12.02.2016 08:57:19 CET

PolyPlank AB : KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 19 februari 2016 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 22 februari 2016 kl. 12.00. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till info@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 19 februari 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av kontrollbalansräkning.
  8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
  9. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
  10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 9: Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

På extra bolagsstämma den 30 juni 2015 (första kontrollstämma) framlades en kontrollbalansräkning som utvisade att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolaget är skyldigt enligt aktiebolagslagen (2005:551) att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma skall fråga om Bolaget skall fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation prövas på nytt.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsen har vidtagit åtgärder för att tillse att bolagets egna kapital återställs.

Efter registrering av besluten från extra bolagsstämman den 18 februari kommer styrelsen i bolaget upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551), samt låta denna granskas av bolagets revisor. Revisorn kommer därefter utfärda ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Enligt styrelsens bedömning kommer kontrollbalansräkningen visa att Bolagets eget kapital är helt återställt. Således bedömer styrelsen att det ej föreligger någon kapitalbrist i Bolaget, och föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 22 april 2015. Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla andra halvåret 2017. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, www.polyplank.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 13 833 339 aktier.

Färjestaden i februari 2016

PolyPlank Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma i PolyPlank AB (publ)