TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015: KASVU JATKUI - HYVÄT EDELLYTYKSET VAHVAAN KASVUUN MYÖS TULEVAISUUDESSA

22.2.2016, 10:00 CET

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2016 klo 11.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015: KASVU JATKUI - HYVÄT EDELLYTYKSET VAHVAAN KASVUUN MYÖS TULEVAISUUDESSA

Seuraavassa H2 tarkoittaa katsauskautta 1.7.-31.12.2015.
H1 tarkoittaa katsauskautta 1.1.-30.6.2015.
FY tarkoittaa kokonaista tilikautta 1.1.-31.12.2015.
FY 2014 tarkoittaa kokonaista tilikautta 1.1.-31.12.2014.

HEINÄ-JOULUKUU 2015: LIIKEVAIHTO KASVOI

H2:n liikevaihto kasvoi 18,5 % ja oli 23,676 miljoonaa euroa (H2/2014: 19,983).
H2:n EBITA oli 1,713 miljoonaa euroa (H2/2014: 2,345) eli se laski 26,9 %.
H2:n EBITA osuus liikevaihdosta oli 7,2 % (H2/2014: 11.7 %).
H2:n katsauskauden tulos oli 0,841 miljoonaa euroa (H2/2014: 1,623).

TAMMI-JOULUKUU 2015: MARKKINAOSUUS KASVOI

Vuoden 2015 liikevaihto kasvoi 19,1 % ja oli 45,588 miljoonaa euroa (FY 2014: 38,272).
Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle 21.5.2015
Globaalien kaivos- ja rakentamismarkkinoiden kehitys oli vaimeaa. Robit jatkoi silti kasvuaan ja lisäsi markkinaosuuttaan.
Panostukset tulevaisuuden kasvuun ja markkinoihin jatkuivat.
Yhtiön palkattiin 25 uutta työntekijää ja Peruun perustettiin uusi tytäryhtiö.
Yhtiö jatkoi tuotesortimenttin kehittämistä ja investoi voimakkaasti digitaalisiin palveluihin ja teolliseen internettiin (IoT).
Vuoden 2015 EBITA oli 3,448 miljoonaa euroa (FY 2014: 3,819).
Vuoden 2015 EBITA osuus liikevaihdosta oli 7,6 % (FY 2014: 10.0 %).
Vuoden 2015 katsauskauden tulos oli 2,244 miljoonaa euroa (FY 2014: 2,925).
Vuoden 2015 katsauskauden tuloksen osuus liikevaihdosta oli 4,9 % (FY 2014: 7,6 %).
Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 71,1 % (FY 2014: 47,4 %).
Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa. Vuoden lopun osakemäärällä laskettuna 0.14 euroa.

HIENO VUOSI - MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ

Vuosi 2015 merkitsi jatkoa edellisvuosien kasvuun ja se oli myös uudistumisen  aikaa. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Jussi Rautiainen, joka toimi tehtävässään 11 vuoden ajan, siirtyi vastaamaan konsernin strategisten kasvutavoitteiden saavuttamisesta. Mikko Mattila aloitti toimitusjohtajana 2.1.2016. Yhtiön kasvun edellytykset vahvistuivat entisestään ja uudistamista jatketaan vuoden 2016 aikana, toteaa hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm.


KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKKO MATTILA

Vuoden 2015 liikevaihto kasvoi orgaanisesti 19,1 %, joten tartun erittäin mielelläni yhtiön ruoriin Jussin jälkeen. Olen vakuuttunut siitä, että pystymme entisestään parantamaan toimintaamme koko globaalin Robit-perheen yhteisin ponnistuksin.

Otimme toukokuussa pitkän harppauksen eteenpäin listautumalla Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle. Pääomalisäyksen turvin voimme saavuttaa Robitille asetetut strategiset kasvutavoitteet. Vuosi 2015 oli Robitin ensimmäinen vuosi pörssiyhtiönä, ja uskon tämän vahvistaneen yhtiön toimintakulttuuria entisestään.

Vuotta 2015 näin jälkikäteen tarkastellessa voidaan todeta, että tilanne porauskaluston kulutusosien maailmanmarkkinoilla oli haastava. Ankarin ponnisteluin ja myyntiverkoston vahvan panoksen ansiosta onnistuimme tarjoamaan asiakkaille hyvää palvelua ja luomaan uusia asiakassuhteita, mikä kasvatti markkinaosuuttamme.

Merkittävä osuus orgaanisessa kasvussa oli laajalla jälleenmyyntiverkostolla ja Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa toimivilla tytäryhtiöillä. Odotan Peruun perustetun uuden myyntiyhtiön ja Thaimaan uuden myyntikonttorin yltävän vastaaviin myönteisiin tuloksiin. 

Vuoden aikana siirryimme myös IoT (Internet of Things) -maailmaan julkistamalla laitteiston, jolla mitataan porareiän suoruutta iskuporauksessa. Tämä Robit Sense System -nimellä tunnettu järjestelmä tarjoaa uusia turvallisuutta ja tehokkuutta parantavia ratkaisuja poraukseen. Vuoden muita tuoteinnovaatioita olivat Robit Prime -rengasterämallisto ja lasikuidusta valmistetut tunnelintuentaputket.

ALUEKOHTAINEN MARKKINAKATSAUS

(Miljoonaa euroa) H2/2015 H2/2014 Muutos% 2015 2014 Muutos%
Eurooppa ja Lähi-Itä 10,1 9,2 9,8 % 19,7 18,8 4,8 %
Amerikat 4,8 3,2 50,0 % 8,5 5,8 46,6 %
Aasia ja Oseania 4,3 3,7 16,2 % 9,0 7,3 23,3 %
Afrikka 2,8 2,1 33,3 % 5,3 3,2 65,6 %
Venäjä ja IVY-maat 1,7 1,8 -5,6 % 3,1 3,2 -3,1 %
  23,7 20,0 18,5 % 45,6 38,3 19,1 %

Yleinen markkinatilanne jatkui haastavana eikä vuoden 2016 alkupuolella ole nähtävissä merkkejä elpymisestä. Uusien työntekijöiden palkkauksen ja aktiivisten markkinointiponnistelujen ansiosta pystyimme kuitenkin vastoin vallitsevaa kehitystä kasvattamaan globaalia markkinaosuuttamme. Myynnin osuus yhtiön kaikissa neljässä markkinasegmentissä: maalämmitys- ja jäähdytys, rakentaminen, tunnelinporaus ja kaivosteollisuus oli tasapainossa.

Robitin liikevaihto kehittyi suotuisasti neljällä viidestä maantieteellisestä alueesta. Liikevaihdoltaan merkittävin alue oli Eurooppa ja Lähi-Itä, joiden osuus kokonaisvaihdosta oli 43 %. Alueen suhteellinen osuus liikevaihdosta supistui noin 6 %, koska Aasian ja Tyynenmeren alueen, Pohjois- ja Etelä-Amerikan ja Afrikan orgaaninen kasvu jatkui kaksinumeroisena. Vuoden 2015 kuluessa palkattiin uutta myyntihenkilöstöä tavoitteena taata ensiluokkainen palvelutaso ja mahdollistaa nykyisen ripeän kasvun jatkuminen.

Euromääräinen kasvu oli voimakkainta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, jossa liikevaihto nousi 5,8 miljoonasta 8,5 miljoonaan euroon. Vuoden 2015 aikana konsernin Yhdysvaltain tytäryhtiö Robit Inc. palkkasi lisää työntekijöitä ja kasvatti edelleen asiakaskuntaansa. Yhtiö myös voitti useita vaativia paalutusurakoita, jotka ovat jatkossa arvokkaita referenssikohteita uusasiakashankinnassa. Edelleen Robit perusti uuden myyntiyhtiön Limaan Peruun parantaakseen palvelutasoa ja tuotteiden saatavuutta Etelä-Amerikassa. Perun tytäryhtiö ottaa jatkossa päävastuun Etelä-Amerikan markkinoista. 

Aasian ja Oseanian alueen liikevaihto kasvoi orgaanisesti edellisvuodesta 23,3 %. Alueen liikevaihto oli yhteensä 9,0 miljoonaa euroa, joka on 20 % konsernin koko liikevaihdosta. Aktiivinen myyntityö Koreassa ja muissa Aasian maissa kasvatti liikevaihtoa alueella. Kaakkois-Aasian kehittyvät markkinat tarjoavat lupaavaa kasvupotentiaalia. Vuoden 2016 tammikuussa Robit avasi myyntikonttorin Bangkokissa Thaimaassa. Uusi toimipiste vahvistaa entisestään yhtiön asemaa Aasian markkinoilla.

Afrikassa liikevaihto jatkoi kasvuaan 65,6 %:lla nousten edellisvuoden 3,2 miljoonasta 5,3 miljoonaan euroon. Alueen liikevaihdon kasvusta vastasi suurelta osin Etelä-Afrikan tytäryhtiö Robit SA (Pty) Ltd. Vuosi 2015 oli Robit SA:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Etelä-Afrikan tytäryhtiön panos isojen afrikkalaisten kaivosalan asiakkaiden hankinnassa on ollut merkittävä. Myös Pohjois-Afrikan myynti kehittyi myönteisesti sen jälkeen, kun alueelle kohdistettiin lisää myyntiresursseja. 

Venäjä ja IVY-maat oli ainoa alue, jossa liikevaihto ei kasvanut. Myynti laski hieman (-3,1 %) edellisvuodesta heikon taloustilanteen, ruplan arvon heikkenemisen ja EU:n pakotteiden seurauksena. Venäjän talouden haasteista huolimatta Robitin tytäryhtiö OOO Robit pystyi yli kaksinkertaistamaan ruplamääräisen liikevaihtonsa edellisvuodesta, mikä jälleen kerran osoittaa paikallisen toiminnan ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tärkeyden. Robit pyrkii säilyttämään asemansa alueella pitkäjänteisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos maailmantalous elpyy ja tilanne kohdemarkkinoillamme paranee, orgaaniset kasvutavoitteemme voivat ajan myötä hyvinkin ylittyä.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN*

(Miljoonaa euroa) H2/2015 H1/2015 H2/2014 H1/2014 2015 2014 Muutos %
Top Hammer 15,3 14,6 12,5 12,2 29,9 24,8 20,9 %
Down-the-Hole 8,4 7,3 7,5 6,1 15,7 13,5 15,9 %
  23,7 21,8 20,0 18,3 45,6 38,3 19,1 %

* Liikevaihdon jakautumista Top Hammer- ja Down-the-Hole -tuotelinjojen välillä on tarkistettu tarjousmuistioon verrattuna.

Sekä Top Hammer- (TH) ja Down-the-Hole (DTH) -tuotelinjojen liikevaihto kehittyi suotuisasti H2-kauden ja koko vuoden 2015 aikana. TH-tuotelinjan myynnin kasvu vuonna 2015 oli 20,9 %. Jälleenmyyjäverkoston jatkuvan kehittämisen ja Top Hammer -tuotteiden erinomaisen laadun ansiosta pystyimme hankkimaan uusia asiakkaita ja kasvattamaan liikevaihtoa. Merkittävä orgaanista kasvua vauhdittanut tekijä oli täydellisen kulutusosavalikoiman tarjoaminen jälleenmyyjille ja loppukäyttäjille.

Down-the-Hole -liiketoiminta kasvoi 15,9 %. DTH-tuotteiden edelleen jatkunut tuotekehitys vaikutti positiivisesti liikevaihtoon. Yhtiöllä on vankkaa vaativiin paalutushankkeisiin liittyvää osaamista ja erittäin korkealuokkainen tuotevalikoima, minkä ansioita voitimme useita isoja urakoita Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Maalämmityksen ja -jäähdytyksen Suomen markkinajohtajana Robit uskoo voivansa kasvattaa tämän osa-alueen liikevaihtoa edelleen myös muissa maissa. Suomessa maalämpöporausta hyödynnetään erityisesti teollisuuskiinteistöjen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Pohjoismaissa maalämmöstä on sen ympäristöystävällisyyden ansiosta kehittymässä suosituin lämmitysmuoto uusissa asuin- ja teollisuusrakennuksissa. On täysin mahdollista, että tämä trendi laajenee myös muihin maihin, mikä on omiaan lisäämään Robitin myynnin kasvupotentiaalia.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS - TARJOOMAN KEHITTÄMINEN

Digital Service -liiketoimintayksikköä vahvistettiin vuoden 2015 aikana. Yhtiö on vakuuttunut siitä, että digitalisaatioon ja esineiden internetiin tehdyt investoinnit luovat lähitulevaisuudessa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digital Service keskittyy uusien digitaalisten teknologioiden tarjoamiseen sekä Top Hammer- että Down-the-Hole -tuotelinjoissa. Ensimmäinen tämän kategorian tuote on ainutlaatuinen porareiän mittausjärjestelmä Robit Sense Systems. Sen avulla porareiän suoruus voidaan mitata poraletkaan ja poravaunuun integroidulla laitteistolla. Mittaustulos saadaan heti, kun reikä on saatu porattua toisin kuin manuaalisia menetelmiä käytettäessä, jolloin mittaus tehdään jälkikäteen. Robit Sense Systems esiteltiin Pariisin kansainvälisillä Intermat-messuilla katsauskauden H1/2015 aikana.

Robit Sense Systems on ollut Pohjoismaissa pilottikäytössä useilla avainasiakkailla hyvin tuloksin. Seuraava vaihe on järjestelmän kaupallinen lanseeraus valikoiduilla alueilla vuoden 2016 kuluessa. Lisätoimintoja suunnitellaan ja koko Sense Systems -tuoteperheen ekosysteemiä kehitetään edelleen vuonna 2016.

Top Hammer -tuotelinjassa esiteltiin uusi laskuidusta valmistettu 76 millimetrin tunnelintuentaputkijärjestelmä RoX. Sen avulla  voidaan porata keskimäärin 20 metrin tunneliseinämän tuentareikiä, joiden poikkeama on alle 1 %, mikä säästää aikaa ja parantaa turvallisuutta tunneliurakoissa.

Vuonna 2015 panostettiin edelleen isokokoisten (yli 400 millimetrin) DTH-tuotteiden tuotekehitykseen ja  markkinointiin keskittyen rakennusteollisuuden paalutusprojekteihin. Tämä näkyi erityisesti merkittävissä paalutusprojekteissa, joista  yhtiö on saanut hyviä referenssejä mm. Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa.  Mikropaalutukseen lanseerattiin uusi Robit Prime -tuotesarja, joka on erityisesti tarkoitettu Pohjolan oloissa tehtävään kierreputkipaalutukseen. Ratkaisu tarjoaa myös läpiporausominaisuuden, joka soveltuu erityisen hyvin Pohjois-Amerikan markkinoille.

Sopeutuaksemme alati muuttuviin markkinatilanteisiin optimoimme ja kehitämme tuotevalikoimaamme dynaamisesti. Uusi globaali pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä parantaa toimintojen läpinäkyvyyttä ja antaa reaaliaikaista tietoa tuotteiden saatavuudesta ja asiakkaiden käyttäytymisestä. 

Tilikauden aikana yhtiö aktivoi patentti ja tutkimus- ja tuotekehityskuluja yhteensä 0,7 miljoonaa (FY 2014: 0,5). Tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat yhteensä 3,0 % (FY 2014: 2,1 %) yhtiön liikevaihdosta.

TULOSKEHITYS JA TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

  H2/2015 H2/2014 Muutos % 2015 2014 Muutos %
Liikevaihto, 1 000 euroa 23 676 19 983 18,5 % 45 588 38 272 19,1 %
Liikevaihdon kasvu, % 18,5 % -   19,1 % 12,7%  
Myyntikate, 1 000 euroa 7 747 6277 23,4 % 14 683 11 337 29,5 %
Myyntikate, osuus liikevaihdosta 32,7 % 31,4 %   32,2 % 29,6%  
Käyttökate, 1 000 euroa 2 713 2 888 -6,1 % 5 066 4 765 6,3 %
Käyttökate, osuus liikevaihdosta 11,5 % 14,5 %   11,1 % 12,5 %  
EBITA, 1 000 euroa 1 713 2 345 -26,9 % 3 448 3 819 -9,7 %
EBITA, osuus liikevaihdosta, % 7,2 % 11,7 %   7,6 % 10,0 %  
Liikevoitto, 1 000 euroa 1 683 2 316 -27,3 % 3 389 3 761 -9,9 %
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 7,1 % 11,6 %   7,4 % 9,8 %  
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 841 1 623 -48,2 % 2 244 2 925 -23,3 %
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta, % 3,6 % 8,1 %   4,9 % 7,6 %  
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa - -   0,17 0,29 -51,0 %
Oman pääoman tuotto, % - -   7,4 % 25,4 %  
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % - -   9,5 % 21,2 %  
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa -22070 6866 -421,4 % -22 070 6 866 -421,4 %
Omavaraisuusaste, % 71,1 % 47,4 %   71,1 % 47,4 %  
Nettovelkaantumisaste, % -46,1 % 52,9 %   -46,1 % 52,9 %  
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 3 389 1 140 197,3 % 7 732 1 731 346,7 %
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 5,7 %   17,0 % 4,5 %  
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, 3,1 % 2,1 %   3,0 % 2,1 %  
osuus liikevaihdosta, %    
Henkilöstökeskimäärin kauden aikana 129 111 16,2 % 124 109 13,8 %
Henkilöstö katsauskauden lopussa 134 109 22,9 % 134 109 22,9 %

Robit jatkoi kasvuaan vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Tunnusluvuista myyntikate kehittyi myönteisesti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Robit on myös onnistunut pitämään hintatason vakaana. Myyntikatteen paranemiseen ovat vaikuttaneet volyymin kasvu, raaka-aineiden halpeneminen sekä alihankintakustannusten aleneminen.
Vuoden 2015 käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa (FY 2014: 4,8 milj).  Käyttökateprosentti laski 12,5 %:sta 11,1 %:iin. Käyttökateprosentin lasku johtui pääasiassa tulevaan kasvuun tähtäävistä toimista, mikä näkyy henkilöstökulujen kasvussa (27,6 %) sekä liiketoiminnan muiden kulujen lisäyksessä (20,1 %). Vuoden 2015 aikana yhtiö palkkasi yhteensä 25 uutta työntekijää. Henkilöstön määrä oli 31.12.2015 yhteensä 134 henkeä. Uutta henkilöstöä palkattiin lähinnä myyntiin ja asiakaspalvelutehtäviin tavoitteena saavuttaa orgaaniselle ja strategiselle kasvulle asetetut tavoitteet.  Myynnin resurssien lisääminen ja aktiivinen panostus paikallisiin markkinoihin auttoivat kasvattamaan myyntiä ja markkinaosuutta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Vuoden 2015 EBITA oli 3,4 miljoonaa euroa (FY 2014: 3,8 milj.).  Lasku johtui pääasiassa kasvaneista poistoista. Vuoden 2015 poistot olivat 1,7 miljoonaa euroa (FY 2014: 1,0 milj.).  Poistojen kasvu johtui pääasiassa tavanomaisista koneinvestoinneista sekä listautumiskustannusten, uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintakustannusten ja Robit  Sense -järjestelmän kustannusten aktivointien myötä kasvaneesta poistopohjasta.
Vuoden 2015 rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (FY 2014: -0,1 milj.). Rahoitustuotot olivat 0,4 miljoona euroa (FY 2014: 0,4 milj.). Rahoituskulut kasvoivat 0,5 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonaan euroon. Rahoituskuluihin sisältyi tavanomaisia lainanhoitokuluja  0,3 miljoonaa euroa sekä valuuttakurssitappioita  0,6 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen syy kurssitappioihin oli Etelä-Afrikan randin heikkeneminen euron suhteen.
Vuonna 2015 oman pääoman tuotto oli 7,4 % ja sijoitetun pääoman tuotto 9,5 %. Molemmat tuottoprosentit laskivat, koska listautumisannilla kerätyt varat olivat katsauskauden lopussa yhtiön tilillä. Operatiivisen pääoman tuotto oli 17,3 %. Yhtiön rahavarat olivat 33,4 miljoonaa euroa (FY 2014: 1,6 milj.) ja nettovelka 22,1 miljoonaa euroa negatiivinen (FY 2014: 6,9 milj.). Omavaraisuusaste oli vastaavasti 71,1 %. Yhtiö aikoo käyttää listautumisannissa kerätyt varat tulevan kasvun rahoittamiseen.
Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti vähintään 15 % vuodessa. Vuonna 2015 liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 19,1 %. Yhtiön pitkän ajan (10 v.) keskimääräinen kasvu on ollut 23 %.

Robitin tavoitteena on edelleen parantaa kannattavuutta. Pitkän aikavälin strategisena tavoitteena  on 13 %:n EBITA. Ensisijainen keino tämän tavoitteen saavuttamiseen on liikevaihdon kasvattaminen, koska tällöin kiinteiden kulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta alenee. Vuosien 2014 ja 2015 kuluessa Robit on tehnyt huomattavia investointeja luodakseen hyvät edellytykset merkittävälle kasvulle.  Kannattavuuden parantamiseksi yhtiön johto pyrkii myös jatkuvasti optimoimaan muuttuvia kustannuksia.

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA JA INVESTOINNIT

Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 14,6 miljoonaa euroa (FY 2014: 13,5 milj.). Vuonna 2015 liiketoiminnan rahavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (FY 2014: 0,7 milj.).  Investointeja tehtiin yhteensä 7,7 miljoonan euron arvosta (FY 2014: 1,7 milj.). Aktivoitujen listautumiskustannusten (2,6 milj. euroa) ja pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän (0,3 milj. euroa) ohella vuoden 2015 investoinnit kohdistuivat tutkimus- ja tuotekehitykseen (0,7 milj. euroa) ja kalustoon (2,3 milj. euroa). Lisäksi yhtiö osti vuoden aikana tehdaskiinteistön Lempäälän tehtaan vierestä. Investoinnin arvo oli 1,1 miljoonaa arvoa. Uusissa tiloissa toimiva Robit Technology Center keskittyy tuote- ja tuotantoteknologiaan. Uusien tilojen myötä Robitilla on liiketoiminnan kasvuun tarvittavat tilat käytettävissään.

Vuoden 2015 lopussa yhtiöllä oli myyntisaatavia 9,2 miljoonaa euroa (FY 2014: 6,3 milj.).  Myyntisaatavien määrä kasvoi vuoden loppua kohti liikevaihdon kasvun seurauksena. Vuoden viimeiset kolme kuukautta kuuluivat Robitin historian parhaimpien myyntikuukausien joukkoon.
Yhtiön vaihto-omaisuus oli yhteensä 11,7 miljoonaa euroa (FY 2014: 11,8 milj.). Edellisvuoteen verrattuna määrä laski 0,16 milj. euroa. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä yhtiö käynnisti vaihto-omaisuuden optimointiprojektin, jonka tavoitteena on supistaa vaihto-omaisuutta 15 % ensiluokkaisesta asiakaspalvelusta tinkimättä. Kauden H1/2015 lopussa vaihto-omaisuus oli yhteensä 14,6 miljoonaa euroa. Projekti toteutettiin onnistuneesti, ja vaihto-omaisuus supistui 2,9 miljoonalla eurolla kauden H2/2015 kuluessa.

Yhtiön korollinen velka katsauskauden lopussa oli 11,3 miljoonaa euroa (FY 2014: 8,5 milj.), jossa on lisäystä 2,8 miljoonaa euroa. Uudet lainat käytettiin pääasiassa koneinvestointeihin ja Robit Technology Centeriin. Alhaisen korkotason vuoksi yhtiö päätti, ettei listautumisannilla kerättyjä varoja käytetä näihin investointeihin. Yhtiön nettovelka katsauskauden lopussa oli 22,1 miljoonaa euroa negatiivinen (FY 2014: 6,9 milj.).

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2015 oli 15 883 900 kpl.
Yhtiö listautui 21.5.2015 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle, jonka tuloksena yhtiö hankki annissa kulujen jälkeen 30,4 miljoonaa euroa.  

Yhtiön osakkeenomistajien määrä 31.12.2015 oli 889 kpl.
Yhtiöllä oli 31.12.2015 hallussaan omia osakkeita 99 567 kpl (0,6 % osakkeista).

Merkintähinta listautumisannissa oli 5,70 euroa. Katsauskaudella H2 osakkeen päätöskurssien keskiarvo oli 5,86 euroa. Listautumishetkestä vuoden loppuun osakkeen päätöskurssien keskiarvo oli 5,89. Vuoden ylin päätöskurssi oli 6,24 euroa ja alin 5,41 euroa. Vuoden 2015 joulukuun lopussa osakkeen päätöskurssi oli 5,68 euroa ja Robitin markkina-arvo 90,2 miljoonaa euroa. Osakevaihto jaksolla 21.5.-30.12.2015 oli 4,08 miljoonaa euroa, mikä on 26 % koko osakekannasta. Jos listautumisannin yhteydessä myydyt vanhat osakkeet jätetään huomioimatta, 9 % osakkeista vaihtoi omistajaa vuoden 2015 aikana.

Robitilla on yksi osakesarja, ja kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Vuoden 2015 kuluessa henkilöstön määrä kasvoi edellisvuodesta 25 hengellä ja oli tarkastelujakson lopussa yhteensä 134. Henkilöstön määrää lisättiin suunnitellusti tavoitteena luoda edellytyksiä tulevalle kasvulle. Yli 50 % uusista työntekijöistä palkattiin myyntiin ja markkinointiin sekä asiakaspalvelutehtäviin tulevaa kasvua silmällä pitäen.

Jussi Rautiainen, 51, toimi konsernin toimitusjohtajana 2.1.2016 asti. Rautiaisen seuraajaksi nimitettiin dipl.ins. Mikko Mattila, 38. Mikko Mattila on tehnyt pitkän uran Robit Oyj:n palveluksessa työskenneltyään yhtiössä jo 15 vuoden ajan. Hän on mm. vastannut Etelä-Korean tytäryhtiön ostosta ja sulauttamisesta konserniin. Jussi Rautiainen jatkaa yhtiön palveluksessa ja keskittyy jatkossa Robit Oyj:n rakenteellisen kasvun suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kasvustrategiansa edistämiseksi Robit panostaa edelleen henkilöstöön. Entistä enemmän huomiota on tässä yhteydessä kiinnitetty rekrytointi- ja koulutuskäytäntöihin. Vuoden 2015 aikana Robitin edellytykset houkutella osaavaa työvoimaa paranivat edelleen, mikä näkyy työpaikkahakemusten määrän kasvussa. Vuonna 2015 yhtiö käynnisti osaamisen kehittämiseen tähtäävän Robit Talent -ohjelman. Sen tarkoituksena on palkata korkeakoulutettuja nuoria, joille tarjotaan sisäistä koulutusta varsinaisiin työtehtäviin kokeneiden työntekijöiden opastuksella. Näin voidaan myös varmistaa arvokkaan, kokemukseen perustuvan tiedon siirtyminen organisaatioissa uusille osaajille.

Nuoret, osaavat työntekijät ovat tärkeä voimavara yhtiölle. Henkilöstön ikärakenne on tasapainoinen ja työntekijöiden keski-ikä on 39 vuotta. Panostamme myös voimakkaasti työturvallisuuteen: vuonna 2015 ei tapahtunut yhtään sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön, sen mahdollisiin muutoksiin sekä globaaliin taloudelliseen kehitykseen. Erityisesti euroalueen ja Venäjän näkymät ovat epävarmat.  Robitin toimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei katsauskauden H2 aikana  tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Muita epävarmuustekijöitä ovat: valuuttojen kurssikehitys, johon voidaan nähdä vaikuttaneen tilikauden aikana esimerkiksi Etelä Afrikan randin kehitys, uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ja niiden toimivuus, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä aineettomiin oikeuksiin, yhtiön toimintaan ja corporate governance -asioihin liittyvät epävarmuudet. Lisäksi vientimaiden vero- ja tullilainsäädännössä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Riskeillä voi toteutuessaan olla negatiivinen vaikutus lähinnä yhtiön kasvuun, taloudelliseen asemaan ja tulokseen sekä yrityskuvaan.  Yhtiön johto ei pidä näitä riskejä ja epävarmuustekijöitä tarkasteluhetkellä merkittävinä.
Yksityiskohtainen kuvaus yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty Robitin listautumisannin yhteydessä julkaistussa listautumisesitteessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön pitkän ajan tavoitteena on 15 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu ja 13 %:n EBITA. Yhtiön johto uskoo, että yhtiö on oikealla tiellä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Heikko markkinatilanne antaa mahdollisuuksia markkinaosuuden kasvattamiseen fokusoidun kulutustuotestrategiamme mukaisesti. Yhtiön osuus maailmanmarkkinoista on edelleen vaatimaton, joten kasvupotentiaalia on runsaasti. Johdon näkemyksen mukaan yhtiö tulee edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja vahvistamaan markkina-asemaansa. Yhtiön strateginen tavoite on kaksinkertaistaa yhtiön markkinaosuus. Kasvulla on myös havaittavia myönteisiä vaikutuksia työntekijöihin, jotka ovat kasvusuuntautuneita ja innostuneita työstään.

Rakenteellista kasvua tavoitellaan strategian mukaisesti yritysostojen kautta. Yhtiö jatkaa suunnitelmallista potentiaalisten yritysostokohteiden kartoittamista ja arviointia. Yhtiön johdon käsitys on, että toimialan konsolidoituminen globaaleilla markkinoilla jatkuu. Yhtiö haluaa olla aktiivinen toimija tässä kehityksessä.


OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiö on päättänyt toteuttaa Robit SA (Pty) Ltd:n työntekijöille suunnatun osakeannin,  jonka jälkeen Robit Oyj omistaisi 70 % Robit SA (Pty) Ltd yhtiöstä.  Anti varmistaa, että yhtiön toiminta on Etelä-Afrikan lakien ja asetusten mukaista ja tukee maan Black Economic Empowerment -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää maan mustan väestönosan sosioekonomista kehitystä.

Dipl.ins. Antti Leino, 41, nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2016. Hän vastaa konsernin tutkimus- ja kehitystyöstä tehtävänimikkeellä Vice President R&D.

Insinööri Jorma Pyykkö, 42, nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2016. Hän vastaa konsernin globaalista valmistustoiminnasta ja hankinnoista tehtävänimikkeellä Vice President Supply.

Robit Oyj jatkaa uudistumistaan, jonka edistämiseksi organisaatiossa on tehty rakenteellisia muutoksia. Yhtiöön on perustettu kolme uutta strategista liiketoimintayksikköä:  Top Hammer, Down-the-Hole (DTH) ja Digital Services. Muutoksella pyritään vauhdittamaan kasvua ja uudistumista entisestään.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämiseksi

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2015 on 45 119 803,95 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 1 860 211,33 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhteensä 15 784 333 osakkeelle jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 631 373,32 euroa.

Hallitus esittää, että osinko maksetaan 31 maaliskuuta 2016. Vuoden 2015 osinkoihin ovat oikeutettuja kaikki täsmäytyspäivänä rekisteriin merkittynä olleet osakkeet paitsi yhtiön omistamat omat osakkeet.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tilinpäätöstiedotteeseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden   edustajille järjestetään englannin kielellä maanantaina 22.2.2016 klo 13.00 Suomen aikaa. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankin tiloissa Union Square -auditoriossa osoitteessa Unioninkatu 20 (sisäänkäynti Havis Business Centeristä kautta, Unioninkatu 22). Ovet avataan klo 12.30.

Tilaisuutta voi myös seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://live.mentoraid.fi/K4G2rJ. Ei edellytä rekisteröitymistä.

Aineisto ja tallenne ovat saatavana yhtiön verkkosivustolla tapahtuman jälkeen osoitteessa http://www.robit.fi/investors/financial-information/

VUODEN 2016 TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JA KATSAUSTEN JULKAISUAIKATAULU

Robit Oyj julkaisee vuoden 2015 toimintakertomuksensa sekä tilintarkastetun tilinpäätöksensä verkkosivustollaan viikolla 8.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään hotelli Lapland Tampere osoitteessa Yliopistonkatu 44 perjantaina 18.3.2016 klo 14.00 Suomen aikaa. Jos osakas haluaa tuoda jonkin asian yhtiönkokouksen käsiteltäväksi tai kokouksen esityslistalle, tästä on ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen investors@robit.fi torstaihin 10.3.2016 klo 16.00 mennessä Suomen aikaa.   

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2016: maanantai 15.8.2016 klo 11.00 Suomen aikaa

ROBIT-KONSERNI

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen kirjanpitolainsäädäntöä (FAS) noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettuja.
Luvut on pyöristetty, joten laskentataulukon rivien ja sarakkeiden luvut saattavat poiketa yhteenlasketuista summista.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (FAS)

EUR (1000) H2/2015 H2/2014 1-12/2015 1-12/2014
         
Liikevaihto 23 676 19 983 45 588 38 272
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 87 817 1 103 2 468
Valmistus omaan käyttöön 46 62 232 94
Liiketoiminnan muut tuotot 127 121 169 175
Materiaalit ja palvelut -14 308 -12 059 -27 789 -24 746
Henkilöstökulut -3 684 -3 090 -7 339 -5 753
Poistot ja arvonalentumiset -1 030 -573 -1 676 -1 005
Liiketoiminnan muut kulut -3 231 -2 945 -6 899 -5 745
LIIKEVOITTO 1 683 2 316 3 389 3 761
Rahoitustuotot ja -kulut -455 -55 -406 -84
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 229 2 261 2 983 3 677
Tuloverot ja laskennallisten verojen muutos -388 -638 -739 -752
TILIKAUDEN VOITTO 841 1 623 2 244 2 925
         
KONSERNIN VOITTO 841 1 623 2 244 2 925

KONSERNITASE (FAS)

EUR (1000) 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA    
     
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet 3 720 742
Aineelliset hyödykkeet 7 047 4 970
Sijoitukset 241 245
Pysyvät vastaavat yhteensä 11 008 5 957
     
Vaihtuvat vastaavat    
Vaihto-omaisuus 11 679 11 838
Pitkäaikaiset saamiset 717 743
Lyhytaikaiset saamiset 10 737 7 639
Arvopaperit 31 30
Rahat ja pankkisaamiset 33 353 1 559
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 56 517 21 809
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 67 525 27 767

KONSERNITASE (FAS)

EUR (1000)       31.12.2015 31.12.2014
             
VASTATTAVAA            
Oma pääoma          
Osakepääoma       705 705
Ylikurssirahasto       202 202
Muut rahastot       33 693 599
Muuntoero         -267 15
Ed. tilikausien voitto (tappio)     11 348 8 530
Tilikauden voitto (tappio)     2 244 2 925
Oma pääoma yhteensä     47 924 12 976
             
Pakolliset varaukset          
 Muut pakolliset varaukset     430 349
Pakolliset varaukset yhteensä     430 349
             
Vieras Pääoma          
Pitkäaikainen          
Lainat rahoituslaitoksilta       7 058 5 207
Pitkäaikainen yhteensä        
             
Lyhytaikainen          
Lainat rahoituslaitoksilta       4 257 3 248
Saadut ennakot       132 289
Ostovelat         5 609 3 984
Velat saman konsernin yrityksille     0 22
Laskennallinen verovelka     224 131
Muut velat         574 346
Siirtovelat         1 318 1 215
Lyhytaikainen yhteensä     12 113 9 235
             
Vieras pääoma yhteensä     19 171 14 442
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     67 525 27 767
         

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS)

EUR (1000) H2/2015 H2/2014 1-12/2015 1-12/2014
Liiketoiminnan rahavirta:        
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 1 227 2 262 2 983 3 677
Oikaisut:        
Suunnitelman mukaiset poistot 1 030 574 1 676 1 005
Rahoitustuotot ja -kulut 455 55 406 84
Muut oikaisut 0 93 0 93
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 713 2 983 5 066 4 858
         
Käyttöpääoman muutos:        
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -93 1 678 -3 110 -232
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 2 892 -1 252 159 -4 108
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -4 018 -1 794 1 951 1 063
Liiketoimen rahavirta ennen veroja 1 494 1 615 4 066 1 581
         
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -554 -320 -851 -522
Saadut korot liiketoiminnasta 99 264 444 438
Maksetut välittömät verot -367 -626 -728 -760
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 671 933 2 932 737
Liiketoiminnan rahavirta (A) 671 933 2 932 737
         
Investointien rahavirta:        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 388 -1 142 -6 731 -1 713
Myönnetyt lainat 0 -375 0 -374
Pitkäaikaisten saamisten muutos 11 13 37 49
Investointien rahavirta (B) -2 377 -1 504 -6 695 -2 038
         
Kassavirta ennen rahoitusta ( A + B ) -1 707 -571 -3 763 -1 301
         
Rahoituksen rahavirta:        
         
Maksullinen osakeanti 46 374 33 094 374
Omien osakkeiden hankinta -47 -145 -47 -145
Muuntoeron muutos -2 178 83 211
Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 121 1 442 1 008 937
Pitkäaikaisten lainojen muutos -170 -580 1 851 -543
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 -6 -433 -429
Rahoituksen rahavirta (C) 949 1 265 35 557 405
         
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -758 694 31 794 -896
         
Rahavarat tilikauden alussa 34 111 863 1 559 2 455
Rahavarat tilikauden lopussa 33 353 1 559 33 353 1 559
Taseen mukainen rahavarojen muutos -758 696 31 794 -896
         

OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA

EUR (1000) 31.12.2015 31.12.2014
     
Osakepääoma 1.1. 705 705
Osakepääoma 31.12. 705 705
     
Ylikurssirahasto 202 202
     
Sjoitetun vap.oman pääoman rah. 1.1 599 225
Maksullinen osakeanti 21.5./19.12 33 094 374
Sjoitetun vap.oman pääoman rah. 31.12 33 693 599
     
Ed. tilikausien voittovarat 1.1. 8 545 6 803
Ed.tilikauden voitto/tappio siirto 2 925 2 105
Osingonjako -433 -429
Omien osakkeiden hankinta -47 -145
Keskikurssiero -39 28
Muuntoeron muutos 129 183
Ed. tilikausien voittovarat  31.12 11 081 8 545
Tilikauden voitto 2 244 2 925
  13 325 11 470
     
Sidottu oma pääoma 907 907
Vapaa oma pääoma 47 017 12 069
Oma pääoma 47 924 12 976

TUNNUSLUKUYHTEENVETO

EUR H2/2015 H2/2014 Muutos-% 1-12/2015 1-12/2014
           
Liikevaihto 23 675 320 19 982 660 18,5 % 45 588 320 38 272 383
Liikevoitto 1 683 496 2 315 765 -27,3 % 3 389 496 3 760 889
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 7,1 % 11,6 % - 7,4 % 9,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS) - osakeantioikaistu, euroa - - - 0,17 0,30
Oman pääoman tuotto, % - - - 7,4 % 25,4 %
Omavaraisuusaste, % 71,1 % 47,4 % 50,0 % 71,1 % 47,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto,% - - - 9,5 % 21,2 %
Nettovelkaantumisaste, % -46,1 % 52,9 % - -46,1 % 52,9 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 3 389 1 140 197,3 % 7 732 1 731
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 5,7 % - 17,0 % 4,5 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat) 15 784 333 66 563 - 15 784 333 66 563
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 99 567 663 - 99 567 663
Omien osakkeiden prosenttiosuus kokonaismäärästä 0,6 % 1,0 % - 0,6 % 1,0 %

Helsingissä 22. helmikuuta 2016

Hallitus
Robit Oyj

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Myyntikate = Liikevaihto - Valmistustoimintaan liittyvät muuttuvat kulut  
 

Käyttökate

 
= Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset  
EBITA = Liikevoitto + Konserniliikearvon poistot  
       
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = Tilikauden voitto (tappio)  

 
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
         
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto (tappio) x 100  
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut x 100  
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)  
         
Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset - Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit    
         
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100  
Taseen loppusumma - Saadut ennakot  
         
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat  x 100  
Oma pääoma
         
           

Lisätietoja:
Mikko Mattila, toimitusjohtaja
Sähköposti mikko.mattila@robit.fi
Puh. +358 40 7367001

Jukka Luoma, CFO
Sähköposti jukka.luoma@robit.fi
Puh. +358 400 744 746

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
Sähköposti harri.sjoholm@robit.fi
Puh. +358 400 622 09

 

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
Puh. +358 9 616 28 101

Robit on suomalainen kasvuyritys, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: tunnelinporaus, maalämmitys ja -jäähdytys, rakentaminen ja kaivosteollisuus.

Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Top Hammer, Down the Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla kahdeksan omaa toimipistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa ja Etelä-Koreassa.

Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki Oy First North Finland -markkinapaikalle ja käyttää kaupankäyntitunnusta ROBIT. Lisätietoa www.robit.fi.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robit.fi