24.03.2017 08:15:00 CET

PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2016

Vd har ordet

Från halvårsskiftet 2016, då jag tillträdde som vd, har en omfattande omdaning av företaget skett. Organisationen är förändrad både på tjänstemannasidan samt i produktionen.

En total genomgång av maskinparken och hela produktionslokalen har skett och ett "livsnödvändigt" förebyggande schemalagt underhåll är under införande. Detta har lett till att vi de senaste fyra månaderna dubblerat verkningsgraden/produktiviteten jämfört med 2015 samt första halvåret 2016. Fortsatta insatser görs för att ytterligare förbättra. Ett antal investeringar har gjorts.

Stora insatser har gjorts på marknadssidan för att göra PolyPlank mera känt. Företaget har varit "något stukat" under och strax efter rekonstruktionen.

Vi har infört ett ökat fokus på att sälja befintliga produkter, dvs vår kärnverksamhet. De befintliga produkter vi har är mycket design-, ändamåls- och tidsenliga och med rätt marknadsbearbetning så kommer det att bli kraftig ökning av försäljningen.

Satsning i Norge planerades under hösten 2016 och avtal om förvärv (fr.o.m 1 jan-17) av försäljningsbolaget Polyfiber AS tecknades 15 dec 2016. Polyfiber har historiskt sålt PolyPlank liknande bullerplank, avskärmningar etc och på detta sätt får PolyPlank en bas i Norge för expansion. Samtidigt skall Polyfiber agera som säljkanal för dotterbolaget Fröseke Panel AB;s försäljning av tak- och väggpanel i MDF i Norge.

PolyPlank erhöll i samband med köpet av Polyfiber AS även ett exklusivt avtal för Norge och Sverige med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. Tack vare detta avtal utökades PolyPlanks profilsortiment med 26 nya profiler som ett komplement till våra unika egna profiler.

Dotterföretaget Fröseke Panel har haft ett jobbigt 2016. Det har jobbats med att återknyta gamla kunder, men också med att få in nya kunder. Vi har bl.a skrivit avtal med Byggmax som tidigare meddelats, samt även skrivit ett antal mindre avtal och volymen kommer att öka kraftigt 2017 jämfört med 2016.

Rekonstruktionen avslutades i maj för PolyPlank AB och i oktober 2016 för dotterbolaget Fröseke Panel AB.

PolyPlank genomförde en företrädesemission i september/oktober 2016 som övertecknades kraftigt. Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare och det visar tydligt att intresset och tilltron för företaget ökar. Emissionen medförde en ökning av det egna kapitalet med 12,2 MSEK efter emissionskostnader.

2017 har startat något bättre än plan i januari och februari. Orderingången stagnerade något i början av året men är nu ökande igen och vi håller den framstakade planen för 2017 som vi ser fram emot med stor tillförsikt.

Ordning & Reda & Teamwork är våra nya ledord som vi jobbar efter.

Cay Strandén, VD

Fjärde kvartalet 2016, koncernen

Helåret 2016, koncernen

Inledning / Kommentarer 2016

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Rekonstruktionen som påbörjandes under 2015 avslutades i maj 2016 och har tillsammans med genomförda emissioner stärkt det egna kapitalet.

Produktionsanläggningen i Färjestaden har under 2016 genomgått en kraftig upprustning och ett antal förbättringsåtgärder för att öka verkningsgraden. Dessa investeringar möjliggör den kraftiga ökningen av produktionen vi behöver för att möta en växande marknad. Investeringarna kräver i sig ingen förändring av arbetsstyrkan. På Marknadssidan har lagts stor kraft på att kontakta föreskrivande led såsom Konsultbyråer, Arkitekter, Entreprenörer etc för att påverka i ett tidigare skede. Utökade insatser har också gjorts på byggbolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Det norska bolaget Polyfiber AS förvärvades i december 2016 och PolyPlank får därmed från och med 1 januari 2017 en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas. Genom köpet av Polyfiber AS har PolyPlank tecknat ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. PolyPlank utökar härmed sitt produktsortiment från 6 olika profiler till 32 olika profiler av kompositplank.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank har genom dotterföretaget Fröseke Panel AB tecknat ett 1 års avtal med byggvaruhandelskedjan Byggmax med över 100 butiker i Norden. Avtalet avser löpande leveranser av väggpanel i MDF. Inledningsvis rör det sig om årlig leveransvolym på ca 2,0 MSEK. Potentialen bedöms stor för ökade volymer under kommande år. Avtalet är strategiskt viktigt för Fröseke Panel och beräknas ge en ökad försäljning i Sverige där användandet av väggpaneler av MDF förväntas öka de närmaste åren.  Dessutom har bolaget erhållit ny order från sin norska kund Bina Europé AS. Avtalet avser löpande leveranser av vägg- och takpanel i MDF under perioden februari till juni 2017. Ordervärde ca 0,9 MSEK. Potentialen bedöms stor för fortsatta leveranser.

PolyPlank har erhållit en ny order från K&R Carlbergs i Göteborg AB värd ca 1,0 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera två miljöhus till Skandiafastigheter-Stampen.

PolyPlank AB (publ) hade vid utgången av 2016 ackumulerade förlustavdrag om ca 195 MSEK, ej utnyttjade för kvittning eller andra syften. Dessa förlustavdrag kan innebära en stor finansiell tillgång om de utnyttjas rätt, vilket skall komma bolaget och dess aktieägare tillgodo. Bolaget har därför gett Abelco Investment Group AB (publ) i uppdrag att under Q1 2017 identifiera alternativa förslag för hur PolyPlank skall kunna kapitalisera på och maximera förlustavdragen på kort sikt, snarare än att använda dem för kvittning av framtida vinster.

Hållbarhet och Miljö

Polyplank är ett av Sveriges mest utvecklade bolag inom svensk tillverkningsindustri avseende produktion som följer den cirkulära ekonomins grunder.

Genom att kunden väljer våra produkter så kan vi hjälpa dem att nå sina miljömål.

PolyPlanks grundare insåg tidigt att planeten har ändliga resurser samtidigt som avfallsmängderna ökar. De var då pionjärer inom förädling av restavfall och idag förebilder för omställningen mot en mer klimatsmart och resurseffektiv tillverkningsindustri. Deras framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Ett av företaget produktgrupper, hylspluggen, ingår i en slutet kretslopp där PolyPlank har utvecklat ett system för återtag av sina produkter och kan efter en rekonditioneringsprocess sälja dem igen om de har bibehållen kvalité. Skadade plugg processas om till nya plugg.

PolyPlankmaterialet har även andra fysiska egenskaper som genererar miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och att det tål väta. Dessa egenskaper gör att produkterna som riktar sig mot gestaltad utemiljö får långa och underhållsfria livscykler.

PolyPlank vill fortsätta ligga i framkant med klimatsmarta och ekonomiskt fördelaktiga produkter och lösningar. Genom forskningssamarbetet Mistra-REES så har vi tillsammans med Akademin och Näringslivet möjlighet att fördjupa oss och hitta nya lösningar, men även möjlighet att dela med oss av vår erfarenhet som klimatsmarta producenter. Ericsson, Volvo Cars, Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet är några av de övriga deltagarna. Industriell symbios, Funktionsförsäljning och Livscykelanalyser är exempel på utvecklingsområden som studeras.

Sammantaget ger detta att PolyPlankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även skapar långsiktiga kostnadsbesparingar för kunden.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.


 

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,6 MSEK (0,3). Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. Nyemissioner som givit tillskott på 19,3 MSEK förbättrade den under året.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 6,6 MSEK (16,1). Dessa består av långfristiga skulder 2,4 MSEK (0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 2,8 MSEK (8,4) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 1,4 MSEK (7,7).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (0,8).

Skatter

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 178,7 MSEK vid 2016 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2016 års taxering. Motsvarande för Fröseke Panel är 8,9 MSEK. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 190,9 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolagen.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 2,8 MSEK (8,4) den 31 december 2016, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under fjärde kvartalet 2016 uppgått till 0,7 MSEK (1,0). Polyplank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (7,3). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,4 MSEK (-0,3). Likviditeten den 31 december 2016 uppgick till 0,5 MSEK (0,2).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 17 (14) under rapportperioden.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2015 (sidan 15 samt sidan 49-50).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2016 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 24 mars 2017

Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Styrelseledamot

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                          

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34  Stockholm, telefon 08-503 01 550.


Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 08:15 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)            
    Okt-Dec
2016
Okt-Dec
2015
Helåret
2016
Helåret
2015
           
Nettoomsättning   8 047 8 994 24 321 31 266
Övriga intäkter   868 -136 10 849 818
    8 915 8 858 35 170 32 084
           
Råvaror och förnödenheter   -4 308 -4 413 -11 328 -15 390
Övriga externa kostnader   -4 108 -3 037 -12 814 -10 564
Personalkostnader   -3 526 -3 667 -10 710 -11 733
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-694
 

-459
 

-2 808
 

-4 064
Nedskrivning av maskiner och inventarier         -8 000
Nedskrivning av omsättningstillgångar   -3 304   -3 304  
Övriga rörelsekostnader     -143 -11 -237
Rörelseresultat   -7 025 -2 861 -5 805 -17 908
           
           
Resultat från andelar i koncernföretag     -27   503
Finansiella intäkter   1 13 2 16
Finansiella kostnader   -133 -110 -771 -3 845
Finansnetto   -132 -124 -6 574 -3 326
           
Resultat före skatt   -7 157 -2 895 -6 574 -21 234
           
Uppskjuten skatt         57
Årets resultat   -7 157 -2 895 -6 574 -21 177
           
Årets totalresultat   -7 157 -2 895 -6 574 -21 177
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-7 157
 

 

-2 895
 

 

-6 574
 

 

-21 177
 

Årets totalresultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-7 157
 

 

-2 895
 

 

-6 574
 

 

-21 177
           
Resultat per aktie (SEK)   -0,15 -2,47 -0,14 -1,72
           
           
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental*    

48 323
 

12 333
 

48 323
 

12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental   36 592 6 741 22 366 4 771

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 31 december 2016 (KSEK)      
2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utveckling mm   399 571
Patent, licenser och varumärken      
S:a immateriella anläggningstillgångar   399 571
       
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark   2 079 2 165
Maskiner och andra tekniska anläggningar   10 852 12 646
Förbättringsutgifter på annans fastighet   180 282
Inventarier, verktyg och installationer   2 193 426
S:a materiella anläggningstillgångar   15 304 15 519
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag      
S:a finansiella ansläggningstillgångar      
       
Summa anläggningstillgångar   15 763 16 090
       
Omsättningstillgångar      
Varulager   4 013 3 787
Kundfordringar   649 2 496
Skattefordran   198 239
Övriga fordringar   1 762 4 375
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   377 461
Spärrade medel     1 932
Likvida medel   559 320
       
Summa omsättningstillgångar   7 558 13 610
       
Summa tillgångar   23 261 29 700(KSEK)      
2016-12-31 2015-12-31  
Eget kapital        
Aktiekapital (48 291 476 aktier)
(fg år 12 333 339 aktier)
   

2 416
 

5 427
 
Pågående emission aktiekapital        
Övrigt tillskjutet kapital   67 159 44 891  
Övriga reserver   1 398 1 398  
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat   -64 209 -57 635  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   6 764 -5 919  
         
Skulder        
Långfristiga räntebärande skulder   2 393    
Uppskjuten skatteskuld        
S:a långfristiga skulder   2 393    
         
Kortfristiga räntebärande skulder   4 185 16 052  
Leverantörsskulder   3 786 9 422  
Övriga kortfristiga skulder   1 752 5 748  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
 

 
4 241
140
4 257
140
 
S:a kortfristiga skulder   14 104 35 619  
         
Summa skulder   16 497 35 619  
         
Summa eget kapital och skulder   23 261 29 700  
         
Räntebärande skulder   6 578 16 052  

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 37 319 1 457 -38 885 2 765
Periodens resultat       -21 177 -21 177
Summa totalresultat 2 874 37 319 1 457 -60 062 -18 412
           
Avskrivning på omvärderad fastighet     -59 59  
  2 874 37 319 1 398 -60 003 -18 412
           
Transaktioner med ägare          
Emissionskostnader   -1 769     -1 769
Nyemission 4 865 6 191     11 056
Konvertering KV1 56 3 150     3 206
Nedskrivning av aktiekapitalet -2 368     2 368  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

2 553
 

 

7 572
   

 

2 368
 

 

12 493
           
Utgående eget kapital 31 december 2015 5 427 44 891 1 457 -57 635 -5 919
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -57 635 -5 919
Periodens resultat - -   -6 574 -6 574
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 -64 209 -12 493
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 2 384 19 982     22 366
Emissionskostnader   -3 109     -3 109
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 5 395      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-3 011
 

 

22 268
     

 

19 257
           
Utgående eget kapital 31 december 2016 2 416 67 159 1 398 -64 209 6 764

 


Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)        
Okt-Dec
2016
Okt-Dec
2015
  Helåret
2016
  Helåret
2015
         
Nettoomsättning 6 414 7 256 21 023 24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

462
 

 

 
 

 

964
 

 

-231
Övriga intäkter 79   6 814  
  6 955 7 256 28 801 24 734
         
Råvaror och förnödenheter -3 636 -3 336 -9 727 -11 925
Övriga externa kostnader -2 749 -1 678 -9 872 -6 547
Personalkostnader -3 097 -2 140 -9 094 -7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-289
 

-475
 

-1 209
 

-2 383
Nedskrivning av omsättningstillgångar -555   -555  
Rörelseresultat - 3 371 -321 -1 656 -3 516
         
Nedskrivning/resultat aktier dotterbolag    

 
 

 
 

-3 955
Nedskrivning av fordran   -3 427    
Finansiella intäkter 1 13 1 15
Finansiella kostnader -107 -201 - 652 - 15 152
Finansnetto -106 -3 615 -651 -19 092
         
Resultat efter finansiella poster -3 477 -3 936 -2 307 -22 608
         
Bokslutsdispositioner        
Lämnade koncernbidrag -3 550   -6 750  
Resultat före skatt -7 027 -3 936 -9 057 -22 608
         
Skatt        
Årets resultat -7 027 -3 936 -9 057 -22 608
         
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

-0,15
 

-6,26
 

-0,18
 

-1,83
         
         
Antal utestående aktier i tusental 48 291 12 333 48 291 12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental 36 592 6 741 22 366 6 741


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)      
2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar      
       
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utveckling mm   399 571
Patent, licenser och varumärken      
S:a immateriella anläggningstillgångar   399 571
       
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark   2 095 2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 230 1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet   180 282
Inventarier, verktyg och installationer   2 193 426
S:a materiella anläggningstillgångar   5 698 4 548
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag   485 485
S:a finansiella anläggningstillgångar   485 485
       
Summa anläggningstillgångar   6 582 5 604
       
Omsättningstillgångar      
Varulager   3 319 2 193
Kundfordringar   422 2 244
Fordringar hos koncernföretag   2 666 5 832
Skattefordran   147 147
Övriga kortfristiga fordringar   1 325 1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   369 412
Spärrade medel     1 202
Likvida medel   502 196
       
Summa omsättningstillgångar   8 750 14 023
       
Summa tillgångar   15 332 19 627(KSEK)      
2016-12-31 2015-12-31
 

Bundet eget kapital
     
Aktiekapital (12 333 339 aktier)
(fg år 1 149 405 aktier)
   

2 416
 

5 427
Pågående emission      
Uppskrivningsfond   1 360 1 360
Summa aktiekapital och reserver   3 776 6 787
 

Ansamlad förlust
     
Överkursfond   65 071 42 803
Balanserad förlust   -55 738 -33 130
Periodens resultat   -9 057 -22 608
Delsumma   276 -12 935
       
Summa eget kapital   4 052 -6 148
       
Avsättningar      
Garantier   140 140
Summa avsättningar   140 140
       
Skulder      
Långfristiga räntebärande skulder   713  
Summa långfristiga skulder   713  
       
Konvertibla lån     1 722
Kortfristiga räntebärande skulder   3 431 11 801
Leverantörsskulder   2 444 4 952
Skulder till koncernföretag   386 488
Övriga kortfristiga skulder   733 3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 433 3 121
Summa kortfristiga skulder   7 501 25 635
       
Summa eget kapital och skulder   15 332 19 627
       
Varav räntebärande skulder   4 144 13 523

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2015 2 874 1 419 35 231 -22 882 -12 675 3 967  
Årets resultat -   -   -22 608 -22 608  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-12 675
 

12 675
-  
Summa totalresultat 2 874 1 419 35 231 -35 557 -22 608 -18 641  
               
Avskrivning på uppskrivet belopp fastighet    

-59
  59      
  2 874 1 360 35 231 -35 498 -22 608 -18 641  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Emissionskostnader     -1 769     -1 769  
Nyemission 4 865   6 191     11 056  
Konvertering KV1 56   3 150     3 206  
Nedskrivning av aktiekapitalet -2 368     2 368      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

2 553
   

 

7 572
 

 

2 368
 

 

-
 

 

12 493
 
Utgående eget kapital
31 december 2015
 

5 427
 

1 360
 

42 803
 

-33 130
 

-22 608
 

-6 148
 
               
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat -   -   -9 057 -9 057  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma  

-
   

-
 

-22 608
 

22 608
 

-
 
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -55 738 -9 057 -15 205  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 2 384   19 982     22 366  
Emissionskostnader -   -3 109 - - -3 109  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395   5 395        
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-3 011
 

 

 
 

 

22 268
 

 

-
 

 

-
 

 

19 257
 
Utgående eget kapital
31 december 2016
 

2 416
 

1 360
 

65 071
 

-55 738
 

-9 057
 

4 052
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 

 
Okt-Dec
2016
Okt-Dec
2015
Helåret
2016
Helåret
2015
         
Kassaflöde löpande verksamhet -3 176 -3 897 -10 903 -7 284
         
Förändringar av rörelsekapital 1 134 -9 335 3 546 5 894
         
Kassaflöde investeringsverksamheten -673 -27 -2 187 850
         
Kassaflöde finansieringsverksamheten 3 072 13 186 9 783 769
         
Periodens kassaflöde 357 73 239 229
         
Likvida medel vid periodens ingång 1 250 393 320 91
Likvida medel vid periodens utgång 2 252 320 559 320

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
Okt-Dec
2016
Okt-Dec
2015
Helåret
2016
Helåret
2015
         
Kassaflöde löpande verksamhet -2 533 -340 -6 991 -2 378
         
Förändringar av rörelsekapital 1 518 -4 739 -518 210
         
Kassaflöde investeringsverksamheten -673   -2 187 -273
         
Kassaflöde finansieringsverksamheten 2 050 4 906 9 878 255
         
Periodens kassaflöde 362 -173 182 192
         
Likvida medel vid periodens ingång 140 369 320 4
Likvida medel vid periodens utgång 502 196 502 196

 Data per aktie

  Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen
  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental  

48 323
 

12 333
 

48 323
 

1 149
Resultat per aktie, SEK -0,18 -3,35 -0,14 -3,33
Eget kapital per aktie 0,08 neg 0,14 neg

Nyckeltal

  Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen
  Helåret
2016
Helåret
2015
Helåret
2016
Helåret
2015
         
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 53,7 52,2 53,4 50,4
Soliditet % 26,4 neg 29,1 neg

Bokslutskommunike 2016