20.09.2017 13:20:00 CET

Polyplanks företrädesemission fulltecknad

PolyPlank har genomfört en företrädesemission om ca 9 MSEK med teckningstiden 31 augusti - 14 september 2017. Emissionen har framgångsrikt genomförts, med ett stort intresse från aktieägarna, som gjort att den fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades med 82 procent med företrädesrätt och med 18 procent utan företrädesrätt. Därav tecknades 4 procent av garanten.

Totalt kommer 36 242 982 aktier att emitteras genom emissionen. Antalet aktier före nyemissionen är 48 323 976 aktier och efter nyemissionen 84 566 958 aktier. Aktiekapitalet ökar från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.

Tilldelning kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivits i memorandumet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.polyplank.se . I enlighet med detta har styrelsen beslutat om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Handel med BTA äger rum på First North fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

- Vi ser nu med tillförsikt framåt för att fortsätta utveckla PolyPlank AB (publ) till ett långsiktigt lönsamt bolag, ta tillvara på och realisera de värden som finns i bolaget och som vi tidigare också sagt,  till något riktigt bra för alla våra aktieägare, säger Polyplanks VD Cay Strandén.

För ytterligare information, kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl 13:20 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande