10.05.2016 08:29:55 CET

PolyPlank AB : Företagsrekonstruktionen i PolyPlank AB (publ) upphör

Tingsrätten beslutade igår den 9 maj att företagsrekonstruktionen i PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") skall upphöra.

Eftersom offentligt ackord fastställts genom beslut som vunnit laga kraft och andra sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått, har företagsrekonstruktionen upphört.

Återstående skulder, motsvarande 25 procent av de som ingick i ackordet, ska betalas inom sex månader från datumet då beslutet vann laga kraft, vilket innebär senast den 9 november 2016. Ackordet innebär således att Bolagets oprioriterade skulder minskar med ett belopp om 5,0 MSEK, samt att hela Bolagets konvertibelskuld om 1,7 MSEK skrivs av.

PolyPlank beviljades rekonstruktion den 23 april 2015 på grund av likviditets- och lönsamhetsproblem. Efter genomförda åtgärder enligt plan upphör nu rekonstruktionen och Bolaget har förbättrat sin balansräkning och soliditet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80                    

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande