24.07.2017 09:56:37 CET

KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till fortsatt årsstämma måndagen den 21 augusti 2017 kl. 9.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman
För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 15 augusti 2017, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast 17 augusti 2017 kl. 12.00. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 15 augusti 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 48 323 976 aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande
 14. Beslut om val av ledamöter till valberedning
 15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Övriga ärenden
 19. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår Klas Wichman som ordförande för årsstämman.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2016.

Punkt 11
Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande. Revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning.

Punkt 13
Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén, Henrik von Heijne,  Mette Wichman och Annika Fernlund. Till styrelsens ordförande föreslås Leif Jilkén. Till styrelsens vice ordförande föreslås Annika Fernlund.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Jan-Åke Karlsson och Annika Fernlund. Jan-Åke Karlsson är föreslagen som sammankallande.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 20 % genom utgivande av högst 20 % nya aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för emissionskursen/konverteringskursen skall vara ett belopp som ansluter till marknadsvärdet för Polyplanks aktier med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Punkt 16
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget skall kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, skall vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenhet och prestationer och fastställd utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön skall baseras på bolagets resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till 30 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningens § 4 till " Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor" samt ändring av bolagsordningens § 5 till "Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier".

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9,11,12,13,14,15,16,17 bolagsordning samt revisorernas yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts finns tillgängliga hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mailadress.
Vidare kommer årsredovisningen att publiceras genom NASDAQ OMX First North och på bolagets hemsida, www.polyplank.se.
Antalet aktier är 48 323 976 st och antalet röster är 48 323 976 st.

Färjestaden i juli 2017.
POLYPLANK AB (publ)
Styrelsen

Kallelse