16.03.2016 14:49:14 CET

PolyPlank AB : Inlämnad ansökan om ackordsförhandling under företagsrekonstruktion.

PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") har idag 2016-03-16 inlämnat ansökan om ackordsförhandling under företagsrekonstruktion till Kalmar Tingsrätt. Tingsrätten har samma dag fattat beslut om att offentlig ackordsförhandling kommer att hållas 2016-04-08.

Bakgrund

Borgenärsbrev avseende slutligt ackordsförslag.

Pga. mycket negativa omständigheter 2013 och 2014, som starkt påverkade lönsamheten ansökte Bolaget om företagsrekonstruktion 2015-04-22. Ansökan godkändes av Kalmar Tingsrätt och PolyPlank har sedan dess varit under rekonstruktion. Borgenärsbrev skickades ut 2016-03-01 och ansökan om ackordsförhandling har inlämnats till Tingsrätten i Kalmar 2016-03-16. Tingsrätten har samma dag fattat beslut om att offentlig ackordsförhandling kommer att hållas 2016-04-08.

I korthet innebär ackordsförslaget betalning med 25 % av de fordringar som förelåg per dagen för ansökan om företagsrekonstruktion den 22 april 2015 som i ett för allt och slutligt reglerar de fordringar som omfattas av ackordet, utan ersättning för ränta och andra kostnader. Betalning ska ske inom sex månader efter att ett beslut om offentligt ackord har vunnit laga kraft.

Rekonstruktionsberättelse, rekonstruktionsplan och ackordsförslag går att läsa på Bolagets hemsida via länken http://www.polyplank.se/wp-content/uploads/2015/07/PolyPlank-borgen%C3%A4rsbrev.pdf .

För ytterligare information, kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande