12.05.2016 08:45:19 CET

PolyPlank AB : Delårsrapport januari-mars 2016

Vd har ordet

Under första kvartalet har projektet avseende lanseringen av fristående tvättstugor i PolyPlanks material påbörjats. Lanseringen görs tillsammans med Electrolux. Stora fastighetsägare uppvaktas och informeras om dess fördelar ur många aspekter, mer information och film finns på vår hemsida www.polyplank.se

Via pressmeddelande har vi informerat om att ackordet i moderbolaget har vunnit laga kraft. Effekten blir 6,7 MSEK i moderbolaget. Nedskrivningen av konvertibelskuld om 1,7 MSEK redovisas i kvartal ett och ackordsvinst om 5,0 MSEK kommer att redovisas i kvartal två. Detta innebär att det registrerade aktiekapitalet är återställt.

Koncernen har förbättrat rörelseresultatet under 1:a kvartalet med 1,1 MSEK exklusive nedskrivning av konvertibellån. Kostnader för rekonstruktionen ingår med 0,4 MSEK för koncernen.  Januari-mars är traditionellt en period som avviker negativt främst beroende på lägre volym av leveranser och systemarbeten mot fastighetssidan. Vi kan trots lägre omsättning visa ett förbättrat resultat, som framför allt beror på ökade marginaler i samband med flytten och avvecklingen av OFK Plast AB i Karlskoga. Omsättningen har påverkats negativt under rekonstruktionstiden beroende på den osäkerhet kunder har känt för den fortsatta driften.

Investeringar i pluggproduktionen har genomförts och vår nya pluggmaskin är på plats men inte fått någon effekt under 1:a kvartalet. Vårt nya verktyg för småpluggtillverkningen, en fördubbling, har endast fått effekt under del av kvartalet.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB's motsvarande förslag på ackorduppgörelse kommer att förhandlas under maj månad och förväntas vinna laga kraft därefter och redovisas i kvartal två.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB fortsätter redovisa negativa resultat utöver vad vi räknat med. Volymerna är alltför små och vidtagna kostnadsminimeringar är inte tillräckliga för att kompensera volymerna. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Marknaden både i Norge och Sverige för vägg- och takpaneler i MDF är prismässigt pressade mycket beroende på en mindre efterfrågan i Norge under deras lägre byggaktivitet.

Bengt Nilsson, VD


Första kvartalet 2016, koncernen

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

En nyemission har under januari 2016 genomförts som medfört en ökning av egna kapitalet med 2.8 MSEK och med ett likvidtillskott på 1,3 MSEK.

PolyPlank tidigarelade och utökade med ytterligare ett tillfälle för teckning av aktier genom teckningsoptioner i mars 2016. Sammantaget tecknades aktier för 4,6 MSEK, vilket tillförde bolaget 4,6 MSEK ytterligare i eget kapital. Aktiekapitalet ökades med 0,2 MSEK och överskjutande del, 4,4 MSEK, tillfördes överkursfonden. Aktiekapitalet i Bolaget kommer efter emissionen att uppgå till 951 618 kr. Antalet aktier i Bolaget efter emissionen uppgår till 19 032 370 st. Likviditeten stärktes med 2,1 MSEK och lån minskades med 2,5 MSEK genom kvittning av fordran av huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB. Räntekostnader minskar också med 0,2 MSEK per år. Det återstår totalt 2 794 874 antal Teckningsoptioner som kan användas för teckning av aktier till en kurs om 1,25 kr/st. Datum för teckning av aktier mot återstoden av TO är 31 maj 2016.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank AB har utvecklat en miljövänlig, underhållsfri, energisnål och återvinningsbar fristående tvättstuga, benämnt PLS (Poly Laundry System) med Electrolux som partner, vilken lanseras under våren 2016. Tvättstugan byggs i PolyPlanks unika miljövänliga och underhållsfria material, såväl utvändigt som invändigt, och utrustas med Electrolux energisnåla och miljövänliga tvättsystemprodukter. Produkten är intressant för alla fastighetsbolag, vilka redan är PolyPlanks kunder.  Fastighetsbolag har idag ett stort behov av fristående tvättstugor, då det frigör lokaler i fastigheten som kan utnyttjas till annat. PLS bedöms enligt Bolaget vara en unik produkt som kommer att öppna nya möjligheter för framtidens miljökrav. Presentation skedde den 21 april 2016.

Kalmar Tingsrätt beslutade 2016-04-08 att fastställa ackordsförslag för PolyPlank, innefattande ett 25 % igt ackord, vilket innebär att oprioriterade skulder minskar med 5,0 MSEK och hela den totala konvertibelskulden helt försvinner med 1,7 MSEK. Totalt förstärks Bolagets egna kapital med 6,8 MSEK. Återstående skulder skall betalas inom 6 månader efter beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vann laga kraft den 9 maj.

PolyPlank har anställt Cay Strandén som ny VD och koncernchef. Cay börjar formellt sin anställning den 1 augusti 2016, då nuvarande VD Bengt Nilsson kommer att gå i pension. Cay Strandén är 57 år gammal och har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar och Balkonger & Loftgångar. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a leveranser till San Sac AB avseende försäljning av källsorteringsskåp och miljöhus.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor internationell koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. Polyplank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,2 MSEK (0,8).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 10,3 MSEK (29,5). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (0,8), fakturabelåning 0 MSEK (4,2), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 5,4 (14,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 4,9 MSEK (10,4).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (3,3).

Skatter

PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 162,2 MSEK vid 2015 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2015 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 1,3 MSEK vid 2015 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 166,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Uppskjutna skatteskulder elimineras mot uppskjutna skattefordringar.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 5,4 MSEK (14,1) den 31 mars 2016, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under första kvartalet 2016 uppgått till 0,8 MSEK (0,6). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

PolyPlank har en skuld till det tidigare dotterbolaget Repoc AB om 0,3 MSEK som såldes till RA i Högsby AB.

Styrelseledamoten Ulf Ramström har utfört konsultarbete åt bolaget om 0,1 MSEK (0).

Bengt Nilsson har en fordran på bolaget om 0,1 MSEK (0,2) som avser inlånade medel.

PolyPlank har en fordran om 0,6 MSEK på Fröseke i Småland AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB och Bengt Nilsson är delägare.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (6,3). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 1,0 MSEK (-1,1). Likviditeten den 31 mars uppgick till 0,4 MSEK (0,1).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 13 (14) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2014 (sidan 13-14 samt sidan 44-45).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2016 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 12 maj 2016

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Bengt Nilsson
Styrelseordförande                                                 Verkställande direktör

Ulf Ramström                                  Henrik von Heijne                                                      
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                                                                

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Bengt Nilsson, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)            
    Jan-Mars
2015
Jan-Mars
2015
Helåret
2015
         
Nettoomsättning   5 587 9 319 31 301
Övriga intäkter   1 797 8 10
    8 154 9 327 31 311
         
Råvaror och förnödenheter   -1 963 -5 053 -15 525
Övriga externa kostnader   -2 899 -2 391 -10 464
Personalkostnader   -2 273 -3 893 -11 733
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar        

-8 000
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-763
 

-1 272
 

-4 495
Övriga rörelsekostnader   -11 -49 -237
Rörelseresultat   -526 -3 331 -21 043
         
         
Resultat från andelar i koncernföretag     530 530
Finansiella intäkter       16
Finansiella kostnader   -233 -764 -1 945
Finansnetto   -233 -234 -1 399
         
Resultat före skatt  
  • 759
  • 3 565
-22 442
         
Skatt        
Årets resultat   -759 -3 565 -22 442
         
Årets totalresultat   -759 -3 565 -22 442
         
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-759
 

 

-3 565
 

 

-13 826
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-759
 

 

-3 565
 

 

-13 826
         
Resultat per aktie (SEK)   -0,04 -3,10 -12,03
         
         
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

19 032
 

1 149
 

12 339
Genomsnittligt antal aktier i tusental   14 508 1 149 4 771

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 31 mars 2016 (KSEK)        
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   528 957 571
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   528 957 571
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 144 2 250 2 165
Maskiner och andra tekniska anläggningar   12 305 23 871 12 967
Förbättringsutgifter på annans fastighet   257 361 282
Inventarier, verktyg och installationer   1 280 671 426
S:a materiella anläggningstillgångar   15 986 27 153 15 840
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intresseföretag        
S:a finansiella anläggningstillgångar        
         
Summa anläggningstillgångar   16 514 28 110 16 411
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   4 961 4 534 3 787
Kundfordringar   1 337 7 138 2 496
Skattefordran   310 272 239
Övriga fordringar   4 239 9 794 4 356
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   595 926 461
Likvida medel   1 156 819 2 252
         
Summa omsättningstillgångar   12 598 23 483 13 610
         
Summa tillgångar   29 112 51 593 30 021(KSEK)          
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31    
Eget kapital            
Aktiekapital (19 032 370 aktier, fg år 1 149 405 aktier)   952 2 874 5 427    
Övrigt tillskjutet kapital   45 495 37 319 44 891    
Övriga reserver   1 398 1 457 1 398    
Balanserat resultat inkl årets resultat   -58 907 -40 848 -58 148    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   306 802 -5 598    
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder     843      
Uppskjuten skatteskuld     57      
S:a långfristiga skulder     900      
             
Kortfristiga räntebärande skulder   10 261 28 653 16 052    
Leverantörsskulder   8 984 11 807 9 422    
Övriga kortfristiga skulder   4 825 3 533 5 748    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
4 596
140
5 558
340
4 257
140
   
S:a kortfristiga skulder   28 806 49 891 35 619    
             
Summa skulder   28 806 50 791 35 619    
             
Summa eget kapital och skulder   29 112 51 593 29 556    
             
Räntebärande skulder   10 261 29 496 16 052    

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 37 319 1 457 -37 283 4 367
Periodens resultat - -   -3 565 -3 565
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 2 874 37 319 1 457 -40 848 802
           
Transaktioner med ägare          
  - - - - -
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 
       
           
Utgående eget kapital 31 mars 2015 2 874 37 319 1 457 -40 848 802
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -58 148 -5 598
Periodens resultat - -   -759 -759
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 -58 907 -6 357
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 920 6 704 - - 7 624
Emissionskostnader   -705     -705
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 -5 395      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 475
 

 

604
    6 919
           
Utgående eget kapital 31 mars 2016 952 45 495 1 398 -58 907 306

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)      
Jan-Mars
2016
Jan-Mars
2015
  Helåret
2015
       
Nettoomsättning 5 113 6 328 24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

542
 

 

-16
 

 

-231
Övriga intäkter 1 797    
  7 452 6 312 24 734
       
Råvaror och förnödenheter -2 080 -3 484 -11 925
Övriga externa kostnader -2 123 -1 195 -6 547
Personalkostnader -1 894 -2 106 -7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-380
 

-667
 

-2 383
Övriga rörelsekostnader      
Rörelseresultat 974 -1 140 -3 516
       
Resultat från aktier dotterbolag   530 -3 955
Nedskrivning fordran     -13 427
Finansiella intäkter     15
Finansiella kostnader -216 -646 -1 725
Finansnetto -216 -116 -19 092
       
Resultat efter finansiella poster 758 -1 256 -22 608
       
Resultat före skatt 758 -1 256 -12 675
       
Skatt      
Årets resultat 758 -1 256 -12 675
       
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

0,04
 

-1,09
 

-11,03
       
       
Antal utestående aktier i tusental 19 032 1 149 12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental 14 508 1 149 4 771


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   528 700 571
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   528 700 571
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 160 2 246 2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 432 1 682 1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet   257 361 282
Inventarier, verktyg och installationer   1 280 575 426
S:a materiella anläggningstillgångar   5 129 4 864 4 548
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   485 4 970 485
S:a finansiella anläggningstillgångar   485 4 970 485
         
Summa anläggningstillgångar   6 142 10 534 5 604
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   3 139 2 500 2 193
Kundfordringar   1 097 5 765 2 244
Fordringar hos koncernföretag   7 574 19 804 5 832
Skattefordran   187 187 147
Övriga kortfristiga fordringar   2 132 519 1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   553 504 412
Likvida medel   394 3 1 398
         
Summa omsättningstillgångar   15 076 29 282 14 023
         
Summa tillgångar   21 218 39 816 19 627(KSEK)        
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (19 032 370 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

952
 

2 874
 

5 427
Uppskrivningsfond   1 360 1 419 1 360
Summa aktiekapital och reserver   2 312 4 293 6 787
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond   54 196 35 231 42 803
Balanserad förlust   -55 738 -35 557 -33 130
Periodens resultat   758 -1 256 -22 608
Delsumma   -782 -1 582 -12 935
         
Summa eget kapital   1 530 2 711 -6 148
         
Avsättningar        
Garantier   140 340 140
Summa avsättningar   140 340 140
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder     843  
Summa långfristiga skulder     843  
         
Kortfristiga räntebärande skulder   7 822 25 748 13 523
Leverantörsskulder   5 211 4 758 4 952
Skulder till koncernföretag   144 392 488
Övriga kortfristiga skulder   3 035 1 817 3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 336 3 207 3 121
Summa kortfristiga skulder   19 548 35 922 25 635
         
Summa eget kapital och skulder   21 218 39 816 19 627
         
Varav räntebärande skulder   7 822 26 591 13 523

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 3 967  
Årets resultat -   -   -1 256 -1 256  
Övrigt totalresultat -   - -   -  
Summa totalresultat 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 2 711  
               
Transaktioner med aktieägarna              
               
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-
   

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 
Utgående eget kapital
31 mars 2015
 

2 874
 

1 419
 

35 231
 

-22 882
 

-12 675
 

2 711
 
               
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat -   -   758 758  
Övrigt totalresultat -   - -   -  
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -33 130 -21 850 -5 390  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 920   6 704     7 624  
Emissionskostnader -   -705 - - -705  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395   5 395        
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 475
 

 

 
 

 

11 394
 

 

-
 

 

-
 

 

6 919
 
Utgående eget kapital
31 mars 2015
 

952
 

1 360
 

54 197
 

-33 130
 

-21 850
 

1 530
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
Jan-Mars
2016
Jan-Mars
2015
Helåret
2015
       
Kassaflöde löpande verksamhet -1 552 -2 293 -8 047
Förändringar av rörelsekapital -1 482 3 855 7 190
Kassaflöde investeringsverksamheten -912 -3 250 -143
Kassaflöde finansieringsverksamheten 2 850 1 730 2 475
Periodens kassaflöde -1 096 42 1 475
       
Likvida medel vid periodens ingång 2 252 777 777
Likvida medel vid periodens utgång 1 156 818 2 252

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

Jan-Mars
2016
 

Jan-Mars
2015
 

Helåret
2015
       
Kassaflöde löpande verksamhet -423 -589 -2 178
Förändringar av rörelsekapital -2 609 -253 4 095
Kassaflöde investeringsverksamheten -912   -143
Kassaflöde finansieringsverksamheten 2 940 841 -380
Periodens kassaflöde -1 004 -1 1 394
       
Likvida medel vid periodens ingång 1 398 4 4
Likvida medel vid periodens utgång 394 3 1 398

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

19 032
 

1 149
 

12 333
 

19 032
 

1 149
 

12 333
Resultat per aktie, SEK -0,05 -1,09 -3,35 -0,04 -3,12 -3,33
Eget kapital per aktie 0,04 2,36 neg neg 0,68 neg

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  Jan-Mars
2015
Jan-Mars
2015
Helåret
2015
Jan-Mars
2016
Jan-Mars
2015
Helåret
2015
             
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 69,9 44,7 52,2 64,9 45,8 50,4
Soliditet % 7,2 6,8 neg neg 1,4 neg
Skuldsättningsgrad 5,11 9,81 neg neg 9,81 neg

Delårsrapport kv 1 2016