26.08.2016 08:00:00 CET

Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2016: Kannattavuus parani ja liikevaihto pysyi ennallaan

Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2016 (tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuun 2016 pääkohdat

AVAINLUVUT  (proforma) Konserni  30.06.2016 Konserni  30.06.2015 Muutos Konserni  31.12.2015
Tulos  1000 euroa        
Liikevaihto 11 191 11 171 0 % 15 876
Poistot ja arvonalentumiset -216 -168 29 % -346
Liikevoitto (EBIT) 1 427 836 71 % 617
Liiketoiminnan rahavirta 837 946 -12 % 42
         
Tase  1000 euroa        
Rahavarat  240 640 -400 76
Vaihto-omaisuus 5 999 5 018 981 6 784
Oma pääoma 7 505 7 090 415 6 680
Korollinen vieras pääoma 4 054 4 457 -403 3 420
Taseen loppusumma 15 035 16 601 -1565 12 499
         
Käyttämättömät limiitit 4035 4273 -238 4887
Osakekohtaiset tunnusluvut        
Osakekohtainen tulos €  1 0.84 0.77   0.18
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 292 747 1 292 747   1 292 747
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin  2 1 292 747 1 089 682   1 089 682
¹ Osakekohtainen tulos = katsauskauden liiketulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1.1.-30.6.2015 (1 089 682 kpl)
² Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo (180 pv)  

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen

Yhtiön tavoitteena on kasvaa kannattavasti strategiansa mukaisesti päätoimialoillaan. Kannattavuustavoite saavutettiin tarkastelujaksolla, mutta liikevaihdon kasvutavoitetta ei. Toimitusten määrä kasvoi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta liikevaihto pysyi samalla tasolla. Tämä johtui pääasiassa lopputuotteiden hinnan muutoksesta samaan suuntaan raaka-aineen hinnan kanssa. Raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet tarkastelujaksolla suhdannemuutoksen seurauksena.

Yhtiön tärkein markkinasegmentti on Agri ja sen rehunkäsittelytuotteet.  Globaali väestönkasvu, kehittyvien maiden elintason nousu ja toimialan uudet teknologiat ovat yhtiön tuotteiston kysyntää tukevia megatrendejä.

Venäjän maataloustuotteiden tuontikiellot, maitokiintiöjärjestelmän purkaminen ja maidon hinnan lasku vaikuttivat suhdanteisiin negatiivisesti ja sen seurauksena kysyntä oli tarkastelujaksolla odotettua vähäisempää. Yhtiön markkinaosuus pysyi ennallaan ja yhtiö pystyi parantamaan kannattavuuttaan johtuen raaka-aineen edullisesta hintakehityksestä ja tuottavuuden nostosta.

Yhtiö lanseerasi ja aloitti toimitukset uudella Hybrid NG-verkolla Euroopan markkinoille.

Kuluttajasegmentin, johon kuuluu mm. Rolleri-tuoteperhe ja kaideköydet, myynti kasvoi yli 10 %.

Liiketoiminnan kehitys

Agri-toimialan tulonmuodostus on kausipainotteista siten, että suurin osa toimituksista tapahtuu vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Alkaneen kuuden kuukauden jakson aikana tullaan pääosin valmistamaan tuotteita vuoden 2017 toimituksiin. Tästä on seurauksena, että yhtiön liikevaihto on alkuvuonna suurempi ja kannattavuus parempi kuin loppuvuonna. Lisäksi loppuvuodesta varastoon sitoutuu merkittäviä pääomia.

Yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2016 kasvoi hieman (0,2%) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtiö myi alkuvuonna kaksi kiinteistöyhtiötä Lempäälästä ja kirjasi 230 tuhannen euron myyntivoiton, joka sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin heti liikevaihdon jälkeen. Liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1 196 t€ (1 077 t€). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 11%.

Oma pääoma

Konsernin oma pääoma 30.6.2016 oli 7 505 t€ (7 090 t€).

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2016 Outokummussa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden, sekä päätti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelle.

Oma pääoma Konserni  30.06.2016 Konserni  30.06.2015 Konserni  31.12.2015
Osakepääoma  600 000 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 603 2 045 603 2 045 603
Edellisten tilikausien voitto 3 772 848 3 780 137 3 800 913
Tilikauden voitto 1 086 700 664 688 233 492
Oma pääoma  7 505 150 7 090 428 6 680 008

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahoitusasema oli vahva tarkastelujaksolla.

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 15 035 t€ (16 600 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 10 913 t€ (12 516 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 5 999 t€ (5 018 t€). Yhtiön vieras pääoma oli 7 530 t€ (9 510 t€), josta korollista vierasta pääomaa 4 053 t€ (4 456 t€).

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli 837 t€ (946 t€), josta on oikaistu satunnaiset tuotot ja kulut. Käyttämättömät limiitit 4 035 t€ (4 273 t€) vahvistavat rahoitusasemaa.

Nykyinen rahoitusasema mahdollistaa strategian mukaisen kasvun rahoittamisen mukaan lukien mahdolliset tuotantoinvestoinnit ja yritysjärjestelyt.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiökokous 30.3.2016 päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen nykyiset jäsenet; Antti Piippo, Kari Hirvonen, sekä uusiksi jäseniksi Mikael Slotten ja Lars-Olof Staffansin.

Piippo Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen. Piippo Oyj:n hyväksyttynä neuvonantaja on toiminut 1.5.2016 alkaen Translink Corporate Finance Oy. Hyväksyttynä neuvonantajana toimi 30.4.2016 saakka UB Securities Oy.
                     
Yhtiön muussa hallinnossa ja johdossa ei ole tapahtunut muutoksia yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiön hallinto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

Henkilöstö Konserni  30.06.2016 Konserni  30.06.2015 Konserni  31.12.2015
Henkilöstö keskimäärin 82 79 78

Katsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.piippo.fi. Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 7,2 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2016 oli 5,57 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 6,20 euroa, alin kurssi 4,91 euroa ja keskikurssi 5,55 euroa.

Piippo Oyj:llä oli 30.6.2016 päivätyn osakasrekisterin mukaan 374 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 591 500 osaketta eli 45,8 % yhtiön osakekannasta.

Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2016. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous.

Näkymät loppuvuodelle

Yhtiö valmistaa tuotteita läpi vuoden lähes samalla kapasiteetin käyttöasteella, mutta tuotteiden toimitukset asiakkaille tapahtuvat vuosittain pääasiassa ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.

Yhtiön tiedossa ei ole markkinamenetyksiä tai merkittäviä reklamaatioita. Yhtiö uskoo kysynnän olevan loppuvuonna edellisten vuosien vastaavien jaksojen tasolla. Näin ollen koko vuoden liikevaihdon oletetaan pysyvän vuoden 2015 tasolla tai kasvavan hieman. Koko vuoden 2016 liikevoiton oletetaan ylittävän vuoden 2015 liikevoiton.

Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Vuoden 2016 tilintarkastettu tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.3.2017. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa edellisen vuoden rytmiä.

Yhtiö on esillä syksyn sijoittajatapahtumissa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen
+358 400 372 562
kari.hirvonen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja

Translink Corporate Finance Oy,  
Jari Lauriala, puh. +358 400 918 855

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

Piippo lyhyesti
Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa, josta yhtiö vie tuotteitaan yli 30 maahan Amerikasta Australiaan ja Islannista Etelä-Afrikkaan.  Yhtiön pääsegmentit ovat agri, kuluttajat ja B2B.  Globaali väestön kasvu kiihdyttää erityisesti agri-segmentin kysyntää. Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland-markkinapaikalla.

2016-08-26 Puolivuotiskatsaus_Piippo Oyj