35 954 62 33
    6 868 8 644 23 226 20 404 40 079
             
Råvaror och förnödenheter   -2 780 -4 976 -10 977 -15 219 -19 110
Övriga externa kostnader   -2 192 -2 828 -7 527 -7 920 -12 115
Personalkostnader   -1 254 -3 434 -8 066 -10 297 -14 498
Nedskrivning av maskiner och inventarier       -8 000    
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-1 061
 

-1 362
 

-3 605
 

-3 958
 

-5 405
Nedskrivning av omsättningstillgångar       -2 000    
Övriga rörelsekostnader       -97    
Rörelseresultat   -419 -3 956 -17 046 -9 379 -11 049
             
             
Resultat från andelar i koncernföretag       530    
Finansiella intäkter     2 3 3 6
Finansiella kostnader   -484 -469 -1 735 -1 709 -2 767
Finansnetto   -484 -467 -18 248 -1 706 -2 761
             
Resultat före skatt   -903 -4 423 -18 248 -11 085 -13 810
             
Uppskjuten skatt            
Årets resultat   -903 -4 423 -18 248 -11 085 -13 810
 

Övrigt totalresultat

 
           
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen            
Omvärdering fastighet           -16
             
Årets totalresultat   -903 -4 423

 
-18 248 -11 085 -13 826
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-903
 

 

-4 423
 

 

-18 248
 

 

-11 085
 

 

-13 826
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-903
 

 

-4 423
 

 

-18 248
 

 

-11 085
 

 

-13 826
             
Resultat per aktie (SEK) före och efter utspädning   -0,07 -3,85 -1,5 -9,65 -12,03
             
             
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

12 205
 

1 149
 

12 205
 

1 149
 

1 149
Genomsnittligt antal aktier i tusental   3 192 1 149 1 838 984 1 026
             

Pågående emission och ändringen av kvotvärdet per aktie från 2,5 SEK till 0,44 SEK registrerades på Bolagsverket den 14oktober 2015.


Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 30 september 2015 (KSEK)        
2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31
Tillgångar        
         
Fordran för tecknat men ej inbetalt belopp pågående nyemission    

3 411
   
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   614 1 400 1 310
Patent, licenser och varumärken     18  
S:a immateriella anläggningstillgångar   614 1 418 1 310
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 250 2 289 2 250
Maskiner och andra tekniska anläggningar   12 367 22 288 21 226
Förbättringsutgifter på annans fastighet   308 415 388
Inventarier, verktyg och installationer   491 1 053 841
S:a materiella anläggningstillgångar   15 417 26 045 24 705
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag     22  
S:a finansiella ansläggningstillgångar     22  
         
Summa anläggningstillgångar   16 832 27 485 26 015
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   3 926 7 309 5 970
Kundfordringar   3 094 8 853 6 730
Skattefordran   405 403 222
Övriga fordringar   8 770 11 925 9 169
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   742 1 116 979
Likvida medel   1 250 985 777
         
Summa omsättningstillgångar   18 187 30 591 23 847
         
Summa tillgångar   37 629 58 076 49 862(KSEK)          
2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31    
Eget kapital            
Aktiekapital (1 149 405 aktier)   506 28 735 2 874    
Pågående emission aktiekapital (11 055 835 aktier)   4 865 470      
Övriga reserver   1 496 1 473 1 457    
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat   -18 159 -23 307 -814    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   -6 351 7 371 3 517    
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder   843 6 002 1 866    
Uppskjuten skatteskuld     57 57    
S:a långfristiga skulder   843 6 059 1 923    
             
Kortfristiga räntebärande skulder   12 682 20 450 26 229    
Leverantörsskulder   15 192 18 080 10 519    
Övriga kortfristiga skulder   9 832 2 637 2 411    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
5 091
340
3 139
340
4 923
340
   
S:a kortfristiga skulder   43 137 44 646 44 422    
             
Summa skulder   43 980 50 705 46 345    
             
Summa eget kapital och skulder   37 629 58 076 49 862    
             
Räntebärande skulder   13 525 26 452 28 909    

Pågående emission och ändringen av kvotvärdet per aktie från 2,5 SEK till 0,44 SEK registrerades på Bolagsverket den 14oktober 2015.
Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2014 28 735 41 800 1 473 -49 584 22 424
Årets resultat - -   -11 085 -11 085
Summa totalresultat 28 735 41 800 1 473 -60 669 11 339
           
Transaktioner med ägare          
Emissionskostnader - -4 438 - - -4 438
Pågående nyemission 470       470
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

470
 

 

-4 438
   

 

 
 

 

-3 968
           
Utgående eget kapital 30 september 2014 29 205 37 362 1 473 -60 669 7 371
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 37 319 1 457 -38 133 3 517
Årets resultat - -   -18 248 -18 248
Nedskrivning övervärde OFK Plast AB - - - -1 005 -1 005
Summa totalresultat 2 874 37 319 1 457 -57 126 -15 736
           
Transaktioner med ägare          
Nedskrivning av aktiekaptialet -2 368 - - 2 368 -
Pågående nyemission 4 864 6 191     11 056
Emissionskostnader   -1 671     -1 671
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital 2 497

 
4 520   2 368 9 385
           
Utgående eget kapital 30 september 2015 5 370 37 319 1 457 -55 478 -6 351

Pågående emission och ändringen av kvotvärdet per aktie från 2,5 SEK till 0,44 SEK registrerades på Bolagsverket den 14oktober 2015.


Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)          
Juli-Sept
2015
Juli-Sept
2014
Jan-Sept
2015
Jan-Sept
2014
  Helåret
2014
           
Nettoomsättning 5 575 5 663 17 426 16 967 24 223
Aktiverat arbete för egen räkning       603 603
Övriga intäkter   2   2 2
  5 575 5 665 17 426 17 572 23 471
           
Råvaror och förnödenheter -2 469 -3 753 -8 589 -9 114 -14 307
Övriga externa kostnader -1 704 -1 752 -4 869 -4 477 -6 261
Personalkostnader -1 678 -1 768 -5 255 -5 975 -8 339
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-601
 

-710
 

-1 908
 

-2 101
 

-2 821
Övriga rörelsekostnader          
Rörelseresultat -877 -2 318 -3 195 -4 095 -6 540
           
Nedskrivning/resultat från aktier dotterbolag      

-3 955
   

-400
Nedskrivning av fordran     -10 000    
Finansiella intäkter   2 2 3 6
Finansiella kostnader -469 -393 -1 524 -1 394 - 2 241
Finansnetto -467 -391 -15 477 -1 391 -2 635
           
Resultat efter finansiella poster -1 344 -2 709 -18 672 -5 486 -9 175
           
Bokslutsdispositioner          
Lämnade koncernbidrag         -3 500
Resultat före skatt -1 344 -2 709 -18 672 -5 486 -12 675
           
Skatt          
Årets resultat -1 344 -2 709 -18 672 -5 486 -12 675
           
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,11
 

-2,35
 

-1,53
 

-4 77
 

-11,03
           
           
Antal utestående aktier i tusental 12 205 1 149 12 205 1 149 1 149
Genomsnittligt antal aktier i tusental 3 192 1 149 1 838 984 1 011

Pågående emission och ändringen av kvotvärdet per aktie från 2,5 SEK till 0,44 SEK registrerades på Bolagsverket den 14oktober 2015.


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31
Tillgångar        
         
Fordran för tecknat men ej inbetalt belopp pågående nyemission    

3 411
   
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   614 780 743
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   614 780 743
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 203 2 289 2 266
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 183 2 504 2 094
Förbättringsutgifter på annans fastighet   308 415 388
Inventarier, verktyg och installationer   491 946 739
S:a materiella anläggningstillgångar   4 185 6 154 5 487
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   485 5 440 5 440
S:a finansiella anläggningstillgångar   485 5 440 5 440
         
Summa anläggningstillgångar   5 284 12 374 11 670
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   2 445 3 088 2 577
Kundfordringar   2 384 5 121 6 559
Fordringar hos koncernföretag   10 022 21 871 18 997
Skattefordran   267 267 147
Övriga kortfristiga fordringar   907 1 942 428
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   279 973 409
Likvida medel   369 6 4
         
Summa omsättningstillgångar   16 673 33 267 29 121
         
Summa tillgångar   25 368 45 641 40 791(KSEK)        
2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (1 149 405 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

2 874
 

28 735
 

2 874
Pågående nyemission   4 865 470  
Uppskrivningsfond   1 419 1 478 1 419
Summa aktiekapital och reserver   9 158 30 683 4 293
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond       35 231
Balanserad förlust   -326 -12 851 -22 882
Periodens resultat   -17 328 -5 486 -12 675
Delsumma   -17654 -18 457 -326
         
Summa eget kapital   -5 320 12 226 3 967
         
Avsättningar        
Garantier   340 340 340
Summa avsättningar   340 340 340
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder   843 6 002 997
Summa långfristiga skulder   843 6 002 997
         
Kortfristiga räntebärande skulder   10 558 16 999 24 753
Leverantörsskulder   6 966 6 086 5 520
Skulder till koncernföretag   61 61 399
Övriga kortfristiga skulder   8 023 1 716 1 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 900 2 211 2 856
Summa kortfristiga skulder   29 508 27 073 35 486
         
Summa eget kapital och skulder   25 371 45 641 40 790
         
Varav räntebärande skulder   11 401 23 001 25 750
 

 
       

Pågående emission och ändringen av kvotvärdet per aktie från 2,5 SEK till 0,44 SEK registrerades på Bolagsverket den 14oktober 2015.


Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2014 28 735 1 478 39 712 -35 361 -12 841 21 723  
Årets resultat -   -   -5 486 -5 486  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma       -12 841 12 841    
Summa totalresultat 28 735 1 478 39 712 -48 202 -5 486 16 237  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Emissionskostnader - - -4 481 - - -4 481  
Pågående nyemission     470     470  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

 
   

 

-4 011
 

 

 
 

 

-
 

 

-4 011
 
               
Utgående eget kapital
30 september  2014
 

28 735
 

1 478
 

35 701
 

-48 202
 

-5 486
 

12 226
 
               
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 3 967  
Årets resultat -   -   -18 672 -18 672  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma        

-12 675
 

12 675
   
Övrigt totalresultat -   - -   -  
Summa totalresultat 2 874 1 419 35 231 -35 557 -18 672 -14 705  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Emissionskostnader   - -1 671 - - -1 671  
Pågående nyemission 4 865   6 191     11 056  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

4 865
 

 

-
 

 

4 520
 

 

-
 

 

-
 

 

9 385
 
Utgående eget kapital
30 september 2015
 

7 739
 

1 419
 

39 751
 

-35 557
 

-18 672
 

-5 320
 
             

Pågående emission och ändringen av kvotvärdet per aktie från 2,5 SEK till 0,44 SEK registrerades på Bolagsverket den 14oktober 2015.


Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 

 
Juli-Sept
2015
Juli-Sept
 2014
Jan-Sept
2015
Jan-Sept
2014
Helåret
2014
           
Kassaflöde löpande verksamhet 536 -3 061 -4 202 -7 127 -8 265
           
Förändringar av rörelsekapital 7 271 -2 107 16 469 -5 377 -5 071
           
Kassaflöde investeringsverksamheten -116 -63 -3 419 -2 136 -2 112
           
Kassaflöde finansieringsverksamheten -7 573 5 393 -8 375 15 555 16 155
           
Periodens kassaflöde 118 162 473 915 707
           
Likvida medel vid periodens ingång 1 132 823 777 70 70
Likvida medel vid periodens utgång 1 250 985 1 250 985 777

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
Juli-Sept
2015
Juli-Sept
 2014
Jan-Sept
2015
Jan-Sept
2014
Helåret
2014
           
Kassaflöde löpande verksamhet -367 -1 999 -1838 -3 385 -5 814
           
Förändringar av rörelsekapital 6 470 -992 10 747 -10 240 -8 725
           
Kassaflöde investeringsverksamheten -116   -169 -753 -770
           
Kassaflöde finansieringsverksamheten -5 800 2 855 -8 375 14 383 15 312
           
Periodens kassaflöde 187 -66 365 5 3
           
Likvida medel vid periodens ingång 182 72 4 1 1
Likvida medel vid periodens utgång 369 6 369 6 4

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, inkl påg emission i tusental
 

12 205
 

1 149
 

1 149
 

12 205
 

1 149
 

1 149
Resultat per aktie, SEK -0,11 -4,77 -11,03 -0,07 -9,65 -12,03
Eget kapital per aktie -0,44 10,64 3,45 -0,52 6,42 3,80

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  Juli-Sept
2015
Juli-Sept
2014
Helåret
2014
Juli-Sept
2015
Juli-Sept
2014
Helåret
2014
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 55,7 33,7 42,4 55,1 53,3 52,3
Soliditet % neg 26,8 9,7 neg 12,7 8,6