18.08.2017 07:57:10 CET

Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2017


Piippo Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2017 (tilintarkastamaton)

Huomattavaa liikevaihdon kasvua, valuuttakurssimuutokset heikensivät kannattavuutta


Tammi-kesäkuun 2017 pääkohdat

 
 
AVAINLUVUT  (proforma)     Konserni  30.06.2017 Konserni  30.06.2016 Muutos Konserni  31.12.2016    
Tulos  1000 euroa                
Liikevaihto     12 148 11 191 9 % 16 723    
Poistot ja arvonalentumiset     -192 -216 -11 % -363    
Liikevoitto (EBIT)     1 046 1 427 -27 % 843    
Liiketoiminnan rahavirta     380 837 -55 % 974    
                 
Tase  1000 euroa                
Rahavarat      748 240 508 76    
Vaihto-omaisuus     4 646 5 999 -1 353 6 242    
Oma pääoma     7 479 7 505 -27 7 073    
Korollinen vieras pääoma     3 971 4 054 -82 3 188    
Taseen loppusumma     14 608 15 035 -427 12 483    
                 
Käyttämättömät limiitit     3746 4 035 -238 4887    
                 
Osakekohtaiset tunnusluvut                
Osakekohtainen tulos €     0.59 0.84   0.50    
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa     1 292 747 1 292 747   1 292 747    


Toimitusjohtaja Kari Hirvonen

Yhtiö päivitti keväällä 2017 strategiansa valitsemalla pääliiketoiminta-alueeksi Agri-liiketoiminnan, joka on paitsi globaali, myös yhtiön suurin yksittäinen liiketoiminta-alue. Yhtiön kaapelifilleri ja -langat -liiketoiminta-alue sulautetaan Agri liiketoiminta-alueeseen, jotka tällöin yhdessä muodostavat yhtiön liikevaihdosta n. 90 %. Yhtiö etsii kuluttajatuotteiden liiketoiminta-alueella yhteistyökumppania, joka vahvistaisi liiketoimintaa tulevaisuudessa. Yhtiön strategiaan oleellisesti liittynyt johdon sukupolvenvaihdosprosessi on saatu päätökseen. 

Markkinakysyntä jatkui hyvänä koko tarkastelujakson ajan kaikilla toiminta-alueilla.Yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 kasvoi huomattavasti (9%) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Liiketoiminnan vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 1 053 t€ (1 196t€).

Yhtiön liiketulos ilman kertaluontoisia eriä laski 12 %. Merkittävin syy liiketuloksen heikkenemisen oli euron vahvistuminen ruplaa vastaan, joka vaikutti venäläisen tytäryhtiön kansainvälisiltä markkinoilta ostamien välitystuotteiden tappiolliseen myyntiin. . Lisäksi keväällä raaka-aineissa tapahtunut hintapiikki söi kannattavuutta, koska sitä ei saatu siirrettyä myyntihintoihin markkinoilla olleiden varastojen vuoksi. Tarkastelujakson loppuun mennessä raaka-aineiden hinnat ovat palautuneet öljyn hinnan laskun seurauksena. Tuotannon käyttöastetta ja täten tuotantomääriä laskivat tilapäisesti raaka-aineen laatuongelmat, jotka eivät kuitenkaan vaikuttaneet lopputuotteiden korkeaan ja tasaiseen laatuun. 

Yhtiö myi alkuvuonna yhden kiinteistön Lempäälästä ja kirjasi 43 t€ myyntivoiton, joka sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin. Kertaluonteisia kuluja kirjattiin 51t€ johdon sukupolvenvaihdoksesta ja strategiapäivityksestä.

 

Liiketoiminnan kehitys

Agri-toimialan tulonmuodostus on kausipainotteista siten, että suurin osa toimituksista tapahtuu vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Alkaneen kuuden kuukauden jakson aikana tullaan pääosin valmistamaan tuotteita tulevan vuoden 2018 toimituksiin. Tästä seuraa, että yhtiön liikevaihto on alkuvuonna suurempi ja kannattavuus parempi kuin loppuvuonna. Lisäksi loppuvuodesta varastoon sitoutuu merkittäviä pääomia, jonka kassavirtavaikutusta samaan aikaan tasoittavat pienentyvät myyntisaamiset.

Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaan ja raaka-ainevalmistajan kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi. Tällä pyritään torjumaan etenkin eteläisen pallonpuoliskon korkean UV-säteilyn haitallisia vaikutuksia.                        

Yhtiön tuotantokapasiteettia nostetaan muuttamalla vuorojärjestelmä 24/7 -järjestelmään entisestä 24/5 -järjestelmästä. Käytännössä tämä muutos lisää työtunteja viikonloppuisin ja nostaa vuoden 2018 tuotantokapasiteettia huomattavasti


Oma pääoma

Konsernin oma pääoma 30.6.2017 oli 7 479 t€ (7 505 t€).

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2016 Outokummussa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden, sekä päätti jakaa osinkoa 0,26 euroa osakkeelle.


Oma pääoma     Konserni  30.06.2017 Konserni  30.06.2016 Konserni  31.12.2016
Osakepääoma      600 000 600 000 600 000
Muut rahastot     2 045 603 2 045 603 2 045 603
Edellisten tilikausien voitto     4 065 989 3 772 848 3 776 832
Tilikauden voitto     767 033 1 086 700 650 407
Oma pääoma      7 478 625
7 505 150
7 072 842


Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahoitusasema jatkuu vahvana.

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 14 608 t€ (15 035 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 10 363 t€ (10 913 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 4 646 t€ (5 999 t€). Yhtiön vieras pääoma oli 7 129 t€ (7 530 t€), josta korollista vierasta pääomaa 3 971 t€ (4 053 t€).

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli 380 t€ (837 t€), josta on oikaistu satunnaiset tuotot ja kulut. Käyttämättömät limiitit 3 746 t€ (4 035 t€) vahvistavat rahoitusasemaa.


Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiökokous 31.3.2016 päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen nykyiset jäsenet; Antti Piippo, Kari Hirvonen, Mikael Slotten ja Lars-Olof Staffansin. 

Piippo Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen. Piippo Oyj:n hyväksyttynä neuvonantaja on toiminut tilikaudella 2017 Translink Corporate Finance Oy.

 Piippo Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Jukka Keisanen. Hän aloitti varatoimitusjohtajana 1.6.2017 ja aloittaa toimitusjohtajana 1.1.2018 alkaen nykyisen toimitusjohtaja Kari Hirvosen jäädessä eläkkeelle. Kari Hirvonen jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Yhtiön tuotantopäälliköksi nimitettiin Antti Pietarinen 1.7.2017 alkaen. Nykyinen tuotantopäällikkö Heikki Ryynänen toimii yhtiön erityisasiantuntijana ja jää osa-aikaeläkkeelle 1.2.2018.

Yhtiön hallitus vahvisti johtoryhmän kokoonpanon 2.5.2017 alkaen. Johtoryhmän jäsenet ovat nähtävillä yrityksen kotisivuilla www.piippo.fi.

Yhtiön hallinto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

 

Henkilöstö Konserni  30.06.2017 Konserni  30.06.2016 Konserni  31.12.2016
Henkilöstö keskimäärin 90 82 78


Katsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

 

Riskit ja epävarmuustekijät

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Piippo Oyj:n liiketoimintaan on tiedotettu 10.2.2015 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.piippo.fi. Tiedostetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 8,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2017 oli 6,50 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 6,99 euroa, alin kurssi 5,94 euroa ja keskikurssi 6,31 euroa.

Piippo Oyj:llä oli 30.6.2017 päivätyn osakasrekisterin mukaan 454 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 591 500 osaketta eli 45,8 % yhtiön osakekannasta.

 

Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2017. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous.

 

Näkymät loppuvuodelle

Yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan aiemman ennusteen mukaisesti ja kasvun olevan suurempi kuin edellisenä vuonna.

Lisäksi yhtiö arvioi, että koko vuoden 2017 liiketulos tulee jäämään vuoden 2016 liiketuloksesta johtuen Venäjän tytäryhtiön tappiollisen toiminnan jatkumisesta vielä vuodelle 2018.

Yhtiön liiketoiminnan strategiset järjestelyt tulevat aiheuttamaan kustannuksia tilikauden 2017 aikana.

Yhtiön lanka- ja verkkotuotantoa kasvatetaan vastaamaan vuoden 2018 myyntiennusteita.

 

Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Vuoden 2017 tilintarkastettu tilinpäätöstiedote julkaistaan 9.3.2018. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa edellisen vuoden rytmiä.

Yhtiö on esillä 29.-30.11.2017 Sijoitus-Invest - sijoittajatapahtumassa Messukeskuksessa.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kari Hirvonen
+358 400 372 562
kari.hirvonen@piippo.fi

Hyväksytty Neuvonantaja

Translink Corporate Finance Oy,
Tero Nummenpää,
puh. +358 400 521 2585

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

Piippo lyhyesti:
 
Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agri liiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

 

 

2017-08-18 Piippo Oyj osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2017