05.08.2017 09:44:34 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i Polyplank AB (publ)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org. nr 556489-7998 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 augusti 2017, kl. 13.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 augusti 2017, och dels senast den 17 augusti 2017 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, eller per telefon 0485-664480 eller per fax 0485-664499 eller via e-post till ir@polyplank.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.polyplank.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 15 augusti 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Framläggande och godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag till beslut om nyemission av aktier
  8. Stämmans avslutande


Förslag till beslut m.m.
 
Punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av 36 242 982 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Fyra på avstämningsdagen den 29 augusti 2017 innehavda aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 31 augusti 2017 till och med den 14 september 2017. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. Betalning kan även ske genom kvittning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 812 149,10 kronor. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag framlagt inför årsstämman.

Nyemissionen är garanterad i sin helhet, genom lämnade teckningsförbindelser och garantier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 48 323 976 aktier och röster.

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga från och med den 7 augusti 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2017 kl 9:40  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressrelease 20170805 Extra stämmaNE