16.08.2016 11:40:00 CET

PolyPlank AB : Delårsrapport januari-juni 2016

Vd har ordet

PolyPlanks rekonstruktion är nu slutförd men ytterligare ett antal effektiviserande åtgärder samt fortsatta satsningar på ökad försäljning och produktion behöver göras. För detta ändamål har bolaget anlitat FrontOffice för att förmedla ett brygglån om 3 MSEK för att säkerställa bolagets fortsatta drift.

Under andra kvartalet har projektet avseende lanseringen av fristående tvättstugor i PolyPlanks material fortskridit. Lanseringen görs tillsammans med Electrolux. Stora fastighetsägare uppvaktas och informeras om dess fördelar ur många aspekter, mer information och film finns på vår hemsida www.polyplank.se

Den nya investeringen i en pluggmaskin har tagits i drift under andra kvartalet och förväntas ge full effekt under tredje kvartalet.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB har genomfört en marknadsbearbetning som genererat ett antal ordrar som ska levereras under tredje kvartalet. Arbetet fortskrider med att säkra orderingången.

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2016, koncernen

Första halvåret 2016, koncernen

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank AB har utvecklat en miljövänlig, underhållsfri, energisnål och återvinningsbar fristående tvättstuga, benämnt PLS (Poly Laundry System) med Electrolux som partner, vilken lanserades under våren 2016. Tvättstugan byggs i PolyPlanks unika miljövänliga och underhållsfria material, såväl utvändigt som invändigt, och utrustas med Electrolux energisnåla och miljövänliga tvättsystemprodukter. Produkten är intressant för alla fastighetsbolag, vilka redan är PolyPlanks kunder. 

Totalt har Bolagets egna kapital förstärkts med 6,8 MSEK under första halvåret efter fastställt ackord i Kalmar Tingsrätt. Återstående skulder skall betalas inom 6 månader efter beslutet vunnit laga kraft, vilket blir i november 2016.

Cay Strandén har tillträtt som ny VD och koncernchef. Cay har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD. Aktieinnehav i Polyplank 330 000.

PolyPlank har hållit årstämma och genom nyval av Annika Fernlund och Mette Wichman till styrelsen blir bolaget ett bolag med 50% kvinnor i styrelsen. Bolaget ser det som en viktig milstolpe i sitt sociala hållbarhetsarbete och hoppas kunna vara en god förebild för andra bolag. Valberedningen har i sitt utlåtande vart tydlig i att en kvotering inte varit på tal utan sammansättningen är kompetensbaserad.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett snabbt och ändamålsenligt sätt så har bolaget anlitat FrontOffice för att förmedla ett brygglån om 3 MSEK. Lånet löper fram till 30 november 2016 och räntan är 10 %. Inga säkerheter lämnas för lånet.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och nyheten PLS, Poly Laundry Systems. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a leveranser till källsorteringsskåp och miljöhus.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor internationell koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Rekonstruktionsarbetet i Fröseke Panel AB fortskrider.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,6 MSEK (1,1).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 9,1 MSEK (25,3). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (0,8), fakturabelåning 0 MSEK (3,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 4,4 (14,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 4,7 MSEK (10,4).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (0,1).

Skatter

PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 162,2 MSEK vid 2015 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2015 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 1,3 MSEK vid 2015 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 166,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 4,4 MSEK (14,1) den 30 juni 2016, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under andra kvartalet 2016 uppgått till 0,5 MSEK (0,7). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

PolyPlank har en skuld till det tidigare dotterbolaget Repoc AB om 0,1 MSEK som numera ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

PolyPlank har en fordran om 0,6 MSEK på Fröseke i Småland AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är delägare.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (5,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 2,8 MSEK (-1,2). Likviditeten den 30 juni uppgick till 0,5 MSEK (0,2).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 14 (11) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2015 (sidan 15 samt sidan 49-50).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2016 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 16 augusti 2016

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                           

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2016 kl. 11:40 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)                
    April-Juni
2016
April-Juni
2015
Jan-Juni
2016
Jan-Juni
2015
Helåret
2015
             
Nettoomsättning   5 467 6 998 11 054 16 317 31 266
Övriga intäkter   4 957 33 6 754 41 818
    10 424 7 031 17 808 16 358 32 084
             
Råvaror och förnödenheter   -2 584 -3 144 -4 547 -8 197 -15 390
Övriga externa kostnader   -2 954 -2 944 -5 853 -7 335 -10 564
Personalkostnader   -2 613 -2 919 -4 886 -6 812 -11 733
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar      

-8 000
   

-8 000
 

-8 000
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-675
 

-1 314
 

-1 439
 

-2 544
 

-4 068
Övriga rörelsekostnader     -48 -11 -97 -237
Rörelseresultat   1 598 -11 338 1 072 -16 627 -17 908
             
             
Resultat från andelar i koncernföretag         530 503
Finansiella intäkter     3   3 16
Finansiella kostnader   -217 -2 487 -450 -1 251 -3 845
Finansnetto   -217 -2 484 -450 -718 -1 399
             
Resultat före skatt   1 381 -13 822 622 -17 345 -22 442
             
Skatt            
Årets resultat   1 381 -13 822 622 -17 345 -22 442
             
Årets totalresultat   1 381 -13 822 622 -17 345 -22 442
             
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

1 381
 

 

-13 822
 

 

622
 

 

-17 345
 

 

-13 826
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

1 381
 

 

-13 822
 

 

622
 

 

-17 345
 

 

-13 826
             
Resultat per aktie (SEK)   0,07 -12,05 0,03 -19,05 -12,03
             
             
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

19 162
 

1 149
 

19 162
 

1 149
 

12 339
Genomsnittligt antal aktier i tusental   19 044 1 149 16 776 1 149 4 771

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)          
2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31    
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm 485 914 571    
Patent, licenser och varumärken          
S:a immateriella anläggningstillgångar 485 914 571    
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark 2 122 2 250 2 165    
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 734 14 244 12 646    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 231 334 282    
Inventarier, verktyg och installationer 1 330 581 426    
S:a materiella anläggningstillgångar 15 417 17 409 15 519    
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag          
S:a finansiella anläggningstillgångar          
           
Summa anläggningstillgångar 15 902 18 323 16 090    
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 3 976 4 343 3 787    
Kundfordringar 435 3 327 2 496    
Skattefordran 382 339 239    
Övriga fordringar 3 835 7 912 4 375    
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 500 1 116 461    
Spärrade medel     1 932    
Likvida medel 591 1 132 320    
           
Summa omsättningstillgångar 9 719 18 169 13 610    
           
Summa tillgångar 25 621 36 492 29 700    (KSEK)          
2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31      
Eget kapital            
Aktiekapital (19 161 988 aktier, fg år 1 149 405 aktier) 958 2 874 5 427      
Övrigt tillskjutet kapital 56 433 37 319 44 891      
Övriga reserver 1 398 1 457 1 398      
Balanserat resultat inkl årets resultat -57 013 -55 478 -57 635      
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 776 -13 828 -5 919      
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder   843        
Uppskjuten skatteskuld   57        
S:a långfristiga skulder   900        
             
Kortfristiga räntebärande skulder 9 145 24 456 16 052      
Leverantörsskulder 7 487 13 312 9 422      
Övriga kortfristiga skulder 3 449 5 248 5 748      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
3 624
140
6 064
340
4 257
140
     
S:a kortfristiga skulder 23 845 49 420 35 619      
             
Summa skulder 23 845 50 320 35 619      
             
Summa eget kapital och skulder 25 621 36 492 29 700      
             
Räntebärande skulder 9 145 25 299 16 052      

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 37 319 1 457 -38 133 3 517
Periodens resultat - -   -17 345 -17 345
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 2 874 37 319 1 457 -55 478 -13 828
           
Transaktioner med ägare          
  - - - - -
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 
       
           
Utgående eget kapital 30 juni 2015 2 874 37 319 1 457 -55 478 -13 828
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -57 635 -5 919
Periodens resultat - -   622 622
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 -57 013 -5 297
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 926 6 859 - - 7 785
Emissionskostnader   -712     -712
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 5 395      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 469
 

 

11 542
     

 

7 073
           
Utgående eget kapital 30 juni 2016 958 56 433 1 398 -57 013 1 776

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)          
April-Juni
2016
April-Juni
2015
Jan-Juni
2016
Jan-Juni
2015
  Helåret
2015
           
Nettoomsättning 4 857 5 523 9 970 11 851 24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

153
 

 

-125
 

 

695
 

 

-141
 

 

-231
Övriga intäkter 4 938   6 735    
  9 948 5 398 17 400 11 710 24 734
           
Råvaror och förnödenheter -2 194 -2 495 -4 274 -5 979 -11 925
Övriga externa kostnader -2 563 -1 970 -4 686 -3 145 -6 547
Personalkostnader -2 129 -1 472 -4 024 -3 577 -7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-271
 

-640
 

-651
 

-1 307
 

-2 383
Rörelseresultat 2 791 -1 179 3 765 -2 319 -3 516
           
Resultat från aktier dotterbolag   -4 485   -3 955 -3 955
Nedskrivning fordran   -10 000   -10 000 -13 427
Finansiella intäkter   2   2 15
Finansiella kostnader -162 -409 -378 -1 055 -1 725
Finansnetto -162 -14 892 -378 -15 008 -19 092
           
Resultat efter finansiella poster 2 629 -16 072 3 387 -17 328 -22 608
           
Resultat före skatt 2 629 -16 072 3 387 -17 328 -22 608
           
Skatt          
Årets resultat 2 629 -16 072 3 387 -17 328 -22 608
           
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

0,14
 

-13,99
 

0,18
 

-15,08
 

-11,03
           
           
Antal utestående aktier i tusental 19 162 1 149 19 162 1 149 12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental 19 044 1 149 16 776 1 149 4 771


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   485 657 571
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   485 657 571
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 138 2 224 2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 326 1 270 1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet   231 334 282
Inventarier, verktyg och installationer   1 330 491 426
S:a materiella anläggningstillgångar   5 025 4 319 4 548
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   485 485 485
S:a finansiella anläggningstillgångar   485 485 485
         
Summa anläggningstillgångar   5 995 5 461 5 604
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   3 105 2 370 2 193
Kundfordringar   417 2 851 2 244
Fordringar hos koncernföretag   7 864 10 504 5 832
Skattefordran   227 227 147
Övriga kortfristiga fordringar   1 532 834 1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   475 397 412
Spärrade medel       1 202
Likvida medel   542 182 196
         
Summa omsättningstillgångar   14 162 17 365 14 023
         
Summa tillgångar   20 157 22 826 19 627(KSEK)        
2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (19 161 988 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

958
 

2 874
 

5 427
Uppskrivningsfond   1 360 1 419 1 360
Summa aktiekapital och reserver   2 318 4 293 6 787
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond   54 345 35 231 42 803
Balanserad förlust   -55 738 -35 557 -33 130
Periodens resultat   3 387 -17 328 -22 608
Delsumma   1 994 -17 654 -12 935
         
Summa eget kapital   4 312 -13 361 -6 148
         
Avsättningar        
Garantier   140 340 140
Summa avsättningar   140 340 140
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder     843  
Summa långfristiga skulder     843  
         
Kortfristiga räntebärande skulder   7 382 22 332 13 523
Leverantörsskulder   3 321 5 136 4 952
Skulder till koncernföretag   279 61 488
Övriga kortfristiga skulder   1 671 3 721 3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 053 3 754 3 121
Summa kortfristiga skulder   11 003 35 004 25 635
         
Summa eget kapital och skulder   20 158 22 826 19 627
         
Varav räntebärande skulder   7 382 23 175 13 523

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 3 967  
Årets resultat -   -   -17 328 -17 328  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-12 675
 

12 675
-  
Summa totalresultat 2 874 1 419 35 231 -35 557 -17 328 -13 361  
               
Transaktioner med aktieägarna              
               
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-
   

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 
Utgående eget kapital
30 juni 2015
 

2 874
 

1 419
 

35 231
 

-22 882
 

-12 675
 

2 711
 
               
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat -   -   3 387 3 387  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-22 608
 

22 608
-  
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -55 738 3 387 -2 761  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 926   6 859     7 785  
Emissionskostnader -   -712 - - -712  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395   5 395        
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 469
 

 

 
 

 

11 542
 

 

-
 

 

-
 

 

7 073
 
Utgående eget kapital
30 juni 2016
 

958
 

1 360
 

54 345
 

-55 738
 

3 387
 

4 312
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
April-Juni
2016
April-Juni
2015
Jan-Juni
2016
Jan-Juni
2015
Helåret
2015
           
Kassaflöde löpande verksamhet -2 996 -2 508 -4 547 -4 801 -7 284
Förändringar av rörelsekapital 3 085 7 073 3 534 11 257 5 894
Kassaflöde investeringsverksamheten -125 -55 -1 037 -3 305 850
Kassaflöde finansieringsverksamheten -529 -4 197 2 321 -2 796 769
Periodens kassaflöde -565 313 271 355 229
           
Likvida medel vid periodens ingång 1 156 819 320 777 91
Likvida medel vid periodens utgång 591 1 132 591 1 132 320

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

April-Juni
2016
 

April-Juni
2015
 

Jan-Juni
2016
 

Jan-Juni
2015
 

Helåret
2015
           
Kassaflöde löpande verksamhet -2 152 -2 508 -2 570 -4801 -2 378
Förändringar av rörelsekapital 2 278 7 073 -336 11 257 2 588
Kassaflöde investeringsverksamheten -125 -55 -1 037 -3305 -273
Kassaflöde finansieringsverksamheten 147 -4 197 3 087 -2 796 255
Periodens kassaflöde 148 313 -856 355 192
           
Likvida medel vid periodens ingång 394 819 1 398 777 4
Likvida medel vid periodens utgång 542 1 132 542 1 132 196

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental
 

19 162
 

1 149
 

12 333
 

19 162
 

1 149
 

12 333
Resultat per aktie, SEK 0,14 -13,99 -11,03 0,07 -12,05 -12,03
Eget kapital per aktie 0,23 neg neg 0,09 neg neg

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  April-Juni
2016
Jan-Juni
2015
Helåret
2015
April-Juni
2016
April-Juni
2015
Helåret
2015
             
Avkastning på totalt kapital, % 13,8 neg neg 6,2 neg neg
Rörelsemarginal, % 57,5 neg neg 29,2 neg neg
Bruttovinstmarginal, % 54,8 44,7 52,2 52,7 45,8 50,4
Soliditet % 21,4 neg neg 6,9 neg neg
Skuldsättningsgrad 1,7 neg neg 5,2 neg neg

Delårsrapport januari-juni 2016