19.08.2016 13:10:00 CET

PolyPlank föreslår garanterad företrädesemission

Styrelsen i PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") har beslutat föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 9,6 MSEK före emissionskostnader ("Emissionen") samt emissionsbemyndigande för styrelsen om ytterligare 5,0 MSEK före emissionskostnader i syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i emissionen.

Sammanfattning:

Motiv till företrädesemissionen
PolyPlank vänder sig i huvudsak till fastighetsbranschen för försäljning av systemprodukter för utemiljö. PolyPlank har genom omfattande produktutveckling hittat ett område med applikationer där mestadels alla goda egenskaper tillgodogörs. Materialets egenskaper för fastighetsnära utemiljö är mycket goda och innehar bland annat god motståndskraft mot röta med 25 års garanti, lång livslängd, systemtänk för att minimera tidsåtgång i fält samt minimalt underhåll.

PolyPlank arbetar med fokus mot större kommersiella fastighetsbolag och allmännyttan, som har stark miljöprofil och långsiktig förvaltning. Bolagets strategi kommer fortsatt ha ambitionen att bearbeta fastighetsmarknader för att etablera varumärket och därefter växa in i övriga kanaler.

PolyPlank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion under 2015 och första halvåret 2016, innefattande ett 25 procentigt ackord, vilket innebar att oprioriterade skulder minskade med 5,0 MSEK och hela den totala konvertibelskulden försvann med 1,7 MSEK. Resterande skulder skall betalas i november 2016.

PolyPlank har tecknat Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva norsk distributör. Bolaget har för avsikt att förvärva 100% av aktierna i ett norskt bolag som säljer liknande systemprodukter på den norska marknaden. PolyPlank har sedan tidigare målet att bli en ledande aktör inom kompositområdet i Norden. Förvärvet är en möjlighet att komma in på den norska marknaden och erbjuda bolagets produkter. Genom förvärvet får PolyPlank möjlighet att erhålla exklusivitet på en tysk komposittillverkares produkter i Norden. Dessa produkter skall erbjudas som ett alternativ till PolyPlanks produkter som görs av återvunnen plast.

PolyPlank lanserade under våren Poly Laundry System, PLS en miljövänlig, underhållsfri, energisnål och återvinningsbar fristående tvättstuga, med Electrolux som partner. Tvättstugan byggs i PolyPlanks unika miljövänliga och underhållsfria material, såväl utvändigt som invändigt, och utrustas med Electrolux energisnåla och miljövänliga tvättsystemprodukter. Produkten är intressant för alla fastighetsbolag, vilka redan är PolyPlanks kunder. Fastighetsbolag har idag ett stort behov av fristående tvättstugor, då det frigör lokaler i fastigheten som kan utnyttjas till annat. PLS bedöms enligt Bolaget vara en unik produkt som kommer att öppna nya möjligheter för framtidens miljökrav.

Den expansiva utvecklingsfas som PolyPlank nu befinner sig i ställer allt större krav på en förstärkning av organisationen samt rörelsekapital. En del av Emissionslikviden kommer således att gå till förstärkning av försäljningsorganisationen som möjliggör en utökad bearbetning såväl den svenska som norska marknaden.

Emissionsgarantier och teckningsförbindelser

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare har erhållits motsvarande cirka 50 procent av Emissionen. Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) och Macay AB (Cay Strandén, VD i PolyPlank) tecknar full ut för sina delar. Därtill har ett garantikonsortium som utgörs av externa investerare ingått emissionsgarantier motsvarande cirka 50 procent av Emissionen. Sammantaget uppgår således samtliga åtagande till 100 procent av emissionsbeloppet.

Huvudsakliga villkor

Styrelsen i PolyPlank har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma ("Stämman") fattar beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om 9,6 MSEK samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ytterligare nyemission om 5,0 MSEK.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den som är registrerad som aktieägare i PolyPlank på avstämningsdagen för Emissionen den 26 september 2016 skall äga företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,5 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från den 27 september till och med den 10 oktober 2016. Företrädesemissionen omfattar totalt högst 19 161 988 aktier. Styrelsen ska inte vara förhindrad att besluta om kvittning enligt 13 kap 41 § ABL.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att senast den 31 december 2016 besluta om nyemission av ytterligare sammanlagt högst 10 000 000 aktier till en emissionskurs om 0,50 kr per aktie. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktie kan betalas genom kvittning.

Ytterligare information avseende kallelsen och företrädesmission kommer att publiceras via pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                        Cay Strandén

Telefon                                0485 66 44 80

Email                                    cay@telia.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 13:10 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande