03.03.2017 08:00:00 CET

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016: Ydinliiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat

Piippo Oyj
Tilinpäätöstiedote

 

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016: Ydinliiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos kasvoivat

Piippo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 (tilintarkastamaton)    3.3.2017 klo 9:00

Tammi-joulukuun 2016 pääkohdat

Heinä-joulukuun 2016

Konsernin avainluvut 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 2016  2015  Muutos
Tulos 1000 euroa           
Liikevaihto 5 531 4 705 18 % 16 723 15 876 5,3 %
Liiketulos (EBIT) -584 -219 167 % 843 617 37 %
Liiketoiminnan rahavirta 137 -1 005 1 142 974 42 932
Tase  1000 euroa           
Rahavarat 76 76 0 76 76 0
Oma pääoma 7 073 6 680 393 7 073 6 680 393
Taseen loppusumma 12 499 12 313 186 12 499 12 313 186
         
Osakekohtaiset tunnusluvut 7-12/2016  7-12/2015  2016  2015 
Osakekohtainen tulos € -0,34 -0,33 0,50 0,18
Oma pääoma /osake (P/B) 5,47 5,17 5,47 5,17
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 292 747 1 292 747 1 292 747 1 292 747


Toimitusjohtaja Kari Hirvonen

Yhtiö saavutti 5,3 %:n liikevaihdon kasvun vertailutilikauteen nähden, mikä oli haastavaa raaka-aineiden hintojen laskiessa ja jakeluketjuissa olleiden suurten varastojen takia. Yhtiö katsoo näin kasvattaneensa markkinaosuuttaan kaikilla vientimarkkinoilla, joita on nyt yli 40. Yhtiön vientihenkilöstön sijoittuminen kuuteen maahan on tehostanut asiakkuuksien hallintaa ja auttaa yhtiötä saamaan ajantasaista tietoa kaikilta tärkeimmiltä alueilta oikea-aikaisesti. Yhtiön liiketoiminta-alueita ovat agri- ja kuluttajatuotteet, sekä fillerit ja langat kaapeliteollisuudelle.

Yhtiön tuotanto jatkui tasaisena läpi vuoden, mutta toimitukset painottuivat vuosittaisen sesongin mukaisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Käyttöasteen nostamista jatketaan uusilla kone- ja laiteinvestoinneilla, tuotannon jatkuvalla kehittämistyöllä ja henkilöstön kouluttamisella sekä uusia työaikajärjestelmiä kehittämällä. Yhtiö jatkaa kriteerit täyttävien yritysostokohteiden arviointia lisätäkseen kapasiteettia ja samanaikaisesti selvittää suoria tuotannollisia investointeja. Yhtiön rahoitusasema säilyi vahvana omavaraisuuden noustessa 57 %:iin.

Vuoden 2016 korkea käyttöaste mahdollisti varastojen suurentamisen suunnitellusti vuoden 2017 kasvavaa myyntiä varten.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 31.12.2016 oli 7 072 t€ (6 680 t€) vahvistuen 393 t€.

Oma pääoma 2016 2015
Osakepääoma 600 000 600 000
Muut rahastot 2 045 602 2 045 602
Edellisten tilikausien voitto 3 776 832 3 800 913
Tilikauden voitto 650 407 233 492
Oma pääoma 7 072 841 6 680 008

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön taseen loppusumma tilikauden 2016 lopussa oli 12 483 t€ (12 499 t€), ja omavaraisuusaste 57 % (54 %). Tulos ennen veroja oli tilikauden 2016 lopussa 798 t€ (301 t€), ja yhtiön oman pääoman tuotto nousi 9 prosenttiin (3 %).

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli tilikauden päättyessä 979 t€ (42 t€) ollen 937 t€ vahvempi kuin edellisenä vuonna johtuen pääasiallisesti parantuneesta liiketoiminnan tuloksesta ja käyttöpääoman parantuneesta kierrosta. Rahoituksen rahavirta oli -556 t€ (-303 t€) ollen 253 t€ viime tilikautta heikompi johtuen pitkäaikaisten lainojen lyhennyksestä. Yhtiö maksoi tilikauden aikana osinkoja 323 t€. Käyttämättömät limiitit vahvistavat rahoitusasemaa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä oli vuoden 2016 lopussa 84 (79) henkilöä, jossa kasvua edellisvuoden vastaavaan oli 5 henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2016 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Antti Piipon ja Kari Hirvosen, sekä uusiksi jäseniksi Lars-Olof Staffansin ja Mikael Slotten. Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

Katsastuksen laadintaperiaatteet

Vuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.piippo.fi. Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Piippo Oyj listautui NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle maaliskuussa 2015. Osakeannissa yhtiö keräsi kaksi miljoonaa euroa pääomaa.

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 7,8 m€. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2016 oli 6,02 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 6,50 €/osake, alin kurssi 4,91 €/osake ja keskikurssi 5,84 €/kurssi.

Piippo Oyj:llä oli 30.12.2016 päivätyn osakasrekisterin mukaan 404 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 591 500 osaketta eli 45,8 % yhtiön osakekannasta. Omistusjakaumasta kotitalouksien osuus on 90,52 %, rahoitus- ja vakuutuslaitosten osuus 5,09 % sekä yrityste ja ulkomaisten sijoittajien osuus 4,39 %.

Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2017. Yhtiökokous materiaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilla: www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous 10.3.2017 alkaen, kun yhtiökokouskutsu julkaistaan.

Näkymät alkuvuodelle

Toimialan ja globaalin talouden hyvä vire tukee yhtiön kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Suurimmat riskit tulevat kansainvälisen kauppapolitiikan areenoilta: EU:n yhtenäisyyden rakoilu ja protektionismin lisääntymisen uhka aiheuttavat omat haasteensa tulevaisuudelle. Yhtiö jatkaa ponnisteluja tuotannon käyntiasteen nostamiseksi ja valmistautuu samalla strategianmukaisesti kapasiteetin nostoon jatkaakseen markkinoita nopeampaa kannattavaa kasvua. Yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon kasvun olevan suurempaa kuin kahtena edellisenä vuonna, kannattavuuden pysyessä samalla hyvällä tasolla kuin vuonna 2016.

Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla: www.piippo.fi
31.3.2017 Varsinainen yhtiökokous
18.8.2017 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2017

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen
Puhelin +358 400 372 562
kari.hirvonen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja
Translink Corporate Finance Oy
Mikko Katramo
Puhelin +358 400 158 399

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

 

Piippo Oyj
Hallitus

 

 

Piippo sitoo kaiken

Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa, josta yhtiö vie tuotteitaan yli 40 maahan Amerikasta Australiaan ja Islannista Etelä-Afrikkaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat agri- ja kuluttajatuotteet, sekä kaapelifilleri ja -langat. Globaali väestön kasvu kiihdyttää erityisesti agri -segmentin kysyntää. Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

2017-03-03 Tilinpäätöstiedote_Piippo Oyj