Sparbanken Västra Mälardalen: Bokslutskommuniké januari - december 2017

26.Januari 2018 at 08:00:00 CET

Jämförelseuppgifter utgörs av värden per 2016-12-31. 
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - december 2017 är 107.407 tkr (88.934 tkr), vilket är 18.473 tkr högre än motsvarande period 2016. Orsakerna till det förbättrade resultatet är ett högre räntenetto främst tack vare ökade utlåningsvolymer, högre provisionsnetto på grund av ökade förmedlade volymer samt högre utdelningar. Även kreditåtervinningarna var högre under perioden.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgår till 0,47% (0,43%). Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22% schablonskatt  i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver är 6,03% (5,28%).

Räntenettot uppgår till 119.289 tkr (108.606 tkr). Ränteintäkter på utlåningen till allmänheten ökar med 14.122 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen från allmänheten ökar med 120 tkr. Med anledning av en stabilisering av den allmänna räntenivån har räntemarginalen stigit marginellt jämfört med samma period föregående år medan den högre utlåningsvolymen påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.565 tkr (20.560 tkr). Ökningen förklaras främst av högre aktieutdelning från Swedbank AB och Indecap Holding AB.

Provisionsnettot uppgår till 65.655 tkr (59.903 tkr). Främst påverkas provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och värdepappersprovisioner. Utlåningsprovisionerna ökar på grund av högre förmedlade volymer till Swedbank Hypotek. De högre värdepappersprovisionerna förklaras främst av en positiv utveckling på de finansiella marknaderna vilket leder till högre marknadsvärde på förmedlade fond- och försäkringsvolymer.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 3.863 tkr (9.281 tkr), varav realiserat 4.419 tkr. Den främsta förklaringen till minskningen är orealiserad reaförlust relaterat till ett specifikt instrument. Stigande långräntor har resulterat i positiv värdeförändring på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 6.379 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna administrationskostnader uppgår till 105.278 tkr (99.928 tkr) medan övriga kostnader uppgår till 13.042 tkr (12.013 tkr). De ökande kostnaderna förklaras främst av högre kostnader för IT. Även konsult- och revisionskostnaderna har ökat till följd av att funktionen för risk och regelefterlevnad har outsourcats.

Kreditförlusterna uppgår till -5.353 tkr (-593 tkr) och motsvarar -0,09% (-0,01%) av ingående utlåning och kreditgarantier.  Kreditförlusterna påverkar således Sparbankens resultat positivt.

Resultat för fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet

Jämförelseuppgifter utgör av värden per 2017-09-30. 
Sparbankens rörelseresultat under fjärde kvartalet uppgår till -18 tkr jämfört med 25.172 tkr under tredje kvartalet. Främsta orsaken till det försämrade resultatet är svagare utveckling av nettoresultat av finansiella transaktioner.

Räntenettot uppgår till 30.625 tkr (28.698 tkr). Ökningen förklaras främst av ökade utlåningsvolymer.
Erhållna utdelningar uppgår till 194 tkr (129 tkr). Detta är en marginell ökning jämför med tredje kvartalet då aktieutdelning i bolag som Sparbanken äger främst sker under första och andra kvartalet.

Provisionsnettot marginellt till 17.349 tkr (16.270 tkr) med fortsatt positiv utveckling av utlåningsprovisioner samt värdepappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner minskar med 12.026 tkr till -12.035 tkr (-9 tkr).

Kostnaderna uppgår till 37.872 tkr (25.214 tkr). Ökningen förklaras främst av högre allmänna administrationskostnader så som personalkostnader samt IT-kostnader.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 26 januari 2018 kl. 08:00

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 8 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.


Bokslutskommunike 2017