07.08.2017 22:50:00 CET

PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2016 med avvikande revisionsberättelse samt redogör för justerad resultat- och balansräkning

I bifogad revisionsberättelsen framgår att denna avviker från standardutformningen. Bolagets revisor avstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget. Revisorn tillstyrker att bolagstämman fastställer rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning för koncernen.


Grunden för uttalanden från revisorn är att moderbolaget har en fordran på dotterbolaget Fröseke Panel AB upptagen till 3,5 MSEK. Fröseke Panel har redovisat förluster i den löpande verksamheten och hade per 2016-12-31 ett negativt eget kapital. Per balansdagen hade dotterbolaget behövt ett ägartillskott på 4,3 MSEK för att täcka kapitalunderskottet. Moderbolaget borde skrivit ned sin fordran med ytterligare 1,6 MSEK samt efterskänkt hela beloppet för att återställa dotterbolagets egna kapital och revisorn anser att nedskrivning borde gjorts med minst detta belopp.

Styrelsen har gjort en nedskrivningsbedömning och att värdet motsvarar nettoförsäljningsvärdet. Tack vare långt gångna förhandlingar är styrelse o ledning positiva till att få in likvid i en försäljning så att eget kapital kan återställas i dotterbolaget.

Revisorn har även anmärkt på att skatter inte betalats i rätt tid samt att årsredovisningen inte överlämnats till dem iden i lagen angivna tidpunkten. Eftersom årsredovisningen inte avgivits i tid har det inte heller varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Justerad resultat och balansräkning

PolyPlank har tidigare meddelat att  dotterbolaget Fröseke Panel AB ska avyttras eller läggas ned.  Med hänsyn till detta har såväl moderbolagets som koncernens balans- och resultaträkning per 31 december 2016 påverkats. Ett mindre antal andra justeringar har också gjorts.

Förändringar i koncernens rapport över totalresultatet

 
  Kommunikét
2016
Justering Års-
rovisning
2016
         
Nettoomsättning   24 321 65 24 386
Råvaror och förnödenheter   -11 328 -14 -11 342
Övriga externa kostnader   -12 814 424 -12 390
Personalkostnader   -10 710 208 -10 502
Nedskrivning av materiella- och immateriella anläggningstillgångar      

-4 807
 

-4087
Rörelseresultat   -5 805 -4 124 -9 929
Omvärdering fastighet     -1 000 -1 000
Årets totalresultat   -7 157 -5 124 -11 698
         
Förändringar i Rapport över finansiellställning för koncernen        
         
Immateriella tillgångar   399 208 607
Materiella anläggningstillgångar   15 304 -5 747 9 557
Omsättningstillgångar   7 558 561 8 119
Summa tillgångar   23 261 -4978 18 283
         
Eget kapital   6 764 -5 064 1 700
Kortfristiga skulder   14 190 -86 14 104
Summa eget kapital och skulder   23 261 -4 978 18 283

I koncernen har nedskrivningar gjorts med 4,8 MSEK avseende Fröseke Panels anläggningstillgångar samt nedskrivning av fastigheten med 1,0 MSEK. Nettoomsättningen har ökat med 0,1 MSEK, aktivering av produktutvecklingskostnader har minskat koncernens lönekostnader med 0,2 MSEK samt att minskning av övriga externa kostnader med 0,4 MSEK. Koncernen totalresultat försämras med dessa åtgärder med 5,1 MSEK.

Förändringar i moderbolagets resultaträkning

 
  Kommunikét
2016
Justering Års-
rovisning
2016
         
Råvaror och förnödenheter   -9 727 -14 -9 741
Övriga externa kostnader   -9 872 -522 -10 394
Personalkostnader   -9 094 208 -8 886
Nedskrivning av fastighet     -1000 -1 000
Rörelseresultat   -1 656 -1 328 -2 984
Resultat från andelar i koncernföretag     -100 -100
Finansiella kostnader   -651 -2 700 -3 352
Lämnade koncernbidrag   -6 750 3 550 -3 200
Årets resultat   -9 057 -578 -9 635
         
Förändringar moderbolagets Balansräkning        
         
Immateriella tillgångar   399 208 607
Materiella anläggningstillgångar   5 698 -1 000 4 698
Omsättningstillgångar   8 750 850 9 600
Summa tillgångar   15 332 -42 15 290
         
Eget kapital   4 052 -578 3 474
Avsättningar   140 300 440
Kortfristiga skulder   14 190 -86 14 104
Summa eget kapital och skulder   15 332 -42 15 290

I moderbolaget har nedskrivningar gjorts på moderbolagets fordran på Fröseke Panel om 2,7 MSEK, värdet på dotterbolagsaktier med 0,1 MSEK samt nedskrivning av fastigheten med 1,0 MSEK. Aktivering av produktutvecklingskostnader har minskat lönekostnaderna med 0,2 MSEK samt ökning av övriga externa kostnader med 0,5 MSEK som avser reserveringar för reklamationer och tvister. Minskning av lämnade koncernbidrag med 3,6 MSEK. Moderbolagets årsresultat försämras med dessa åtgärder  med 0,5 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2017 kl 22:50  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande
Årsredovisning 2016