Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

23.Augusti 2017 at 08:00:00 CET

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - juni 2017 är 82.253 tkr (51.558 tkr), vilket är 30.695 tkr högre än motsvarande period 2016. Orsakerna till det förbättrade resultatet är ett högre räntenetto främst tack vare ökade utlåningsvolymer, högre utdelningar samt ett högre nettoresultat av finansiella transaktioner på grund av gynnsamma finansiella marknader.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgår till 0,63% (0,41%). Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22% schablonskatt  i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver är 8,19% (5,50%).

Räntenettot uppgår till 59.966 tkr (52.496 tkr). Ränteintäkter på utlåningen till allmänheten ökar med 7.636 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen till allmänheten ökar med 166 tkr. Med anledning av en stabilisering av den allmänna räntenivån har räntemarginalen stigit marginellt jämfört med samma period föregående år medan den högre utlåningsvolymen påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.242 tkr (20.248 tkr). Ökningen förklaras främst av högre aktieutdelning från Swedbank AB och Indecap AB.

Provisionsnettot uppgår till 32.036 tkr (29.498 tkr). Främst påverkas provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och värdepappersprovisioner. Utlåningsprovisionerna ökar pga högre förmedlade volymer till Swedbank Hypotek. De högre värdepappersprovisionerna förklaras främst av en positiv utveckling på de finansiella marknaderna vilket leder till högre marknadsvärde på förmedlade fond- och försäkringsvolymer.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 15.907 tkr (823 tkr), varav realiserat 2.366 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga ökningen är realiserade och orealiserade reavinster på aktierelaterade placeringar samt stigande långräntor som resulterar i positiv värdeförändring på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 2.422 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna administrationskostnader uppgår till 48.546 tkr (47.170 tkr) medan övriga kostnader uppgår till 6.688 tkr (5.642 tkr). De ökande kostnaderna förklaras främst av högre kostnader för marknadsföring samt konsult och revisionskostnader.

Kreditförlusterna uppgår till 65 tkr (-345 tkr) och motsvarar 0,00% (-0,01%) av ingående utlåning och kreditgarantier.

Resultat för andra kvartalet jämfört med första kvartalet

Sparbankens rörelseresultat under andra kvartalet uppgår till 29.559 tkr jämfört med 52.694 tkr under första kvartalet. Främsta orsaken till det försämrade resultatet under kvartalet är att aktieutdelning i Swedbank AB erhölls under första kvartalet.                   

Räntenettot uppgår till 30.689 tkr (29.277 tkr). Ökningen förklaras främst av ökade utlåningsvolymer.

Erhållna utdelningar uppgår till  3.716 tkr (24.526 tkr). Minskningen förklaras av att aktieutdelning i Swedbank AB erhölls under första kvartalet.                    

Provisionsnettot ökar med 490 tkr till 16.263 tkr (15.773 tkr) beroende på positiv utveckling av utlåningsprovisioner samt värdepappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner minskar med 3.679 tkr till 6.114 tkr (9.793 tkr).

Kostnaderna uppgår till 27.741 tkr (27.493 tkr). Ökningen förklaras främst av högre allmänna administrationskostnader medan övriga rörelsekostnader är lägre.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 23 augusti 2017 kl. 08:00

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 8 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.


Delårsrapport 170630