25.02.2016 20:06:10 CET

PolyPlank AB : Bokslutskommuniké för 2015

Vd har ordet

Orderingången är god och beläggningen tillfredställande både jämfört med tidigare år och med hänsyn till att 1:a kvartalen generellt är sämre beläggning.

De fortsatta effektiviseringarna ger resultat i form av förbättrade marginaler under fjärde kvartalet och för verksamhetsåret som helhet. Effekten av avyttringen av OFK Plast AB i Karlskoga och flyttningen av delar av verksamheten till produktionslokalerna i Färjestaden under tredje kvartalet har också givit en positiv effekt. Vi har förbättrat resultatet i koncernen på helår med 2,0 MSEK jämfört med föregående år. Beräkningen är gjord med hänsyn till extra nedskrivningar med 9,9 MSEK och kostnader för genomförandet av pågående rekonstruktion.

Den nämnda rekonstruktionen är enligt beslut förlängd både för PolyPlank AB och dotterbolaget Fröseke Panel AB till april 2016. Förhandlingar med kreditgivare gällande ackord har påbörjats.

En nyemission har under januari 2016 genomförts som medfört en ökning av egna kapitalet med 2.8 MSEK och med ett likvidtillskott på 1,3 MSEK.

Verksamheten i Fröseke Panel AB byggs upp från nya låga volymer med en minimal personalbesättning.

Pågående kostnadsöversyn, effektiviserings- och förbättringsarbete löper enligt plan.

Den allmänna känslan för samhällets inställning till miljöarbete och miljöföretagande är att det väcker mer och mer intresse och att miljöinriktat arbete och produkter får kosta. En märkbar förändring har skett de senaste åren och vi känner ett starkt ökat intresse för våra produkter.

PolypPlank var 20 år före sin tid med cirkulär produktion. Nu har företaget möjlighet att bli en svensk ledstjärna inom produktionsindustrin. Som ett exempel ska vi nu ingå i ett Mistras forskningsprojekt REES tillsammans med de ledande svenska universiteten och bl a Ericsson och Volvo Car Group.

Bengt Nilsson, VD

Fjärde kvartalet 2015, koncernen

Helåret 2015, koncernen

Inledning / Kommentarer 2015

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Orderingången är fortfarande god vad gäller moderbolagets sortiment.

Avyttringen under året av det helägda bolaget OFK Plast AB i Karlskoga genomfördes enligt planerna och en mångårig förlustkälla reducerades.

Under  året övertogs rekonditioneringen av hylsplugg till pappersindustrin från Stora Enso. Den lades under en övergångsperiod i Karlskoga men vid avyttringen av verksamheten flyttades den till fabriken i Färjestaden. Där genomförs nu rekonditioneringen tillsammans med nyproduktion av plugg utan extra personal. Vissa speciella plastfraktioner  kan även i framtiden köpas från Karlskoga.

Rekonstruktionen som påbörjandes under april 2015 kommer att stärka koncernen och förbättrad soliditet och likviditet kommer att kunna redovisas efter att ackorden är klara närmsta månaderna.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Respektive tingsrätter i Kalmar och Växjö fattade beslut efter verksamhetsårets utgång att förlänga rekonstruktionstiden till maximum april 2016 för moderbolaget och dotterbolaget Fröseke Panel AB.

En nyemission genomfördes i början av 2016 som ökade egna kapitalet med 2.8 MSEK och likvida medlen med 1,3 MSEK.

Styrelsen har fattat beslut om att investera i en ytterligare hylspluggmaskin, som ökar kapaciteten vad gäller tillverkning av stor plugg med 30%. Vidare har ett nytt verktyg anskaffats för tillverkning av små plugg, som innebär att PolyPlank fördubblar kapaciteten avseende små plugg.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

PolyPlankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar och Balkonger & Loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,0 MSEK (0,8). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. En nyemission med ett tillskott på 3,5 MSEK förbättrade den under året.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 16,1 MSEK (26,1). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (1,0), fakturabelåning 0 MSEK (4,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 8,4 (13,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 7,7 MSEK (7,5).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (0,1).

Skatter

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 162,2 MSEK vid 2015 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2015 års taxering. Motsvarande för Fröseke Panel är 1,3 MSEK. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 166,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolagen.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 8,4 MSEK (13,1) den 31 december 2015, som avser inlånade medel. Försäljning till Stångåkonsult i Kalmar HB har under fjärde kvartalet uppgått till 0 MSEK (0,1).

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under fjärde kvartalet 2015 uppgått till 1,0 MSEK (1,4). Polyplank använder RAs patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Inköpen från Urnet AB, där Ulf Ramström, styrelseledamot, är ägare, har under fjärde kvartalet 2015 uppgått till 0 (0).

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 7,3 MSEK (6,9). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK (-2,4). Likviditeten den 31 december uppgick till 0,2 MSEK (0,1).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 14 (15) under rapportperioden.

Aktieinnehav anmälda insynspersoner

Anmälda insynspersoners innehav av aktier per den 31 december 2015.

Aktieägare Antal aktier

2014-12-31
%

 2014-12-31
Antal aktier

2014-12-31
%

 2014-12-31
Leif Jilkén (privat och via bolag) 5 488 230 44,5 519 846 45,2
Ulf Ramström 275 505 2,2 3 040 0,0
Bengt Nilsson 16 105 1,4 16 105 1,4
Henrik von Heijne 10 000 0,0 158 0,0
Marina Abrahamsson 2 804 0,0 330 0,0
Summa 5 792 644 47,0 539 479 46,9
         

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2014 (sidan 13-14 samt sidan 44-45).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2014.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2015 har haft följande effekt. En koncerninvestering från 2013 har hänsyn tagits till vid beräkning av 2014 siffror. År 2014 års siffror har räknats om.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 25 februari 2016

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Bengt Nilsson
Styrelseordförande                                                 Verkställande direktör

Ulf Ramström                                  Henrik von Heijne                                                      
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                                                                

 

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34  Stockholm, telefon 08-503 01 550.

Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Bengt Nilsson, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)            
    Okt-Dec
2015
Okt-Dec
2014
Helåret
2015
Helåret
2014
           
Nettoomsättning   9 029 12 093 31 301 40 046
Övriga intäkter   -944 114 10 33
    8 085 12 207 31 311 40 079
           
Råvaror och förnödenheter   -4 548 -3 891 -15 525 -19 110
Övriga externa kostnader   -2 937 -4 195 -10 464 -12 115
Personalkostnader   -3 667 -4 201 -11 733 -14 498
Nedskrivning av maskiner och inventarier       -8 000  
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-890
 

-1 540
 

-4 495
 

-5 777
Nedskrivning av omsättningstillgångar   100   -1 900  
Övriga rörelsekostnader   -140 -143 -237  
Rörelseresultat   -3 997 -1 763 -21 043 -11 421
           
           
Resultat från andelar i koncernföretag       530  
Finansiella intäkter   13 3 16 6
Finansiella kostnader   -210 -1 058 -1 945 -2 767
Finansnetto   -197 -1 055 -1 399 -2 761
           
Resultat före skatt  
  • 4 194
  • 2 818
-22 442 -14 182
           
Uppskjuten skatt          
Årets resultat   -4 194 -2 818 -22 442 -14 182
 

Övrigt totalresultat

 
         
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen          
Omvärdering fastighet     -16   -16
           
Årets totalresultat   -4 194 -2 834 -22 442 -14 198
           
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-4 194
 

 

-2 834
 

 

-22 442
 

 

-14 198
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-4 194
 

 

-2 834
 

 

-22 442
 

 

-14 198
           
Resultat per aktie (SEK)   -0,34 -2,47 -1,78 -12,36
           
           
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental*    

12 333
 

1 149
 

12 333
 

1 149
Genomsnittligt antal aktier i tusental   6 741 1 149 6 741 1 026

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 31 december 2015 (KSEK)      
2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utveckling mm   571 1 310
Patent, licenser och varumärken      
S:a immateriella anläggningstillgångar   571 1 310
       
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark   2 165 2 250
Maskiner och andra tekniska anläggningar   12 967 24 481
Förbättringsutgifter på annans fastighet   282 388
Inventarier, verktyg och installationer   426 841
S:a materiella anläggningstillgångar   15 840 27 960
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag      
S:a finansiella ansläggningstillgångar      
       
Summa anläggningstillgångar   16 411 29 270
       
Omsättningstillgångar      
Varulager   3 787 5 970
Kundfordringar   2 496 6 730
Skattefordran   239 222
Övriga fordringar   4 356 5 449
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   461 979
Likvida medel   2 252 777
       
Summa omsättningstillgångar   13 610 20 127
       
Summa tillgångar   30 021 49 397(KSEK)      
2015-12-31 2014-12-31  
Eget kapital        
Aktiekapital (12 333 339 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

5 427
 

2 874
 
Pågående emission aktiekapital        
Övrigt tillskjutet kapital   44 891 37 319  
Övriga reserver   1 398 1 457  
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat   -58 148 -38 598  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   -5 598 -3 052  
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder     1 866  
Uppskjuten skatteskuld     57  
S:a långfristiga skulder     1 923  
         
Kortfristiga räntebärande skulder   16 052 26 229  
Leverantörsskulder   9 422 10 519  
Övriga kortfristiga skulder   5 748 2 411  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
4 257
140
4 923
340
 
S:a kortfristiga skulder   35 619 44 422  
         
Summa skulder   35 619 46 345  
         
Summa eget kapital och skulder   29 556 49 397  
         
Räntebärande skulder   16 052 26 070  

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2014 28 735 41 800 1 473 -49 677 22 331
Årets resultat - -   -14 182 -14 182
Nedskrivning av aktiekapitalet          
Övrigt totalresultat - - -16   -16
Summa totalresultat 28 735 41 800 1 457 -63 859 8 133
           
Transaktioner med ägare          
Emissionskostnader - -4 481 - - -4 481
Förlust försäljning av egna aktier       -600 -600
Nedskrivning av aktiekapitalet -25 861     25 861  
Summa tillskott från och värdeöverföring till
Aktieägare redovisat direkt i eget kapital
 

-25 861
 

-4 481
   

25 261
 

-5 081
           
Utgående eget kapital 31 december 2014 2 874 37 319 1 457 -38 133 3 052
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 37 319 1 457 -38 133 3 517
Årets resultat - -   -22 442 -22 442
Nedskrivning av aktiekapitalet -2 368     2 368  
Övrigt totalresultat - - -59 59  
Summa totalresultat 506 37 319 1 398 -58 148 -18 091
           
Transaktioner med ägare          
Emissionskostnader - -1 769 - - -1 769
Nyemission 4 865 6 191     11 056
Konvertering KV1 56 3 150     3 206
Summa tillskott från och värdeöverföring till
Aktieägare redovisat direkt i eget kapital
 

4 921
 

7 572
   

 
 

12 493
           
Utgående eget kapital 31 december 2015 5 427 44 891 1 398 -58 148 -5 598

 


Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)        
Okt-Dec
2015
Okt-Dec
2014
  Helåret
2015
  Helåret
2014
         
Nettoomsättning 7 539 7 256 24 965 24 223
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

-231
 

 

-359
 

 

-231
 

 

-1 357
Aktiverat arbete för egen räkning       603
Övriga intäkter       2
  7 308 6 897 24 734 23 471
         
Råvaror och förnödenheter -3 336 -4 474 -11 925 -12 590
Övriga externa kostnader -1 678 -1 784 -6 547 -6 261
Personalkostnader -2 140 -2 364 -7 395 -8 339
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-475
 

-720
 

-2 383
 

-2 821
Rörelseresultat -321 -2 445 -3 516 -6 540
         
Nedskrivning/resultat aktier dotterbolag      

-3 955
 
Nedskrivning av fordran -3 427   -13 427  
Finansiella intäkter 13 3 15 6
Finansiella kostnader -201 -847 - 1 725 - 2 241
Finansnetto -3 615 -844 -19 092 -2 235
         
Resultat efter finansiella poster -3 936 -3 289 -22 608 -8 775
         
Bokslutsdispositioner        
Lämnade koncernbidrag   -3 900   -3 900
Resultat före skatt -3 936 -7 189 -22 608 -12 675
         
Skatt        
Årets resultat -3 936 -7 189 -22 608 -12 675
         
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,32
 

-6,26
 

-1,83
 

-11,03
         
         
Antal utestående aktier i tusental 12 333 1 149 12 333 1 149
Genomsnittligt antal aktier i tusental 6 741 1 149 6 741 1 026


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)      
2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar      
       
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utveckling mm   571 743
Patent, licenser och varumärken      
S:a immateriella anläggningstillgångar   571 743
       
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark   2 181 2 266
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 659 2 094
Förbättringsutgifter på annans fastighet   282 388
Inventarier, verktyg och installationer   426 739
S:a materiella anläggningstillgångar   4 548 5 487
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag   485 5 440
S:a finansiella anläggningstillgångar   485 5 440
       
Summa anläggningstillgångar   5 604 11 670
       
Omsättningstillgångar      
Varulager   2 193 2 577
Kundfordringar   2 244 6 559
Fordringar hos koncernföretag   5 832 18 997
Skattefordran   147 147
Övriga kortfristiga fordringar   1 797 428
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   412 409
Likvida medel   1 398 4
       
Summa omsättningstillgångar   14 023 29 120
       
Summa tillgångar   19 627 40 790(KSEK)      
2015-12-31 2014-12-31
 

Bundet eget kapital
     
Aktiekapital (12 333 339 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

5 427
 

2 874
Pågående emission      
Uppskrivningsfond   1 360 1 419
Summa aktiekapital och reserver   6 787 4 293
 

Ansamlad förlust
     
Överkursfond   42 803 35 231
Balanserad förlust   -33 130 -22 882
Periodens resultat   -22 608 -12 675
Delsumma   -12 935 -326
       
Summa eget kapital   -6 148 3 967
       
Avsättningar      
Garantier   140 340
Summa avsättningar   140 340
       
Skulder      
Långfristiga räntebärande skulder     997
Summa långfristiga skulder     997
       
Kortfristiga räntebärande skulder   13 523 24 753
Leverantörsskulder   4 952 5 520
Skulder till koncernföretag   488 399
Övriga kortfristiga skulder   3 551 1 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 121 2 856
Summa kortfristiga skulder   25 635 35 486
       
Summa eget kapital och skulder   19 627 40 790
       
Varav räntebärande skulder   13 523 25 750

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2014 28 735 1 478 39 712 -35 361 -12 841 21 723  
Årets resultat -   -   -12 675 -12 675  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma       -12 841 12 841    
Nedskrivning uppskrivningsfond   -59   59      
Nedskrivning av aktiekapitalet -25 861     25 861      
Övrigt totalresultat -   - -600   -600  
Summa totalresultat 2 874 1 419 39 712 -22 882 -12 675 8 448  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Emissionskostnader - - -4 481 - - -4 481  
Pågående nyemission              
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-
   

 

-4 481
 

 

-
 

 

-
 

 

-4 481
 
Utgående eget kapital
31 december 2014
 

2 874
 

1 419
 

35 231
 

-22 882
 

-12 675
 

3 967
 
               
               
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 3 967  
Årets resultat -   -   -22 608 -22 608  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma       -12 675 12 675    
Nedskrivning uppskrivningsfond   -59   59      
Nedskrivning av aktiekapitalet -2 368     2 368      
Summa totalresultat 506 1 360 35 231 -33 130 -22 608 -18 641  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Emissionskostnader - - -1 769 - - -1 769  
Nyemission 4 865   6 191     11 056  
Konvertering KV1 56   3 150     3 206  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

4 921
   

 

7 572
 

 

-
 

 

-
 

 

12 493
 
Utgående eget kapital
31 december 2015
 

5 427
 

1 360
 

42 803
 

-33 130
 

-22 608
 

-6 148
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 

 
Okt-Dec
2015
Okt-Dec
2014
Helåret
2015
Helåret
2014
         
Kassaflöde löpande verksamhet -3 897 -1 138 -8 047 -8 265
         
Förändringar av rörelsekapital -8 260 2 415 7 190 -5 071
         
Kassaflöde investeringsverksamheten -27 -806 -143 -2 112
         
Kassaflöde finansieringsverksamheten 13 186 -982 2 475 16 155
         
Periodens kassaflöde 1 002 -208 1 475 707
         
Likvida medel vid periodens ingång 1 250 985 777 70
Likvida medel vid periodens utgång 2 252 777 2 252 777

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

Okt-Dec
2015
 

Okt-Dec
2014
 

Helåret
2015
 

Helåret
2014
         
Kassaflöde löpande verksamhet -340 -2 429 -2 178 -5 814
         
Förändringar av rörelsekapital -3 537 766 4 095 -8 725
         
Kassaflöde investeringsverksamheten   498 -143 -770
         
Kassaflöde finansieringsverksamheten 4 906 2 149 -380 15 312
         
Periodens kassaflöde 1 029 -2 1 394 3
         
Likvida medel vid periodens ingång 369 6 4 1
Likvida medel vid periodens utgång 1 398 4 1 398 4

 Data per aktie

  Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen
  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental  

12 333
 

1 149
 

1 149
 

1 149
Resultat per aktie, SEK -3,35 -11,03 -3,33 -12,03
Eget kapital per aktie neg 3,45 neg 3,80

Nyckeltal

  Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen
  Helåret
2015
Helåret
2014
Helåret
2015
Helåret
2014
         
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 52,2 42,4 50,4 52,3
Soliditet % neg 9,7 neg 8,6

Bokslutskommuniké 2015