10.03.2017 08:00:00 CET

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj
Yhtiökokouskutsu

Kutsu Piippo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Piippo Oyj                                 Yhtiökokouskutsu 10.3.2017 klo 9.00

Piippo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.3.2017 alkaen klo 12.00. Sänkivaaran Kartanossa, osoitteessa Kummunkatu 21 D, 83500 Outokumpu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 11.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,26 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.huhtikuuta 2017 ja osinko maksetaan 11.huhtikuuta 2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus esittää kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus esittää jäsenten lukumääräksi neljää jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää, että tilintarkastajina jatkaisi edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi. Koska ehdotetaan valittavaksi yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse nimetä.

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Piippo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous. Piippo Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 10.3.2017 lähtien mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7. huhtikuuta 2017.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujalle

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2017 klo 11.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 20.3.2017 alkaen
a) Internet-sivujen kautta: www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous
b) Sähköpostin kautta: jaana.mustonen@piippo.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Piippo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Piippo Oyj, talouspäällikkö, Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Piippo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.3.2017 yhteensä 1 292 747 osaketta, jotka edustavat 1 292 747 ääntä.

Yhtiökokouspaikka sijaitsee Outokummun luterilaisen kirkon takana (Kummunkatu 21D, 83500 Outokumpu), jossa on opasteet kokouspaikalle.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokoukseen.


Outokummussa 10.3.2017

PIIPPO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Piippo Oyj, toimitusjohtaja Kari Hirvonen, puh. +358 400 372 562
Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, Mikko Katramo, puh. +358 400 158 399

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.piippo.fi

Piippo sitoo kaiken

Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa, josta yhtiö vie tuotteitaan yli 40 maahan Amerikasta Australiaan ja Islannista Etelä-Afrikkaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat agri- ja kuluttajatuotteet, sekä kaapelifilleri ja -langat. Globaali väestön kasvu kiihdyttää erityisesti agriliiketoiminta-alueen kysyntää. Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

2017-03-10 Yhtiökokouskutsu_Piippo Oyj