17.11.2016 08:45:00 CET

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2016

Vd har ordet

Vår företrädesemission fick ett mycket stort intresse och tecknades till 157 procent, vilket innebär att soliditeten uppgår till 36,4% mot negativ föregående år. Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare. Detta gjorde att Styrelsen fattade beslut enligt bemyndigandet från den extra bolagsstämman 16 september 2016 att genomföra en övertilldelningsoption. Bolaget kommer att tillföras ca 14,6 MSEK i eget kapital före emissionskostnader. Den expansiva utvecklingsfas som PolyPlank nu befinner sig i ställer allt större krav på en förstärkning av organisationen samt rörelsekapital. En del av Emissionslikviden kommer således att gå till förstärkning av försäljningsorganisationen som möjliggör en utökad bearbetning av såväl den svenska som norska marknaden.

I oktober fick PolyPlank en ny order värd ca 1,1 MSEK, där PolyPlank kommer att ersätta befintligt trä, nedbrutet av tidens tand, med sitt miljövänliga och rötresistenta kompositmaterial på balkonger och loftgångar i ett arkitektritat bostadsområde i Gnesta. Området är mycket unikt till sin arkitektur och här kommer PolyPlanks kundanpassade lösningar till sin rätt. Ordern ska levereras under 2016.

PolyPlank AB (publ) har investerat i ytterligare en hylspluggmaskin för att öka produktionen av Hylsplugg till pappersindustrin. Efterfrågan på Bolagets produkt Hylsplugg ökar. För att tillgodose kundernas behov behöver PolyPlank öka produktionen ytterligare. Med ytterligare en hylspluggmaskin kan PolyPlanks intäkter öka med ca 2,0 MSEK/år. Investeringen innebär rationaliseringar och kräver ingen ökning av arbetsstyrkan.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2016, koncernen

Tre kvartal 2016, koncernen

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett snabbt och ändamålsenligt sätt så har bolaget anlitat FrontOffice för att förmedla ett brygglån om 3 MSEK. Lånet löper fram till 30 november 2016 och räntan är 10 %. Inga säkerheter lämnas för lånet.

Det är styrelsens bedömning att efter genomförd rekonstruktion kan en ökad tillströmning förväntas från kunder som tidigare inte kunnat göra affärer av formella skäl.

PolyPlank har tecknat exklusivt Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva 100% av aktierna i det norska bolaget Polyfiber AS som säljer liknande systemprodukter på den norska marknaden. Det Polyplank får genom ett förvärv är en bas i Norge genom vilken företagets produkter kan säljas även i Norge. Samtidigt bedöms PolyPlank få möjlighet att erhålla exklusivitet på en tysk komposittillverkares produkter i Norden. Dessa produkter skall erbjudas som ett alternativ till PolyPlanks produkter som görs av återvunnen plast och kutterspån. Förvärvet förväntas vara helt klart inom 12 månader.

PolyPlank har genomfört en företrädesemission med teckningstiden 27 september - 10 oktober 2016. Emissionen fick ett stort intresse och tecknades till 157 procent. Företrädesemissionen tecknades med 60 procent med företrädesrätt och med 40 procent utan företrädesrätt. Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare. Styrelsen bemyndigades vid den extra bolagsstämman 16 september 2016 att genomföra en övertilldelningsoption på 5 000 000 kr för 10 000 000 aktier samt att genomföra ytterligare en företrädesemission före den 31 december 2016. Styrelsen har i och med det stora intresset att tagit beslut om att genomföra den. Totalt kommer 29 161 988 aktier att emitteras genom emissionen och övertilldelningsoptionen. Bolaget kommer att tillföras ca 14,6 MSEK i eget kapital före emissionskostnader.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank AB (publ) har investerat i ytterligare en hylspluggmaskin för att öka produktionen av Hylsplugg till pappersindustrin. Efterfrågan på Bolagets produkt Hylsplugg ökar. För att tillgodose kundernas behov behöver PolyPlank öka produktionen ytterligare. Med ytterligare en hylspluggmaskin kan PolyPlanks intäkter öka med ca 2,0 MSEK/år. Investeringen innebär rationaliseringar och kräver ingen ökning av arbetsstyrkan.

PolyPlank har erhållit en ny order värd ca 1,1 MSEK där PolyPlank kommer att ersätta befintligt trä, nedbrutet av tidens tand, med sitt miljövänliga kompositmaterial på balkonger och loftgångar i ett arkitektritat bostadsområde i Gnesta. Området är mycket unikt till sin arkitektur och här kommer PolyPlanks kundanpassade lösningar till sin rätt. Detta är etapp 1 och ytterligare etapper är planerade om ca 2-3 MSEK. Etapp 1 kommer färdigställas under 2016 och övriga etapper under våren 2017.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terrassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och nyheten PLS, Poly Laundry System. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a leveranser till källsorteringsskåp och miljöhus.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terrassgolv ingår i detta affärsområde. Terrassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor internationell koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,2 MSEK (1,3).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 8,1 MSEK (12,3). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (0,8), fakturabelåning 0 MSEK (3,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,3 MSEK (14,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 8,1 MSEK (10,4).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,1).

Skatter

PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 162,2 MSEK vid 2015 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2015 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 1,3 MSEK vid 2015 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 166,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har kvittat en del av sin fordran mot aktier i pågående företrädesemission. Fordran uppgår till 1,3 MSEK (9,3) den 30 september 2016.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2016 uppgått till 0,5 MSEK (0,6). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

PolyPlank har en skuld till det tidigare dotterbolaget Repoc AB om 0,1 MSEK som numera ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (5,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,1 MSEK (-0,9). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (0,4). PolyPlank AB (publ) har under perioden lämnat ett koncernbidrag till dotterbolaget Fröseke Panel AB.

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 15 (11) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2015 (sidan 15 samt sidan 49-50).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2016 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 17 november 2016
Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                           

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17novmber 2016 kl. 08:45 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998
PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)                
    Juli-Sept
2016
Juli-Sept
2015
Jan-Sept
2016
Jan-Sept
2015
Helåret
2015
             
Nettoomsättning   5 220 5 955 16 274 22 272 31 266
Övriga intäkter   3 227 913 9 981 954 818
    8 447 6 868 26 255 23 226 32 084
             
Råvaror och förnödenheter   -2 473 -2 780 -7 020 -10 977 -15 390
Övriga externa kostnader   -2 853 -2 192 -8 706 -7 527 -10 564
Personalkostnader   -2 298 -1 254 -7 184 -8 066 -11 733
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar      

 
   

-8 000
 

-8 000
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-675
 

-1 061
 

-2 114
 

-3 605
 

-4 068
Övriga rörelsekostnader       -11 -97 -237
Rörelseresultat   148 -419 1 220 -15 046 -17 908
             
             
Resultat från andelar i koncernföretag         530 503
Finansiella intäkter   1   1 3 16
Finansiella kostnader   -188 -484 -638 -3 735 -3 845
Finansnetto   -187 -484 -637 -3 202 -3 326
             
Resultat före skatt   -39 -903 583 -18 248 -21 234
             
Skatt           57
Årets resultat   -39 -903 583 -18 248 -21 177
             
Årets totalresultat   -39 -903 583 -18 248 -21 177
             
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-39
 

 

-903
 

 

583
 

 

-18 248
 

 

-21 177
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-39
 

 

-903
 

 

583
 

 

-18 248
 

 

-21 177
             
Resultat per aktie (SEK)   0 -0,07 0,03 -1,50 -1,72
             
             
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

19 162
 

12 205
 

19 162
 

12 205
 

12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental   19 162 3 192 17 577 1 838 4 771

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)          
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31    
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm 442 614 571    
Patent, licenser och varumärken          
S:a immateriella anläggningstillgångar 442 614 571    
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark 2 101 2 250 2 165    
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 222 12 367 12 646    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 206 308 282    
Inventarier, verktyg och installationer 1 804 491 426    
S:a materiella anläggningstillgångar 15 333 15 417 15 519    
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag          
S:a finansiella anläggningstillgångar          
           
Summa anläggningstillgångar 15 775 16 031 16 090    
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 4 022 3 926 3 787    
Kundfordringar 651 3 094 2 496    
Skattefordran 406 405 239    
Tecknat ej inbetalt företrädesemission 4 927        
Övriga fordringar 4 121 12 181 4 375    
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 1 002 742 461    
Spärrade medel     1 932    
Likvida medel 202 1 250 320    
           
Summa omsättningstillgångar 15 331 21 598 13 610    
           
Summa tillgångar 31 106 37 629 29 700    (KSEK)          
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31      
Eget kapital            
Aktiekapital (19 161 988 aktier, fg år 1 149 405 aktier) 958 506 5 427      
Pågående emission aktiekapital (11 055 835 aktier) 958 4 864        
Övrigt tillskjutet kapital 65 056 42 300 44 891      
Övriga reserver 1 398 1 457 1 398      
Balanserat resultat inkl årets resultat -57 052 -55 478 -57 635      
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 11 318 -6 351 -5 919      
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder   843        
Uppskjuten skatteskuld            
S:a långfristiga skulder   843        
             
Kortfristiga räntebärande skulder 8 139 12 682 16 052      
Leverantörsskulder 5 698 15 192 9 422      
Övriga kortfristiga skulder 2 381 9 832 5 748      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
3 430
140
5 091
340
4 257
140
     
S:a kortfristiga skulder 19 788 43 137 35 619      
             
Summa skulder 19 788 43 980 35 619      
             
Summa eget kapital och skulder 31 106 37 629 29 700      
             
Räntebärande skulder 8 139 12 682 16 052      

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 37 319 1 457 -38 133 3 517
Periodens resultat - -   -18 248 -18 248
Övrigt totalresultat - - - -1 005 -1 005
Summa totalresultat 2 874 37 319 1 457 -56 381 -15 736
           
Transaktioner med ägare          
Nedskrivning av aktiekapitalet -2 368 - - 2 368 -
Pågående nyemission 4 864 6 191     11 056
Emissionskostnader   -1 671     -1 671
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 
      9 385
           
Utgående eget kapital 30 september 2015 5 370 41 839 1 457 -55 478 -6 351
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -57 635 -5 919
Periodens resultat - -   583 583
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 -57 052 -5 336
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 1 884 15 482 - - 17 366
Emissionskostnader   -712     -712
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 5 395      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-3 511
 

 

20 165
     

 

16 654
           
Utgående eget kapital 30 september 2016 1 916 65 056 1 398 -57 052 11 318

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)          
Juli-Sept
2016
Juli-Sept
2015
Jan-Sept
2016
Jan-Sept
2015
  Helåret
2015
           
Nettoomsättning 4 639 5 575 14 609 17 426 24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

-193
 

 

 
 

 

502
 

 

 
 

 

-231
Övriga intäkter     6 735    
  4 446 5 575 21 846 17 426 24 734
           
Råvaror och förnödenheter -1 687 -2 469 -6 091 -8 589 -11 925
Övriga externa kostnader -1 817 -1 704 -7 123 -4 869 -6 547
Personalkostnader -1 973 -1 678 -5 997 -5 255 -7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-269
 

-601
 

-920
 

-1 908
 

-2 383
Rörelseresultat -2 050 -877 1 715 -3 195 -3 516
           
Resultat från aktier dotterbolag       -3 955 -3 955
Nedskrivning fordran       -10 000 -13 427
Finansiella intäkter       2 15
Finansiella kostnader -167 -469 -545 -1 524 -1 725
Finansnetto -167 -469 -545 -15 477 -19 092
           
Resultat efter finansiella poster -2 217 -1 344 1 170 -18 672 -22 608
           
Lämnade koncernbidrag -3 200   -3 200    
Resultat före skatt -5 417 -1 344 -2 030 -18 672 -22 608
           
Skatt          
Årets resultat -5 417 -1 344 -2 030 -18 672 -22 608
           
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,28
 

-0,11
 

-0,10
 

-1,53
 

-11,03
           
           
Antal utestående aktier i tusental 19 162 12 205 19 162 12 205 12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental 19 162 3 192 17 577 1 838 4 771


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)        
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar        
Balanserade utgifter för utveckling mm   442 614 571
Patent, licenser och varumärken        
S:a immateriella anläggningstillgångar   442 614 571
         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark   2 117 2 203 2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 220 1 183 1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet   206 308 282
Inventarier, verktyg och installationer   1 804 491 426
S:a materiella anläggningstillgångar   5 347 4 185 4 548
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncernföretag   485 485 485
S:a finansiella anläggningstillgångar   485 485 485
         
Summa anläggningstillgångar   6 274 5 284 5 604
         
Omsättningstillgångar        
Varulager   2 961 2 445 2 193
Kundfordringar   422 2 384 2 244
Fordringar hos koncernföretag   6 758 10 022 5 832
Tecknat ej inbetalt företrädesemission   4 927    
Skattefordran   267 267 147
Övriga kortfristiga fordringar   1 928 907 1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   989 279 412
Spärrade medel       1 202
Likvida medel   140 369 196
         
Summa omsättningstillgångar   18 392 17 365 14 023
         
Summa tillgångar   24 666 22 826 19 627(KSEK)        
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
 

Bundet eget kapital
       
Aktiekapital (19 161 988 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

958
 

2 874
 

5 427
Pågående nyemission   958 4 865  
Uppskrivningsfond   1 360 1 419 1 360
Summa aktiekapital och reserver   3 276 9 158 6 787
 

Ansamlad förlust
       
Överkursfond   62 968 39 751 42 803
Balanserad förlust   -55 738 -35 557 -33 130
Periodens resultat   -2 030 -18 672 -22 608
Delsumma   5 200 -17 654 -12 935
         
Summa eget kapital   8 476 -5 320 -6 148
         
Avsättningar        
Garantier   140 340 140
Summa avsättningar   140 340 140
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder     843  
Summa långfristiga skulder     843  
         
Kortfristiga räntebärande skulder   6 727 10 558 13 523
Leverantörsskulder   4 455 6 966 4 952
Skulder till koncernföretag   309 61 488
Övriga kortfristiga skulder   1 658 8 023 3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 914 3 900 3 121
Summa kortfristiga skulder   16 050 29 508 25 635
         
Summa eget kapital och skulder   24 666 25 371 19 627
         
Varav räntebärande skulder   6 727 11 401 13 523

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 3 967  
Årets resultat -   -   -17 328 -17 328  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-12 675
 

12 675
-  
Summa totalresultat 2 874 1 419 35 231 -35 557 -17 328 -13 361  
               
Transaktioner med aktieägarna              
               
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-
   

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 
Utgående eget kapital
30 september 2015
 

2 874
 

1 419
 

35 231
 

-22 882
 

-12 675
 

2 711
 
               
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat -   -   -2 030 -2 030  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-22 608
 

22 608
-  
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -55 738 -2 030 -8 178  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 1 884   15 482     17 366  
Emissionskostnader -   -712 - - -712  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395   5 395        
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 469
 

 

 
 

 

20 165
 

 

-
 

 

-
 

 

16 654
 
Utgående eget kapital
30 september 2016
 

1 916
 

1 360
 

62 968
 

-55 738
 

-2 030
 

8 476
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
Juli-Sept
2016
Juli-Sept
2015
Jan-Sept
2016
Jan-Sept
2015
Helåret
2015
           
Kassaflöde löpande verksamhet -2 486 536 -7 034 -4 202 -7 284
Förändringar av rörelsekapital -1 026 7 271 4 664 16 469 5 894
Kassaflöde investeringsverksamheten -525 -116 -1 562 -3 419 850
Kassaflöde finansieringsverksamheten 3 648 -7 573 3 814 -8 375 769
Periodens kassaflöde -389 118 -118 473 229
           
Likvida medel vid periodens ingång 591 1 132 320 777 91
Likvida medel vid periodens utgång 202 1 250 202 1 250 320

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

Juli-Sept
2016
 

Juli-Sept
2015
 

Jan-Sept
2016
 

Jan-Sept
2015
 

Helåret
2015
           
Kassaflöde löpande verksamhet -1 843 -367 -4 414 -1 838 -2 378
Förändringar av rörelsekapital -2 033 6 470 -213 10 747 2 588
Kassaflöde investeringsverksamheten -525 -116 -1 562 -169 -273
Kassaflöde finansieringsverksamheten 3 999 -5 800 4 931 -8 375 255
Periodens kassaflöde -402 187 -1 258 365 192
           
Likvida medel vid periodens ingång 542 182 1 398 4 4
Likvida medel vid periodens utgång 140 369 140 369 196

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen
  2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
Antal aktier vid periodens
slut, tusental, inkl påg företrädesemission
 

38 324
 

12 205
 

12 333
 

38 324
 

12 205
 

12 333
Resultat per aktie, SEK -0,28 -0,11 -11,03 0,00 -0,07 -12,03
Eget kapital per aktie 0,22 neg neg 0,29 neg neg

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen
  Juli-Sept
2016
Jan-Sept
2015
Helåret
2015
Juli-Sept
2016
Jan-Sept
2015
Helåret
2015
             
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg 0,0 neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg 0,03 neg neg
Bruttovinstmarginal, % 63,6 55,7 52,2 52,6 55,1 50,4
Soliditet % 36,4 neg neg 36,4 neg neg
Skuldsättningsgrad 0,8 neg neg 0,7 neg neg

Delårsrapport januari-september 2016