21.01.2016 08:14:08 CET

PolyPlank AB : Riktad emission och kallelse till extra stämma

 Riktad emission

PolyPlank AB (publ) ("Bolaget") styrelse har idag tagit beslut om att genomföra en riktad emission. Emissionen riktar sig till en grupp investerare samt till huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB ("Huvudägaren"). Den del som riktar sig till Huvudägaren kommer beslutas på extra stämma den 18 februari 2016, medan den andra delen beslutar styrelsen att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från extra stämma den 18 augusti 2015.

Kapitalet skall användas till

Vi skall expandera och utöka med ytterligare produktionsmaskiner för ökad produktionskapacitet både vad gäller för pluggtillverkning och profiltillverkning.

Avsikten är att genom omfattande översyn, trimning och underhåll av maskinparken förbättra tillgänglighet, effektivitet och kapacitet både för plugg- och profiltillverkningen.

Vi ökar också vår försäljningskapacitet för att kunna handlägga de ökade förfrågningar som löpande bearbetas.

Vi skall öka försäljningskapaciteten för det åter uppstartade dotterbolaget Fröseke Panel, där vi tillverkar tak och väggpaneler av MDF-skivor. Vi har sedan uppstarten hösten 2015, fått flera direktkunder både i Norge och Sverige. Vi ser nu att efterfrågan ökar i Sverige och där skall vi utöka våra säljinsatser för att succesivt kunna öka produktionen.

Traditionellt har Q1 varit ett svagt kvartal. Vi kommer i år att möta detta med att aktivt öka upp vårt lager. Vi förbättrar genom åtgärden lönsamheten under Q1 och blir mer leveranskraftiga under kommande kvartal.

Genom huvudägaren Leif Jilkén med bolag deltagande, kommer lån och räntekostnaderna minska.

Nyemission omfattar 3 000 000 nya aktier med en teckningskurs om 1 SEK, vilket tillför Bolaget 3 MSEK före emissionskostnader. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att bredda det långsiktiga ägandet, och att anskaffa kapital på fördelaktiga villkor för de ovan beskrivna syftena, och därmed främja Bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Kallelse till extra stämma

På extra stämma den 18 februari 2016 kommer även Styrelsen att föreslå ändring av bolagsordningens § 4 till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor" samt ändring av bolagsordningens § 5 till "Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier". Dessutom föreslår Styrelsen att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 5 395 002,21 kr för täckning för förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 0,44 SEK till 0,05 SEK.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande