21.01.2016 08:26:46 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i PolyPlank Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2016 klockan 10,00 i Bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är fredagen den 12 februari 2016. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 12 februari 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
   
 2. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 16 februari 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@polyplank.se, per telefon till 0485-664480 alternativt via brev till PolyPlank Aktiebolag (publ), Storgatan 123, 386 35 Färjestaden. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital.
 9. Beslut om nyemission av aktier
 10. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 333 339 stycken.

Förslag till beslut:

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens § 4 till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor" samt ändring av bolagsordningens § 5 till "Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier".

Punkt 8: Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 5 395 002,21 kr för täckning för förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 0,44 SEK till 0,05 SEK. Beslutet är villkorat av bolagsordningsändringen enligt punkt 7.

Punkt 9: Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 75 000 kr genom nyemission av högst 1 500 000 aktier. Teckningskursen skall vara 1 kr per aktie, vilket bedöms motsvara aktiens markandsvärde. Rätt att tecknade nya aktierna skall tillkomma bolagets huvudägare Stångåkonsult i Kalmar Handelsbolag ("Stångåkonsult"). Betalning för tecknade aktier skall ske genom kvittning av Stångåkonsults fordran på bolaget. Teckning och betalning för tecknade aktier skall ske den 18 februari 2016. Styrelsen skall dock ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad kvittningsemission kan omvandla skulder till eget kapital och förbättra bolagets ekonomiska situation. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 7-8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 9 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Övriga handlingar
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, www.polyplank.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Färjestaden i januari 2016

PolyPlank Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma