Published: 2017-08-16 07:00:00 CET
Remedy Entertainment Oyj
REMEDY ENTERTAINMENT OYJ: Remedyn peliprojektit etenevät suunnitellusti

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 16.8.2017 kello 8.00

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 (tilintarkastamaton)

REMEDYN PELIPROJEKTIT ETENEVÄT SUUNNITELLUSTI

Tammi-kesäkuun 2017 pääkohdat

 • Liikevaihto 8 306 (7 720) tuhatta euroa, muutos +7,6 %.
 • Liikevoitto (EBIT) 617 (1 608) tuhatta euroa, muutos -61,6 %.
 • Remedy listautui First North Finland -markkinapaikalle ja järjesti listautumisannin. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 29.5.2017.
 • Liikevoittoa rasittivat listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut 577 tuhatta euroa.
 • Remedyn molempien pelien kehitys on edennyt hyvin ja pelit ovat suunniteltujen aikataulujensa mukaisessa kehitysvaiheessa.
 • CrossFire 2 -peliin liittyen yhtiö solmi helmikuussa sopimuksen kehitysprojektin laajentamisesta.
 • P7-projektinimellä kulkevan pelin osalta yhtiö teki toukokuussa sopimuksen pelin julkaisemisesta konsoli- ja tietokonepelialustoille.

Keskeiset tunnusluvut

FAS, tilintarkastamaton (ellei toisin mainita) 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-31.12.2016
Liikevaihto, 1000 € 8 306 7 720 16 414 *
Liikevaihdon kasvu, % 7,6 % 44,8 % 19,4 %
Liikevoitto (EBIT), 1000 € 617 1 608 3 946 *
Liikevoitto liikevaihdosta, % 7,4 % 20,8 % 24,0 %
Katsauskauden tulos, 1000 € 527 1 509 3 166 *
Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 6,3 % 19,5 % 19,3 %
Taseen loppusumma, 1000 € 23 673 10 670 11 190 *
Nettokassa, 1000 € 22 226 9 737 10 348
Nettovelkaantumisaste, % -106,5 % -145,3 % -137,3 %
Omavaraisuusaste, % 88,2 % 62,8 % 74,1 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 136 116 123 **
Osakekohtainen tulos, € 0,044 0,137 0,287
Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen) 0,044    
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 12 053 050 11 018 000 *** 11 018 000 ***

* tilintarkastettu
** Vuodesta 2016 tilikauden keskimääräisen henkilöstömäärän laskentatapa on muuttunut ja vertailukelpoinen luku on 128.
*** Huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Nettokassa = Rahat ja pankkisaamiset + likvidit sijoitukset - korollinen vieras pääoma
Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - likvidit sijoitukset) / Oma pääoma
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Toimitusjohtaja Tero Virtalan kommentit:

"Remedyn nykyiset peliprojektit ovat edistyneet hyvin ja molemmat pelit ovat suunniteltujen aikataulujensa mukaisessa kehitysvaiheessa. Katsauskaudelle liiketoimintamme pääpaino on ollut käynnissä olevien kahden pelin kehittämisessä sekä kaupallisen yhteistyön ja kumppanuuksien rakentamisessa. Liikevaihtomme kasvoi 7,6 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas liikevoittomme laski First North -antimme kertaluonteisten kulujen ja suunnitelmiemme mukaisten kasvupanostusten rasittaessa tulosta.

Tarkastelujakson aikana olemme edistäneet myös peleihin liittyvää kaupallista yhteistyötä kahden merkittävän sopimuksen muodossa. Smilegate Entertainment Ltd:lle tehtävään CrossFire 2 -pelin yksinpeliosuuteen liittyen solmimme helmikuussa sopimuksen kehitysprojektin laajentamisesta. Koodinimellä P7 kulkevaan peliin liittyen solmimme toukokuussa julkaisusopimuksen konsoli- ja tietokonepelialustoille 505 Games S.p.A:n kanssa. P7:n pelibrändiin ja siihen luomiemme immateriaalioikeuksien omistus säilyy Remedyllä, mikä on myös keskeinen osa yhtiön tavoitetta vahvistaa asemaamme pelituotannon arvoketjussa.

Kiitos projektiemme ja liiketoimintamme hyvästä kehityksestä kuuluu henkilöstöllemme. Meillä on erittäin osaava ja aikaansaava joukkue, jonka tukemista ja kehittämistä viemme jatkuvasti eteenpäin. Henkilöstömäärämme on kasvanut ja valtaosa uudesta henkilöstöstä keskittyy peliprojekteihimme ja Northlight-teknologiamme kehitykseen. Tarkastelujakson lopulla olemme lisäksi aloittanneet rekrytointikampanjat, joita valitsemamme kehitystoimenpiteet ja projektiemme tulevat tuotantovaiheet vaativat.

Remedyn pitkän aikavälin strategia on kehittää markkinoilla erottuvia pelejä ja pelisarjoja, toimia moniprojektimallilla ja vahvistaa asemaamme pelituotannon arvoketjussa. Tämän toteuttamiseksi olemme jatkaneet myös Northlight-teknologian, pelinkehityksen tukitoimintojen ja sisäisten toimintatapojen kehittämistä. Näitä ja muita valittuja kehitystoimenpiteitä tulemme viemään eteenpäin myös tulevaisuudessa.

Kasvumme toteuttamiseksi järjestimme keväällä 2017 listautumisannin ja listauduimme First North Finland -markkinapaikalle toukokuussa. Listautuminen oli Remedylle iso ponnistus ja olen tyytyväinen siihen, että yhtiö kykeni tästä huolimatta jatkamaan liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamista ja solmimaan kaksi yhtiön lähitulevaisuuden kannalta tärkeää sopimusta samaan aikaan. Olen kiitollinen sijoittajien Remedyä kohtaan osoittamasta luottamuksesta ja haluan kiittää kaikkia antiin osallistuneita sijoittajia. Tervetuloa Remedyn omistajiksi!

Lähivuodet ovat Remedylle kasvustrategian mukaisten panostusten aikaa. Nykyisten projektien suunniteltu eteneminen, aiemmin solmitut tärkeät sopimukset, käynnissä olevat kehitystoimenpiteet, osaava henkilöstö ja listautumisannissa kerätyt varat antavat suunnitelmiemme toteuttamiselle hyvän perustan."

Tulevaisuuden näkymät

Johtuen yksittäisten peliprojektien kehitysvaiheista sekä julkaisusopimuksiin ja niiden ajoituksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä, Yhtiö ei katso tarkoituksenmukaiseksi antaa arviota koko vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Vaihtelut puolivuotistulosten ja tilikausienkin välillä voivat olla merkittäviä riippuen julkaisijoiden kanssa tehtävistä sopimuksista.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua laajentamalla tuoteportfoliotaan ja solmimalla uusia kumppanuuksia asiakkaidensa kanssa. Kasvun on tarkoitus toteutua ensisijaisesti orgaanisesti. Taloudellisesti Yhtiö on vakaalla pohjalla. Vuodet 2017 ja 2018 ovat uuden strategian rakennusvaihetta ja panostukset tulevat rasittamaan tulosta. Julkaisijakumppaneilta saatavien kehitysmaksujen suuruus tulee riippumaan tulevista pelihankkeista, ja muista yhteistyön ehdoista.

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.6.2017

Remedy on tarkastelujaksolla jatkanut kahden pelin, CrossFire 2 -pelin yksinpeliosuuden sekä P7-projektinimellä kulkevan pelin kehittämistä. Näiden pelien julkaisijoilta saadut pelien kehitysmaksut muodostavat valtaosan katsauskauden liikevaihdosta.

Remedy on tarkastelujaksolla allekirjoittanut näihin projekteihin liittyen kaksi merkittävää sopimusta, joista toinen on julkaisusopimus 505 Games S.p.A:n kanssa P7-projektinimellä kulkevan pelin julkaisemisesta konsoli- ja tietokonepelialustoille, ja toinen on kumppanuussopimus Smilegate Entertainment Ltd:n kanssa CrossFire 2 -pelin yksinpeliosuuden kehittämiseen liittyvän yhteistyön laajentamisesta alkuperäisestä sopimuksesta sovittua laajemmaksi. Lisäksi Remedy sai tuloja vuonna 2012 julkaistuista Alan Wake ja Alan Wake's American Nightmare -tietokonepeleistä.

Remedy sai Tekesiltä myönteiset päätökset liittyen 3 674 tuhannen euron suuruiseen tuotekehityslainaan 24 kuukautta kestävään -peliteknologian kehitykseen ja 954 tuhannen euron suuruiseen avustukseen organisaation kehitys-projektiin, jonka kesto on 15 kuukautta.

Remedy listautui First North Finland -markkinapaikalle ja järjesti listautumisannin. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 29.5.2017.

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2017

Liiketoiminnan tulos

Remedyn liikevaihto tarkastelujaksolla oli 8 306 (tammi-kesäkuu 2016: 7 719) tuhatta euroa ja kasvoi 7,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävimpiä liikevaihdon kasvuun vaikuttaneita tekijöitä olivat kahden samanaikaisen peliprojektin kehittäminen ja niiden kummankin julkaisijalta saadut kehitysmaksut. Lisäksi 2012 julkaistut Alan Wake ja Alan Wake's American Nightmare -tietokonepelit toivat tarkastelujaksolla enemmän liikevaihtoa kuin vuotta aikaisemmin. Tarkastelujaksolla ei julkaistu uusia Remedyn pelejä, toisin kuin 2016, jolloin Quantum Break julkaistiin tietokone- ja Xbox One -pelialustoille.

Liiketoiminnan muut tuotot katsauskaudelta olivat 342 (33) tuhatta euroa. Vuoden 2017 liiketoiminnan muut tuotot koostuvat Tekes-avustuksista. Vertailukauden muut tuotot olivat laskutusta yhteistyökumppanilta.

Liikevoitto (EBIT) oli 617 (1 608) tuhatta euroa, muutos -61,6 % . Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat muun muassa ulkopuolisten palvelujen ostot, jotka lisääntyivät vertailukauteen n. 817 tuhatta euroa. Kulujen lisääntymiseen vaikuttavat esimerkiksi projekteihin ostettava alihankinta sekä myyntikanavien tuotteiden myynnistä veloittamat osuudet. Lisäksi henkilöstökustannukset kasvoivat n. 546 tuhatta euroa, johtuen pääsääntöisesti lisääntyneestä henkilöstömäärästä.

Katsauskaudelle ajoittuneeseen First North -listautumiseen liittyvät kulut olivat 577 tuhatta euroa, ja ne on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

Katsauskauden tulos tammi-kesäkuulta 2017 oli 527 (1 509) tuhatta euroa, muutos -65,1 %.

Taloudellinen asema

Remedyn taseen loppusumma 30.6.2017 oli 23 673 (10 670) tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste 30.6.2017 oli 88,2 % (43,6 %) ja nettovelkaantumisaste -106,5 % (-145,3 %). Yhtiöllä ei ollut taseessa liikearvoa.

Pysyvät vastaavat

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat 30.6.2017 olivat 511 (423) tuhatta euroa. Muutos johtuu tehdyistä poistoista ja toisaalta uusista teknologiahankinnoista.

Vaihtuvat vastaavat

Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat 30.6.2017 olivat 23 162 (10 247) tuhatta euroa. Vaihtuvat vastaavat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 22 226 (9 737) tuhatta euroa sekä lyhytaikaisista saamisista, jotka olivat 701 (214) tuhatta euroa. Muutos johtuu sekä yhtiön listautumisannissa kerätyistä uusista pääomista ja saamisten osalta projektien kaupallisten ehtojen pohjalta saatavista tuloista.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli -689 (4 703) tuhatta euroa. Muutos johtuu vertailukaudelle ajoittuneista merkittävistä projektiliiketoiminnan maksuista.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 30.6.2017 oli 20 868 (6 699) tuhatta euroa. Oman pääoman muutos johtui 31.12.2016 päättyneen tilikauden voitosta sekä oman pääoman lisäyksistä ja vähennyksistä.

Remedyn osake listautui First North Finland -markkinapaikalle toukokuussa ja sen yhteydessä suoritetussa listautumisannissa kerättiin Remedylle 12.995.000 euroa uutta omaa pääomaa. Lisäksi Remedyn optio-ohjelman 2014 nojalla merkittiin 798.950 uutta osaketta ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla 6.6.2017. Näiden osakemerkintöjen perusteella uutta omaa pääomaa kirjattiin 399.475 euroa. Saman optio-ohjelman perusteella annettuja optioita on osakkeiksi merkitsemättä 35.400 kpl. Merkintäaikaa on vuoden 2017 loppuun asti.

Vieras pääoma

Yhtiön vieras pääoma 30.6.2017 oli 2 805 (3 971) tuhatta euroa. Muutos johtuu muun muassa projektituloina saatavien ennakoiden muutoksesta, verovelkojen muutoksesta, sekä työnantajasuoritusvelkojen muutoksesta.

Tilikauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 22,2 miljoonaa euroa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Remedyn henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 139 (116), kasvua 23 henkilöä. Valtaosa uudesta henkilöstöstä keskittyy peliprojekteihimme ja Northlight-teknologiamme kehitykseen.

Remedyn 4.4.2017 kokoontunut yhtiökokous valitsi Remedyn hallitukseen uusina jäseninä mobiilipelien markkinointiin keskittyvän Unity Finlandin toimitusjohtajan Jussi Laakkosen ja sijoitusyhtiö Accendo Capital SICAV -erikoissijoitusrahaston perustajan Henri Österlundin. Tarkastelujaksolla yhtiön hallitukseen kuuluivat edellä mainittujen uusien jäsenten lisäksi hallituksen puheenjohtajana toimiva Markus Mäki ja hallituksen jäsenet Ossi Pohjola ja Christian Fredrikson.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2017 Espoossa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, ja

 • vahvisti tuloslaskelman ja taseen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta,
 • päätti osingonjaosta siten, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhteensä 599.924,70 euroa ulkona oleville osakkeille eli 0,067 euroa per osake (huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9)

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti mm. muuttaa yhtiöjärjestystä sekä valtuuttaa hallituksen päättämään

 • Osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla sekä siihen liittyvistä asioista;
 • Osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä on enintään 3.500.000 (huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9); ja
 • Yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 500.000 (huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9).

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi korottaa osakepääomaa 80.000 euroon rahastokorotuksella Yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi muuttumisen yhteydessä.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Kaupankäynti Remedy Entertainment Oyj:n osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkoi 29.5.2017 kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Osakkeen merkintähinta listautumisannissa oli 5,65 euroa.

Tammi-kesäkuu 2017 Osakkeen korkein kaupankäyntihinta, euroa Osakkeen alin kaupankäyntihinta,
euroa
Osakkeen viimeisin kaupankäyntihinta, euroa
REMEDY 7,18 6,15 6,32

  30.6.2017 30.6.2016 *
Markkina-arvo, euroa 76.175.276 N/A
Osakkeenomistajia 4170 N/A

* Vertailukauden lukuja ei ole saatavilla, kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 29.5.2017.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 5.5.2017 alkaen (ISIN-koodi: FI4000251897). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön osakemäärä 30.6.2017 oli yhteensä 12.053.050 osaketta. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita. Varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 4.4.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 3.500.000 osaketta. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen yhteensä enintään 2.300.000 uutta osaketta toukokuussa 2017 järjestetyssä listautumisannissa. Valtuutusta on jäljellä siten, että hallitus voi laskea liikkeeseen 1.200.000 uutta osaketta.

Yhtiöllä on vuonna 2014 hyväksytty ja voimassa oleva yhtiön avainhenkilöille suunnattu osakeperusteinen optio-oikeuksin toteutettu kannustinohjelma. Yhtiön uusien tai hallussa olevien osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia on annettu nimetyille avainhenkilöille yhteensä 852.300 kappaletta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.6.2014-31.12.2017 ja osakkeen osakekohtainen merkintähinta on 0,50 euroa. Mahdollisilla osingonjaoilla ei ole vaikutusta merkintähintaan. Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 798.950 yhtiön uutta osaketta, minkä jälkeen avainhenkilöillä olevia optio-oikeuksia on vielä käyttämättä 35.400 kappaletta. Uudet osakkeet haettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 6.6.2017.

Riskit ja epävarmuustekijät

Remedyn liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on esitelty kokonaisuudessaan 11.5.2017 julkaistussa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä. Esitteeseen voi tutustua osoitteessa http://www.remedygames.com/esite. Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia esitteen julkaisun jälkeen.

Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuudet ovat

 • Yhtiön oma pelikehitys saattaa epäonnistua ja yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan suunnittelemiaan pelejä riittävässä laadussa, aikataulussa ja budjetissa.
 • Yhtiön suurimpien julkaisijakumppanuuksien jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja Yhtiön julkaisijakumppanit voivat esittää vaatimuksia Yhtiötä kohtaan.
 • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan tai pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön valuuttamääräisiin saataviin sen asiakkailta.

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote tai osavuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2017 perjantaina 16.2.2018.

Tuloslaskelma (FAS)

  1.1.2017- 30.6.2017 1.1.2016- 30.6.2016
TULOSLASKELMA    
L I I K E V A I H T O 8 306 308 7 719 752
Liiketoiminnan muut tuotot 341 641 32 859
Materiaalit ja palvelut -1 359 951 -582 374
BRUTTOTULOS 7 287 998 7 170 237
Henkilöstökulut -4 657 737 -4 111 278
Palkat ja palkkiot -3 816 322 -3 384 976
Henkilösivukulut -841 415 -726 302
Poistot ja arvonalentumiset -92 759 -74 916
Suunnitelman mukaiset poistot -92 759 -74 916
Liiketoiminnan muut kulut -1 920 648 -1 375 663
L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 616 854 1 608 380
Rahoitustuotot ja -kulut -14 214 -99 471
Muut korko- ja rahoitustuotot 52 874 79 146
Korkokulut ja muut rahoituskulut -67 088 -178 617
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 602 640 1 508 909
Tuloverot -76 021 0
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -76 021 0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 526 618 1 508 909

Tase (FAS)

TASE 30.6.2017 31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT 511 150 374 601
Aineettomat hyödykkeet 38 972 77 944
Aineelliset hyödykkeet 472 179 296 657
VAIHTUVAT VASTAAVAT 23 161 738 10 815 476
Pitkäaikaiset saamiset 235 640 249 163
Lainasaamiset 13 617 43 074
Muut saamiset 222 023 206 089
Lyhytaikaiset saamiset 700 533 217 965
Myyntisaamiset 47 356 57 488
Lainasaamiset 9 325 0
Muut saamiset 67 500 49 227
Siirtosaamiset 576 351 111 249
Rahat ja pankkisaamiset 22 225 565 10 348 348
VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 672 888 11 190 077
OMA PÄÄOMA 20 867 710 7 535 608
Osakepääoma 80 000 8 220
Ylikurssirahasto 38 005 38 005
Muut rahastot (oy) 13 738 079 373 453
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 485 007 3 949 956
Tilikauden voitto (tappio) 526 618 3 165 975
VIERAS PÄÄOMA 2 805 178 3 654 468
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 805 178 3 654 468
Saadut ennakot 0 1 022 317
Ostovelat 383 044 281 344
Muut velat 793 771 182 268
Siirtovelat 1 628 363 2 168 539
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 672 888 11 190 077

Rahoituslaskelma (FAS)

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016
Liiketoiminnan rahavirta -688 859 4 702 555
Investointien rahavirta -238 634 -8 092
Rahoituksen rahavirta 12 804 710 -384 305
     
Rahavarat - alkusaldo 10 348 348 5 427 189
Rahavarojen muutos 11 877 217 4 310 158
Rahavarat - loppusaldo 22 225 565 9 737 347

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Oman pääoman muutos ajalta 1.1.2017-30.6.2017 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2017 8 220 38 005 373 453 7 115 931 0 7 535 608
Osakepääoman korotus 71 780   -71 780      
Osakeanti ja muut osakemerkinnät     13 436 407      
Osinko       -599 925    
Omista osakkeista maksettu määrä       -30 999    
Katsauskauden voitto/-tappio         526 618  
OMA PÄÄOMA 30.6.2017 80 000 38 005 13 738 079 6 485 007 526 618 20 867 710
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.2016-30.6.2016 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2016 8 220 38 005 273 930 5 070 852 0 5 391 007
Osinko       -200 796    
Katsauskauden voitto/-tappio         1 508 909  
OMA PÄÄOMA 30.6.2016 8 220 38 005 273 930 4 870 056 1 508 909 6 699 120

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2017

Nimi Osakemäärä Omistusosuus
MÄKI MARKUS HEIMO TAPIO 3447000 28,6 %
NORDEA BANK AB (PUBL), SUOMEN SIVULIIKE 1972125 16,4 %
JÄRVI SAMI ANTERO 860000 7,1 %
REINI MIKA OLAVI 567800 4,7 %
VIRTALA TERO TAPANI 370000 3,1 %
LEHTINEN SAKU HERMANNI 309100 2,6 %
SIJOITUSRAHASTO TAALERITEHDAS MIKRO MARKKA 266075 2,2 %
HYYTIÄINEN ANSSI KALERVO 240800 2,0 %
VANHATALO SAMI ANTERO 237000 2,0 %
TOLSA TERO SAKARI ANTTONI 212000 1,8 %

Espoossa 16. päivänä elokuuta 2017

Remedy Entertainment Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tero Virtala
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Talousjohtaja Mika Reini
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: mika.reini@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games, Smilegate ja 505 Games. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake's American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016).

Kaupankäynti yhtiön osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 29.5.2017 kaupankäyntitunnuksella REMEDY.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet