ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS VALTUUTTI HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA YHTIÖN OSAKEANNISTA

20.4.2017, 12:00 CET

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 20.4.2017 KLO 13:00

ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS VALTUUTTI HALLITUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA YHTIÖN OSAKEANNISTA

Tänään 20.4.2017 pidetty Robit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavat keskeiset asiat. Päätökset ovat täydellisinä luettavissa yhtiökokouksen pöytäkirjasta Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/yhtiokokous/ viimeistään 4.5.2017.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.608.390 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 7.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 43,5 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kasvun rahoittamiseen, vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

ROBIT OYJ

Hallitus
Lisätietoja:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robit.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
 Puh. +358 9 616 28 101

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer - ja Down-the-Hole -tuotteet sekä Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 21 omaa myynti- ja palvelupistettä sekä aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinki Oy First North Finland -markkinapaikalle ja käyttää kaupankäyntitunnusta ROBIT. Lisätietoja www.robitgroup.com.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com