17.11.2017 08:00:00 CET

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 2017

Vd har ordet

Januari till september 2017 har gått i princip enligt plan i Moderbolaget samt i dotterföretaget Polyfiber i Norge. Intäkterna och rörelseresultatet har ökat kraftigt.

Perioden januari till september 2017 tyngs av ett dåligt resultat för första kvartalet. Under andra kvartalet har Moderbolaget och Polyfiber påbörjat en "turn around" och har ett positivt resultat rakt igenom. Under tredje kvartalet har vi ett hyfsat resultat med ett nollresultat efter avskrivningar. Tittar man isolerat på andra och tredje kvartalet så har vi positivt rörelseresultat EBIT, +2,0 % och ett nollresultat på sista raden.


Observera att i den finansiella rapporteringen som börjar på sidan 8 även har med ackordsintäkter efter rekonstruktionen. Ackordsintäkter har inget med den verkliga rörelsen att göra men skall redovisas som en intäkt och för att kunna jämföra måste därför alla ackordsintäkter och rekonstruktionskostnader rensas bort från själva verksamheten. Det faktiska rörelseresultatet för PolyPlank AB och Polyfiber AS exklusive dessa ackordsintäkter och rekonstruktionskostnader för perioden januari - september kan ses i diagram i bifogad delårsrapport i pdf-format samt på vår hemsida under Nyheter

Kraftig intäktshöjning & kraftigt ökad bruttomarginal & kraftigt förbättrat EBIT för perioden januari till september för PolyPlank & Polyfiber.

Diagram på Intäkter, Bruttomarginaler och EBIT finns i bifogad delårsrapport i pdf-format samt på vår på hemsida under Nyheter.

Kraftig intäktsökning med 80% mot 2016 och med 56% mot 2015

2015 = 17 373 KSEK

2016 = 15 111 KSEK

2017 = 27 128 KSEK

Bruttomarginalen har ökat från 50,9% till 62,7% i PolyPlank och inklusive Polyfiber 50,9% till 58,1%

På PolyPlank har vi sedan juni 2016 bl.a. jobbat med effektivisering av material utnyttjande och
intrimning av maskinpark. Vi har också plockat hem tidigare på lego utlagd produktion av våra systemprodukter. Detta har lett till att bruttomarginalen i PolyPlank ökat kraftigt från 2015 = 50,9%, 2016 = 59,7% till 2017 = 62,7%.

Motsvarande siffror för bruttomarginalen inklusive Polyfiber är 2015 = 50,9%, 2016 = 59,7% till 2017 = 58,1%.

PolyPlanks och Polyfibers Rörelseresultat EBIT har kraftigt förbättrats

2015= - 2 513 KSEK (-14,5%)

2016= - 4 518 KSEK (-29,9%)

2017= -    591 KSEK (-2,2%)

Satsning på kompetensutveckling & kostnadskontroll

Förutom att ny kompetens rekryterats i både Ledning, Försäljning och Produktion har befintlig personal utbildats på de olika områdena i fabriken för att bli mera flexibla. Befintlig personal klarar en intäktshöjning på ca 30% alltså mera än budgethöjningen för 2018. Ingen ny personal förutom en budgeterad Produktionschef behöver alltså rekryteras. Det att befintlig bemanning klarar en avsevärd ökning samt en god kostnadskontroll gör att det blir en avsevärd "hävstångseffekt" på rörelseresultatet vid ökade volymer.

Dotterbolaget Polyfiber AS i Norge

Förvärvet av försäljningsbolaget Polyfiber AS i Norge 1 januari 2017 har visat sig vara ett mycket lyckat förvärv. Historiskt har Polyfiber legat på en omsättning på ca 2,5 MNOK.
Den lokala Platschefen har lyckats mycket bra och fick bl.a. i oktober en stor order på 3,6 MNOK och 2017 landar omsättningen på ca 7 MNOK och EBIT på ca 4-5%.

Företrädesemission

Vår företrädesemission har framgångsrikt genomförts under september. Emissionen var garanterad till 100%, och endast 4% tecknades av garanten. Den ger ett välbehövligt tillskott för PolyPlanks vidare satsning och att bl.a. klara avvecklingen av dotterbolaget Fröseke Panel AB. Fröseke Panel skall i första hand säljas och en slutförhandling med två intressenter beräknas starta inom några veckor, med målet att vara klart före årsskiftet.

Fjärde kvartalet 2017 & helåret 2018

Vi går nu in i två vinterkvartal, Q4 2017 samt Q1 2018 som beroende på vintern kan bli mindre bra. Samtidigt har vi en större offert stock än tidigare år och vi har stora förhoppningar bl.a. på vårt nya bullerplank SBR 100. Vi har därmed stor tillförsikt i att vi är på rätt väg in i nästa räkenskapsår 2018. För helåret 2018 har vi lagt en budget för PolyPlank och Polyfiber, som pekar på en omsättning på 46 MSEK en höjning med ca 20% mot innevarande år och med ett beräknat rörelseresultat EBIT i spannet 2-3%.

Budget 2018, KSEK                      

  Jan-Mars April-Juni Juli-Sept Okt-Dec Helår
Intäkter 9 000 13 500 11 000 12 500 46 000
EBIT    -1 100   1 450   250   700   1 299
EBIT % -12,2%   10,7%   2,3%   5,6%   2,8%

Med den plan vi lagt, beräknas vi ha likviditet för den närmaste 12 månaders-perioden tryggad och vi har för avsikt att lämna Nasdaq First North observationslista och därmed enbart noteras på den ordinarie Nasdaq First North listan, inom den närmaste tiden.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2017, koncernen

Tre kvartal 2017, koncernen

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har genomfört en företrädesemission om 9,1 MSEK med teckningstiden 31 augusti - 14 september 2017. Emissionen har framgångsrikt genomförts, med ett stort intresse från aktieägarna, som gjort att den fulltecknades. Företrädesemissionen tecknades med 82 procent med företrädesrätt och med 18 procent utan företrädesrätt. Därav tecknades 4 procent av garanten. Totalt har 36 242 982 aktier emitterats genom emissionen. Aktiekapitalet har ökat från 2 416 199 SEK till 4 228 348 SEK.

Bullerplank är en produkt som PolyPlank målmedvetet bearbetat marknaden med sedan ett år tillbaka. Bolaget har levererat ett bullerplank till Växjö på 1,2 MSEK, samt ett bullerplank till Helsingborg på 1,0 MSEK under tredje kvartalet. PolyPlank har utvecklat funktionen i bullerplanken och märker en ökad efterfrågan på dessa.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank;s dotterbolag Polyfiber AS, som har haft en stabil orderingång sedan förvärvet 1 januari 2017, har erhållit en bullerplanks order på 3,6 MNOK. Hela ordern beräknas levereras innan årets slut. Polyfiber omsatte historiskt 1-2,5 MNOK per år och vi kommer 2017 att omsätta cirka 7,0 MNOK.

PolyPlank har fått en order på pallkloss på 1,0 MSEK. Kunden tillhandahåller material, emballage samt frakt utan kostnad. Halva ordern skall levereras innan decembers utgång 2017 och andra halvan innan februaris utgång 2018. Kund är Vida Packaging som bland annat tillverkar pallar. Vida Packaging har valt att köpa PolyPlanks miljövänliga pallkloss dels av miljöskäl men även av hållfasthetsskäl. Denna order är för PolyPlank en återkomst till ett produktområde som inte bearbetats de senaste åren. 

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplaster. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och Poly Laundry System (PLS). Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

System för bullerreduktion

Polyplank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terassgolv ingår i detta affärsområde. Terassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Styrelsen tog i maj 2017 beslut om att Fröseke Panel AB ska säljas eller avvecklas, eftersom bolaget inte utvecklats som förväntat. I denna delårsrapport tas dotterbolaget upp som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens balansräkning och som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 5,3 MSEK (0,2).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 7,4 MSEK (8,1). Dessa består av långfristiga skulder 1,6 MSEK (0), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,0 MSEK (1,3) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 4,8 MSEK (8,1).

Investeringar

Investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (0,5).

Skatter

Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 177,7 MSEK (184,6) vid 2017 års taxering. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 2,6 MSEK (1,3) den 30 september 2017, som avser inlånade medel samt upplupen ränta.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2017 uppgått till 0,5 MSEK (0,5). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7,6 MSEK (4,6). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,0 MSEK (-2,1). Likviditeten den 30 september uppgick till 5,2 MSEK (0,1).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 19 (15) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2016 (sidan 16-17 samt sidan 49).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2017 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.


Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 17 november 2017
Styrelsen

Leif Jilkén                                        Annika Fernlund 
Styrelseordförande                                                 Vice Styrelseordförande

Henrik von Heijne                           Mette Wichman                                                           
Styrelseledamot                                                     Styrelseledamot                                                                                           

Cay Strandén         
Verkställande direktör   

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 novmber 2017 kl. 08:00 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden
Tel 0485-66 44 80
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

PolyPlank handlas på NASDAQ First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 5030 1550 är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se


Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)                
    Juli-Sept
2017
Juli-Sept
2016
Jan-Sept
2017
Jan-Sept
2016
Helåret
2016
Helåret
2015
               
Nettoomsättning   8 729 4 639 24 714 14 609 24 386 31 266
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning    

 

443
 

 

-193
 

 

2 414
 

 

502
 

 

524
 

 

-2 032
Övriga intäkter   51   115 82 195 818
Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär          

6 661
 

10 654
 
    9 223 4 446 27 243 21 854 35 759 30 052
               
Råvaror och förnödenheter   -4 145 -1 817 -11 377 -6 091 -11 866 -13 458
Övriga externa kostnader   -2 074 -2 439 -6 903 -7 125 -12 390 -10 464
Personalkostnader   -2 668 -1 972 -8 427 -5 997 -10 502 -11 733
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar            

-4 807
 

-8 000
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-333
 

-98
 

-1 120
 

-1 035
 

-2 808
 

-4 068
Nedskrivning omsättningstillgångar           -3 304  
Övriga rörelsekostnader       -7   -11 -237
Rörelseresultat   3 -1 880 -591 1 606 -9 929 -17 908
               
               
Resultat från andelar i koncernföretag             503
Finansiella intäkter   2 1 2 1 2 16
Finansiella kostnader   -167 -168 -518 -552 -771 -3 845
Finansnetto   -165 -167 -516 -551 -769 -3 326
               
Resultat före skatt   -162 -2 047 -1 107 1 055 -10 698 -21 234
               
Skatt             57
Årets resultat från kvarvarande verksamhet    

-162
 

-2 047
 

-1 107
 

1 055
 

-10 698
 

-21 177
               
Avvecklad verksamhet              
Årets resultat från avvecklad verksamhet   -813 2 008 -3 194 -472    
Årets resultat   -975 -39 -4 301 583 -10 698 -21 177
               
Övrigt totalresultat              
Poster som inte ska återföras via resultaträkningen              
Omvärdering fastighet           -1 000  
Årets totalresultat   -975 -39 -4 301 583 -11 698 -21 177
 

Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare
   

 

-975
 

 

-39
 

 

-4 301
 

 

583
 

 

-11 698
 

 

-21 177
Resultat per aktie (SEK)   -0,01 0 -0,05 0,03 -0,24 -1,72
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental    

84 567
 

19 162
 

84 567
 

19 162
 

48 324
 

12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental   49 223 19 162 48 627 17 577 22 366 4 771

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)          
2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 2015-12-31  
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm 2 260 442 607 571  
Patent, licenser och varumärken          
S:a immateriella anläggningstillgångar 2 260 442 607 571  
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark 1 023 2 101 1 079 2 165  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 817 11 222 6 105 12 646  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 104 206 180 282  
Inventarier, verktyg och installationer 4 404 1 804 2 193 426  
S:a materiella anläggningstillgångar 6 348 15 333 9 557 15 519  
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag          
S:a finansiella anläggningstillgångar          
           
Summa anläggningstillgångar 8 674 15 775 10 164 16 090  
           
Omsättningstillgångar          
Varulager 6 195 4 022 4 013 3 787  
Kundfordringar 1 520 651 649 2 496  
Skattefordran 269 406 198 239  
Tecknat ej inbetalt företrädesemission   4 927      
Övriga fordringar 1 239 4 121 1 762 4 375  
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 884 1 002 941 461  
Spärrade medel       1 932  
Likvida medel 5 251 202 556 320  
Tillgångar som innehas för försäljning 5 807        
           
Summa omsättningstillgångar 21 165 15 331 8 119 13 610  
           
Summa tillgångar 29 773 31 106 18 283 29 700  
           (KSEK)          
2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 2015-12-31    
Eget kapital            
Aktiekapital (84 566 958 aktier, fg år 19 161 988 aktier) 4 228 958 2 416 5 427    
Pågående emission aktiekapital (fg år 11 055 835 aktier)   958        
Övrigt tillskjutet kapital 6 341 65 056 67 159 44 891    
Övriga reserver 339 1 398 339 1 398    
Balanserat resultat inkl årets resultat -5 356 -57 052 -68 214 -57 635    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 5 552 11 318 1 700 -5 919    
             
Skulder            
Långfristiga räntebärande skulder 1 638   2 393      
S:a långfristiga skulder 1 638   2 393      
             
Kortfristiga räntebärande skulder 5 800 8 139 4 185 16 052    
Leverantörsskulder 2 927 5 698 3 786 9 422    
Övriga kortfristiga skulder 3 747 2 381 1 752 5 748    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
4 143
402
3 430
140
4 027
440
4 257
140
   
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning  

5 564
         
S:a kortfristiga skulder 22 583 19 788 14 190 35 619    
             
Summa skulder 24 221 19 788 16 583 35 619    
             
Summa eget kapital och skulder 29 773 31 106 18 283 29 700    
             
Räntebärande skulder 7 438 8 139 6 578 16 052    

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

    Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   
           
Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt
 tillskjutet kapital
Övriga
reserver
Balanserat resultat inkl
årets resultat
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 44 891 1 398 -57 635 -5 919
Periodens resultat - -   583 583
Övrigt totalresultat - - - - -
Summa totalresultat 5 427 44 891 1 398 -57 052 -5 336
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 1 884 15 482 - - 17 366
Emissionskostnader   -712     -712
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395 5 395      
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

-3 511
 

 

20 165
     

 

16 654
           
Utgående eget kapital 30 september 2016 1 916 65 056 1 398 -57 052 11 318
           
           
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 67 159 339 -68 214 1 700
Periodens resultat - -   -4 301 - 4 301
Täckande av förlust - -67 159 - 67 159 -
Summa totalresultat 2 416 - 339 -5 356 -2 601
           
Transaktioner med ägare          
Nyemission 1 812 7 249     9 061
Emissionskostnader   -908     -908
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital  

 

1 812
 

 

6 341
 

 

-
 

 

-
 

 

8 153
           
Utgående eget kapital 30 juni 2017 4 228 6 341 339 -5 356 5 552

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)            
Juli-Sept
2017
Juli-Sept
2016
Jan-Sept
2017
Jan-Sept
2016
Helåret
2016
  Helåret
2015
             
Nettoomsättning 7 609 4 639 21 854 14 609 21 023 24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning  

 

495
 

 

-193
 

 

2 247
 

 

502
 

 

964
 

 

-231
Övriga intäkter 51   115 74 153  
Erhållet ackord av rörelsekaraktär       6 661 6 661  
  8 155 4 446 24 216 21 846 28 801 24 734
             
Råvaror och förnödenheter -3 040 -1 687 -9 000 -6 091 -9 741 -11 925
Övriga externa kostnader -2 227 -1 817 -6 715 -7 123 -10 394 -6 547
Personalkostnader -2 504 -1 973 -7 961 -5 997 -8 886 -7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-289
 

-269
 

-988
 

-920
 

-1 209
 

-2 383
Nedskrivning av fastighet         -1 000  
Nedskrivning av omsättningstillgångar         -555  
Övriga rörelsekostnader     -7      
Rörelseresultat 95 -2 050 -455 1 715 -2 984 -3 516
             
Resultat från andelar i koncernföretag         -100 -3 955
Finansiella intäkter         1 15
Finansiella kostnader -181 -167 -494 -545 -3 352 -15 152
Finansnetto -181 -167 -494 -545 -3 451 -19 092
             
Resultat efter finansiella poster -86 -2 217 -949 1 170 -6 435 -22 608
             
Lämnade koncernbidrag   -3 200   -3 200 -3 200  
Resultat före skatt -86 -5 417 -949 -2 030 -9 635 -22 608
             
Skatt            
Årets resultat -86 -5 417 -949 -2 030 -9 635 -22 608
             
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning  

0
 

-0,28
 

-0,10
 

-0,10
 

-11,03
 

-11,03
             
             
Antal utestående aktier i tusental 84 567 19 162 84 567 19 162 48 324 12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental 49 223 19 162 48 627 17 577 22 366 4 771
             
             


Moderbolagets Balansräkning

 (KSEK)          
2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar          
           
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utveckling mm   1 448 442 607 571
S:a immateriella anläggningstillgångar   1 448 442 607 571
           
Materiella anläggningstillgångar          
Byggnader och mark   1 039 2 117 1 095 2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 102 1 220 1 230 1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet   104 206 180 282
Inventarier, verktyg och installationer   4 404 1 804 2 193 426
S:a materiella anläggningstillgångar   6 649 5 347 4 698 4 548
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag   1 307 485 385 485
S:a finansiella anläggningstillgångar   1 307 485 385 485
           
Summa anläggningstillgångar   9 404 6 274 5 690 5 604
           
Omsättningstillgångar          
Varulager   5 896 2 961 3 319 2 193
Kundfordringar   112 422 422 2 244
Fordringar hos koncernföretag   5 325 6 758 3 516 5 832
Tecknat ej inbetalt företrädesemission     4 927    
Skattefordran   267 267 147 147
Övriga kortfristiga fordringar   1 124 1 928 1 325 1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter   885 989 369 412
Spärrade medel         1 202
Likvida medel   5 225 140 502 196
           
Summa omsättningstillgångar   18 834 18 392 9 600 14 023
           
Summa tillgångar   28 238 24 666 15 290 19 627
           
           
           (KSEK)          
2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 2015-12-31
 

Bundet eget kapital
         
Aktiekapital (84 566 958 aktier)
(fg år 19 161 988 aktier)
   

4 228
 

958
 

2 416
 

5 427
Pågående nyemission     958    
Uppskrivningsfond   301 1 360 301 1 360
Summa aktiekapital och reserver   4 529 3 276 2 717 6 787
 

Ansamlad förlust
         
Överkursfond   7 098 62 968 65 071 42 803
Balanserad förlust     -55 738 -54 679 -33 130
Periodens resultat   -949 -2 030 -9 635 -22 608
Delsumma   6 149 5 200 757 -12 935
           
Summa eget kapital   10 678 8 476 3 474 -6 148
           
Avsättningar          
Garantier   402 140 440 140
Summa avsättningar   402 140 440 140
           
Skulder          
Långfristiga räntebärande skulder   1 638   713  
Summa långfristiga skulder   1 638   713  
           
Kortfristiga räntebärande skulder   5 800 6 727 3 431 13 523
Leverantörsskulder   1 847 4 455 2 444 4 952
Skulder till koncernföretag   386 309 384 488
Övriga kortfristiga skulder   3 519 1 658 773 3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 968 2 914 3 671 3 121
Summa kortfristiga skulder   15 520 16 050 10 663 25 635
           
Summa eget kapital och skulder   28 238 24 666 15 290 19 627
           
Varav räntebärande skulder   7 438 6 727 4 144 13 523
           

Moderbolagets egetkapitalräkning

               
Belopp i KSEK Aktie- kapital Uppskriv- ningsfond Överkurs fond Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt  
Ingående eget kapital 1 januari 2016 5 427 1 360 42 803 -33 130 -22 608 -6 148  
Årets resultat -   -   -2 030 -2 030  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -  

-22 608
 

22 608
-  
Summa totalresultat 5 427 1 360 42 803 -55 738 -2 030 -8 178  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 1 884   15 482     17 366  
Emissionskostnader -   -712 - - -712  
Nedskrivning av aktiekapitalet -5 395   5 395        
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

-4 469
 

 

 
 

 

20 165
 

 

-
 

 

-
 

 

16 654
 
Utgående eget kapital
30 september 2016
 

1 916
 

1 360
 

62 968
 

-55 738
 

-2 030
 

8 476
 
               
               
Ingående eget kapital 1 januari 2017 2 416 301 65 071 -54 679 -9 635 3 474  
Årets resultat -   -   -949 -949  
Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma -   -64 314 64 314
-9 635
 

9 635
-  
Summa totalresultat 2 416 301 757 - -949 2 525  
               
Transaktioner med aktieägarna              
Nyemission 1 812   7 249     9 061  
Emissionskostnader     -908     -908  
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital  

 

1 812
 

 

-
 

 

6 341
 

 

-
 

 

-
 

 

8 153
 
Utgående eget kapital
30 juni 2017
 

4 228
 

301
 

7 098
 

-
 

-949
 

10 678
 
             

 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK

 
Juli-Sept
2017
Juli-Sept
2016
Jan-Sept
2017
Jan-Sept
2016
Helåret
2016
Helåret
2015
             
Kassaflöde löpande verksamhet 287 -2 486 333 -7 034 -9 986 -7 284
Förändringar av rörelsekapital -583 -1 026 -3 426 4 664 139 5 894
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 012 -525 -3 779 -1 562 -2 624 850
Kassaflöde finansieringsverksamheten 5 269 3 648 11 567 3 814 12 707 769
Periodens kassaflöde 3 961 -389 4 695 -118 236 229
             
Likvida medel vid periodens ingång 1 290 591 556 320 320 91
Likvida medel vid periodens utgång 5 251 202 5 251 202 556 320

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

 

 
 

Juli-Sept
2017
 

Juli-Sept
2016
 

Jan-Sept
2017
 

Jan-Sept
2016
 

Helåret
2016
 

Helåret
2015
             
Kassaflöde löpande verksamhet 319 -1 843 359 -4 414 -7 105 -2 378
Förändringar av rörelsekapital -478 -2 033 -3 042 -213 -2 342 2 588
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 012 -525 -4 161 -1 562 -2 391 -273
Kassaflöde finansieringsverksamheten 5 269 3 999 11 567 4 931 12 144 255
Periodens kassaflöde 4 098 -402 4 723 -1 258 306 192
             
Likvida medel vid periodens ingång 1 127 542 502 1 398 196 4
Likvida medel vid periodens utgång 5 225 140 5 225 140 502 196

Data per aktie

  Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen
  2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 2015-12-31 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 2015-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental, inkl påg företrädesemission  

84 567
 

38 324
 

48 384
 

12 333
 

84 567
 

38 324
 

48 324
 

12 333
Resultat per aktie, SEK -0,00 -0,28 -0,20 -11,03 -0,01 0,00 -0,24 -12,03
Eget kapital per aktie 0,13 0,22 0,07 neg 0,07 0,29 0,04 neg

Nyckeltal

  Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Moder-bolaget Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen
  Juli-Sept
2017
Juli-Sept
2016
Helåret
2016
Helåret
2015
Juli-Sept 2017 Juli-Sept
2016
Helåret
2016
Helåret
2015
Avkastning på totalt kapital, %  

0,0
 

neg
 

neg
 

neg
 

0,0
 

0,0
 

neg
 

neg
Rörelsemarginal, % 0,0 neg neg neg 0,0 0,03 neg neg
Bruttovinstmarginal, % 66,6 63,6 58,3 52,2 58,2 52,6 53,5 50,4
Soliditet % 37,8 36,4 17,7 neg 18,6 36,4 9,3 neg
Skuldsättningsgrad 0,7 0,8 1,2 neg 1,3 0,7 3,9 neg

Delårsrapport januari-september 2017