Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

27.Oktober 2017 at 08:00:00 CET

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - september 2017 är 107.425 tkr (78.299 tkr), vilket är 29.126 tkr högre än motsvarande period 2016. Orsakerna till det förbättrade resultatet är ett högre räntenetto främst tack vare ökade utlåningsvolymer, högre utdelningar samt ett högre nettoresultat av finansiella transaktioner på grund av gynnsamma finansiella marknader. Även kreditåtervinningarna var högre under perioden.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgår till 0,59% (0,48%). Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22% schablonskatt  i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver är 7,68% (6,21%).

Räntenettot uppgår till 88.664 tkr (80.367 tkr). Ränteintäkter på utlåningen till allmänheten ökar med 11.369 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen från allmänheten ökar med 9 tkr. Med anledning av en stabilisering av den allmänna räntenivån har räntemarginalen stigit marginellt jämfört med samma period föregående år medan den högre utlåningsvolymen påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.371 tkr (20.425 tkr). Ökningen förklaras främst av högre aktieutdelning från Swedbank AB och Indecap Holding AB.

Provisionsnettot uppgår till 48.306 tkr (44.063 tkr). Främst påverkas provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och värdepappersprovisioner. Utlåningsprovisionerna ökar pga högre förmedlade  volymer till Swedbank Hypotek. De högre värdepappersprovisionerna förklaras främst av en positiv utveckling på de finansiella marknaderna vilket leder till högre marknadsvärde på förmedlade fond- och försäkringsvolymer.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 15.898 tkr (8.477 tkr), varav realiserat 2.664 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga ökningen är realiserade och orealiserade reavinster på aktierelaterade placeringar samt stigande långräntor som resulterar i positiv värdeförändring på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 3.722 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna administrationskostnader uppgår till 70.774 tkr (67.494 tkr) medan övriga kostnader uppgår till 9.674 tkr (9.232 tkr). De ökande kostnaderna förklaras främst av högre kostnader för IT samt konsult och revisionskostnader.                 

Kreditförlusterna uppgår till -4.368 tkr (-444 tkr) och motsvarar -0,07% (-0,01%) av ingående utlåning och kreditgarantier.  Kreditförlusterna påverkar således Sparbankens resultat positivt.

Resultat för tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet

Sparbankens rörelseresultat under tredje kvartalet uppgår till 25.172 tkr jämfört med 29.559 tkr under andra kvartalet. Främsta orsaken till det försämrade resultatet är svagare utveckling av nettoresultat av finansiella transaktioner. Större kreditåtervinningar under tredje kvartalet påverkar Sparbankens resultat positivt.

Räntenettot uppgår till 28.698 tkr (30.689 tkr). Minskningen förklaras främst av ökade kostnader för insättningsgarantin.
Erhållna utdelningar uppgår till 129 tkr (3.716 tkr). Minskningen förklaras av att aktieutdelning i bolag som Sparbanken äger främst sker under första och andra kvartalet.

Provisionsnettot ökar marginellt till 16.270 tkr (16.263 tkr) med fortsatt positiv utveckling av utlåningsprovisioner samt värdepappersprovisioner.
Nettoresultat av finansiella transaktioner minskar med 6.123 tkr till -9 tkr (6.114 tkr).

Kostnaderna uppgår till 25.214 tkr (27.741 tkr). Minskningen förklaras främst av lägre allmänna administrationskostnader medan övriga rörelsekostnader är marginellt lägre.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 27 oktober 2017 kl. 08:00

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 8 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.


Delårsrapport 170930