26.02.2016 08:53:09 CET

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Ydinliiketoiminnassa vahvaa kasvua, kaapelifillereiden painoarvo laski

Piippo Oyj
Tilinpäätöstiedote

Piippo Oyj: tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015: Ydinliiketoiminnassa vahvaa kasvua, kaapelifillereiden painoarvo laski

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 (tilintarkastamaton)           26.2.2016 klo 10:00

Tammi - Joulukuun  2015 pääkohdat:

Heinä - Joulukuu 2015

AVAINLUVUT Konserni  07 - 12 /2015 Konserni  07 - 12/2014 Muutos Konserni  01 - 12 /2015 Konserni  01 - 12/2014 Muutos
Tulos  1000 euroa            
Liikevaihto 4 705 5 377 12 % 15 876 15 592 2 %
Poistot ja arvonalentumiset 178 182 -2 % 346 363 -5 %
Liiketulos (EBIT) -219 -7 3207 % 617 567 9 %
Liiketoiminnan rahavirta -1005 827 -1 831 -283 189 -472
Tase  1000 euroa            
Rahavarat 76 68 8 76 68 8
Oma pääoma 6 680 4 691 1989 6 680 4 691 1989
Taseen loppusumma 12 499 12 313 187 12 499 12 313 187
             
Osakekohtaiset tunnusluvut Konserni  07 - 12 /2015 Konserni  07 - 12/2014   Konserni  01 - 12 /2015 Konserni  01 - 12 /2014  
Osakekohtainen tulos €  -0.33 -0.04   0.18 0.21  
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 292 747 600   1 292 747 600  

TOIMITUSJOHTAJA KARI HIRVONEN:

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vähintään 20 m€:n liikevaihto vuoden 2017 loppuun mennessä. Kasvusta suurin osa tulee agri -segmentistä, jonka osuus yhtiön liikevaihdosta on jo nyt yli 80 %. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on noussut yli 75%:n vuoden 2015 aikana.
Öljyn maailmanmarkkinahintojen vaihtelu edellyttää yhtiön toiminnanohjauksessa edelleen nopeaa reagointia.
Yhtiö hakee kasvua strategiansa mukaisesti. Osakeanti on parantanut yhtiön rahoitusasemaa ja mahdollistaa yhtiön toiminnan kasvun ja kansainvälistymisen. Yhtiö hakee edelleen aktiivisesti yritysjärjestelyn kohteita. 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Oikea-aikainen investointi yhtiön liiketoimintaan vuoden 2014 lopussa mahdollisti yhtiön ydinliiketoiminnan kasvun vuonna 2015. Kasvun jatkuminen tulevaisuudessa tulee vaatimaan yhtiön kansainvälistymisen jatkumisen joko tuotantoinvestointina tai yritysjärjestelyinä.

Euroopassa agri-toimialan tuotantotarvikkeiden tulonmuodostus painottuu ensimmäiselle vuosipuoliskolle ennen sadonkorjuuaikaa. Toisen vuosipuoliskon aikana sesonkitoimitukset jatkuvat. Lisäksi tapahtuvat toimitukset eteläiselle pallon puoliskolle ja valmistus seuraava kautta varten. Tästä seuraa, että yhtiön liikevaihdossa ja varaston arvossa on suuri toistuva vaihtelu vuoden ensimmäisen ja toisen puoliskon välillä.  Yhtiö kasvatti vuoden loppuun valmistevarastoja vuotta 2016 varten.

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma 31.12.2015 oli 6 680 t€  (4 691 t€).

Oman pääoman muutokset Konserni  07 - 12 /2015 Konserni  07 - 12/2014   Konserni  2015 Konserni  2014
Osakepääoma    600 000    600 000      600 000    600 000 
Muut rahastot   2 045 603  0     2 045 602  0
Edellisten tilikausien voitto   3 800 913    3 824 967      3 800 913    3 824 967 
Tilikauden voitto -  431 196  -  45 255      233 492    266 516 
Oma pääoma    6 015 320    4 379 712      6 680 008    4 691 483 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin tase oli tilikauden lopussa 12 499 t€ (12 313 t€), jossa kasvua oli 1,5 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 54 % (38 %), sijoitetun pääoman tuotto 8% (6%) sekä suhteellinen velkaantumisaste 22 % (35%). Konsernin liiketoiminnan rahavirta 2015 oli -282 t€ (189 t€) ollen 471 t€ heikompi kuin edellisenä vuonna johtuen vaihto-omaisuuden lisäyksestä. Rahoituksen rahavirta oli -340 t€ (1582 t€) ollen 1922 t€ heikompi johtuen sekä pitkäaikaisten että lyhytaikaisten lainojen lyhennyksestä. Yhtiö maksoi tilikauden aikana osinkoja 310 t€.

Rahoitusasemaa vahvistaa käyttämättömät limiitit.

Yhtiö jatkaa strategiansa mukaisesti valmistautumista tuotantoinvestointeihin ja yritysjärjestelyihin.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 78 (76) henkilöä, jossa kasvua edellisvuoden vastaavaan oli 2 henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous 8.5.2015 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Antti Piipon, Pekka Piipon, Mikko Tapolan ja Kari Hirvosen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 8.5.2015 puheenjohtajaksi valittiin Antti Piippo.

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

KATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Vuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Katsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.piippo.fi. Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Kaupankäynti Piippo Oyj:n osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 10.3.2015. Listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin merkintähinta oli 7,50 euroa osakkeelta. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 6,6 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi 31.12.2015 oli 5,14 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 8,60 euroa, alin kurssi 4,53 euroa ja keskikurssi 6,16 euroa. Piippo Oyj:llä oli 31.12.2015 päivätyn osakasrekisterin mukaan 367 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 1 025 000 osaketta eli 79,3 % yhtiön osakekannasta. Koko osakemäärä kauden lopussa oli 1 292 747 kappaletta.

Listautumisen yhteydessä esitettiin, että yhtiön tavoitteena on vakaa osingonjakopolitiikka, josta vähintään 50 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet. Hallituksen ehdotus 25.2.2016 on jakaa osinkoa 0,25 (0,24) euroa / osake.

YHTIÖKOKOUS

Piippo Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2016 Outokummussa. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta: www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiökokous 11.3.2016 alkaen, kun yhtiökokouskutsu julkaistaan.

NÄKYMÄT ALKUVUODELLE

Tammi-helmikuun (19.2.2016 saakka) myynti on yhtiössä yli budjetoidun ja 60 % suurempi kuin edellisenä vuonna.  Voimakkaasti kasvaneesta alkuvuoden myynnistä on liian aikaista tehdä suoraa johtopäätöstä koko vuoden liikevaihdon tarkasta kehittymisestä. Ennuste koko vuoden liikevaihdolle tulee tarkentumaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö ei tässä vaiheessa muuta ohjeistustaan 20 m €:n kasvutavoitteestaan vuodelle 2017. Agri kysyntää painaa yleinen epävarmuus, mikä johtaa hankintojen siirtämiseen juuri kauden kynnykselle.  Tuotetarjoomaan lisätään Piippo tuorerehun käärintäkalvo valituilla markkinoilla 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana. Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikeuttaa luottopäätösten saantia sikäläisille asiakkaille. Yhtiö pyrkii edelleen vähentämään valuuttariskiä tytäryhtiössään ohjaamalla valuuttariskin paikalliseen valuuttaan.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi 
26.2.2016 julkaistaan vuoden 2015 tilinpäätöstiedote
30.3.2016 Varsinainen yhtiökokous
26.8.2016 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1. - 30.6.2016

PIIPPO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Piippo Oyj, toimitusjohtaja Kari Hirvonen, puh. 0400 372 562
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 2538 0246

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.piippo.fi

Piippo sitoo kaiken

Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa, josta yhtiö vie tuotteitaan yli 30 maahan Amerikasta Australiaan ja Islannista Etelä-Afrikkaan.  Yhtiön pääsegmentit ovat agri, kuluttajat ja B2B.  Globaali väestön kasvu kiihdyttää erityisesti agri-segmentin kysyntää. Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla

Tilinpäätöstiedote_Piippo Oyj