07.11.2011 10:00:00

Hushållen mindre negativa till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator vänder uppåt till minus 17

De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden är fortfarande svagt, men något starkare än förra månaden. Drygt fyra av tio hushåll tror på fallande priser och drygt en fjärdedel tror på stigande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som presenteras idag. Boprisindikatorn är negativ för  fjärde månaden i följd. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,35 procent om ett år och 5 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 43 procent att de tror på fallande priser, att jämföra med 47 procent förra månaden. Andelen som tror på stigande priser ligger på 26 procent mot 28 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 25 procent mot 20 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i novembermätningen på minus 17, en uppgång med 2 enheter sedan förra månaden.

- Boprisindikatorn har stabiliserats på en svagt negativ nivå. Hushållen är inställda på svagare konjunktur och fortsatt låga räntor, men känner sannolikt inte någon allvarlig ökad oro för arbetslöshet. Börsläget har inte heller förvärrats under månaden. Resultatet i undersökningen bekräftar bilden av en svagt fallande bostadsmarknad. Under krisen hösten 2008 var hushållen betydligt oroligare. Då föll Boprisindikatorn till minus 62, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Synen på bostadsmarknaden framöver skiljer sig åt mellan olika regioner i landet. Som en jämförelse ligger Boprisindikatorn i Skåne på minus 44 och i Stockholm på minus 7.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,35 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,35 procent, att jämföra med 2,39 procent i oktobermätningen.

- Hushållens syn på reporäntan det kommande året ligger nu väl i linje med Riksbankens senaste prognos, säger Gunilla Nyström.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är fyra enheter färre än förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 26 oktober till 2 november 2011.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 juni-11 juli-11 aug-11 sept-11 okt-11
48 41 32 36 27 34 36 29 9 -2 -24 -19

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se

Pressmeddelande PDF
Boprisindikatorn nov 2011