19.08.2016 13:22:00 CET

PolyPlank AB : Kallelse till extra bolagsstämma i PolyPlank AB (publ)

Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org. nr 556489-7998 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 september 2016, kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 september 2016, och dels senast den 14 september 2016anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till info@polyplank.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.polyplank.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 13 september 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Framläggande och godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag till beslut om nyemission av aktier
  8. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
  9. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
  10. Stämmans avslutande


Förslag till beslut m.m.
 
Punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 19 161 988 aktier med företrädesrätt för aktieägarna (Företrädesemissionen). Varje på avstämningsdagen den 26 september 2016 innehavd aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 september 2016 till och med den 10 oktober 2016. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 958 099,4 kronor. Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid i första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som var aktieägare på avstämningsdagen. Om tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en av tecknarna äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Styrelsen ska inte vara förhindrad att besluta om kvittning enligt 13 kap 41 § ABL. Nyemissionen är till 100 % garanterad.

Punkt 8
För att möjliggöra nyemission av aktier enligt vid årsstämman lämnat bemyndigande och för att möjliggöra nyemission av aktier enligt förslag enligt punkt 9 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningens § 4 till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor" samt ändring av bolagsordningens § 5 till "Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier".

Punkt 9
I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att senast den 31 december 2016 besluta om nyemission av ytterligare sammanlagt högst 10 000 000 aktier till en emissionskurs om 0,50 kr per aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen, om detta bedöms eftersträvansvärt. Emissionen kan ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktie kan betalas genom kvittning.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt punkterna 8-9 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

I bolaget finns totalt 19 161 988 aktier och röster.

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga från och med den 5 september 2016.
___________________________
Färjestaden i augusti 2016
PolyPlank AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till extra stämma