05.08.2017 09:40:00 CET

PolyPlank föreslår garanterad företrädesemission

Styrelsen i PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") har beslutat föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 9,1 MSEK före emissionskostnader ("Emissionen").

Sammanfattning:

Motiv till företrädesemissionen
PolyPlank har efter genomförd framgångsrik rekonstruktion under 2015 och första halvåret 2016, utvecklats och förbättrats på alla nivåer enligt uppdragna fastlagda riktlinjer och planer. Ett framgångsrikt enträget förbättringsarbete, marknadsföring och bearbetning av gamla och nya kunder ger succesivt resultat.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB har inte utvecklats som beräknat och styrelsen har tidigare beslutat om att sälja eller avveckla den verksamheten. Bolaget har tidigare endast haft en kund, som var ett försäljningsbolag med många kunder i Norge. Försäljningsbolaget slutade att avropa beställningar från Fröseke Panel och avvecklades därefter av dess ägare. Fröseke Panel AB fick startas om efter en rekonstruktion. Nya kunder har avtalats och produktionen har succesivt ökat, dock inte i den omfattningen som önskats. Bolagets verksamhet har dragit stora kostnader. Att få lönsamhet i Fröseke Panel AB på kort sikt, har nu bedömts som utsiktslöst och skulle i så fall ta lång tid att förverkliga och förenats med stora kostnader.

Genom att avveckla Fröseke Panel kommer ledningen och hela PolyPlank verksamheten mer och bättre kunna fokuseras på kärnverksamheten, all kraft kan då läggas på kärnverksamheten och få den att utvecklas.

För att snabbare kunna avveckla Fröseke Panel AB föreslår styrelsen nu en företrädesemission till befintliga aktieägare

Företrädesemissionen skall användas till den vidare satsningen i PolyPlank och till avvecklingen av verksamheten i Fröseke Panel AB,

PolyPlank vänder sig i huvudsak till fastighetsbranschen för försäljning av systemprodukter för utemiljö. PolyPlank har genom omfattande produktutveckling hittat ett område med applikationer där mestadels alla goda egenskaper tillgodogörs. Materialets egenskaper för fastighetsnära utemiljö är mycket goda och innehar bland annat god motståndskraft mot röta med 25 års garanti, lång livslängd, systemtänk för att minimera tidsåtgång i fält samt minimalt underhåll.

PolyPlank arbetar med fokus mot större kommersiella fastighetsbolag och allmännyttan, som har stark miljöprofil och långsiktig förvaltning. Bolagets strategi kommer fortsatt ha ambitionen att bearbeta fastighetsmarknader för att etablera varumärket och därefter växa in i övriga kanaler.

Bullerplank är ett spännande marknadsområde som målmedvetet och aktivt bearbetas sedan ca ett år tillbaka. Buller blir mer och mer en viktig del att beakta i miljön för människor. PolyPlanks produkter förväntas kunna bidra med intressanta lösningar inom detta område.

Den expansiva utvecklingsfas som PolyPlank nu befinner sig skall kunna fortsätta utan några utomstående problem och då med ledorden fortsatt förbättringsarbete och fokus för vinst.

Emissionsgarantier och teckningsförbindelser
Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare har erhållits motsvarande cirka 45 procent av Emissionen. Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) styr. ordf., Mette Wickman, styrelseledamot och Macay AB (Cay Strandén, VD i PolyPlank) tecknar fullt ut för sina delar. Därtill har ett garantikonsortium som utgörs av externa investerare ingått emissionsgarantier motsvarande cirka 55 procent av Emissionen. Sammantaget uppgår således samtliga åtagande till 100 procent av emissionsbeloppet.

Huvudsakliga villkor
Styrelsen i PolyPlank har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma ("Stämman") fattar beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om 9,1 MSEK.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Den som är registrerad som aktieägare i PolyPlank på avstämningsdagen för Emissionen den 29 augusti 2017 skall äga företrädesrätt att för fyra (4) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktie till teckningskursen 0,25 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från den 31 augusti till och med den 14 september 2017. Företrädesemissionen omfattar totalt högst 36 242 982 aktier. Styrelsen ska inte vara förhindrad att besluta om kvittning enligt 13 kap 41 § ABL.

Antalet aktier före nyemissionen är 48 323 976 aktier och efter nyemissionen 84 566 958 aktier. Aktiekapitalet ökar från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.

Utspädningen blir 42,8 %.

Tidplan
25 augusti       Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätter
28 augusti       Första dag för handel exkl. teckningsrätter
29 augusti       Avstämningsdag i Euroclear
31 augusti       Teckningsperioden startar
14 september  Teckningsperioden slutar

Rådgivare och Emissionsinstitut
Rådgivare och CA är MANGOLD tel. 08 - 503 015 50.                                                                        Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Ytterligare information avseende kallelsen och företrädesmission kommer att publiceras via pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                        Cay Strandén

Telefon                                0485 66 44 80

Email                                    cay@telia.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2017 kl. 9:40 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande