Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

27.April 2018 at 08:00:00 CET

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - mars 2018 är 39.631 tkr (52.694 tkr), vilket är 13.063 tkr lägre än motsvarande period 2017. Främsta orsaken till det försämrade resultatet förklaras av den svaga utvecklingen på de globala finansmarknaderna samt en negativ värdeutveckling av Sparbankens ränteswapar (-1.072 tkr) vilket påverkat nettoresultat av finansiella transaktioner negativt (-6.625 tkr). Till följd av IFRS9 som trädde ikraft 1 januari 2018 påverkas bankens förväntade kreditförluster negativt jämfört med samma period föregående år.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgår till 0,36% (0,62%). Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22% schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver är 4,77% (8,24%).

Räntenettot uppgår till 30.606 tkr (29.277 tkr). Ränteintäkter på utlåningen till allmänheten ökar med 1.827 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen från allmänheten ökar med 234 tkr. Med anledning av en stabilisering av den allmänna räntenivån har räntemarginalen marginellt minskat jämfört med samma period föregående år medan den högre utlåningsvolymen påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 26.121 tkr (24.526 tkr). Ökningen förklaras av högre aktieutdelning från Swedbank AB.                      

Provisionsnettot uppgår till 18.038 tkr (15.773 tkr). Främst påverkas provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och övriga provisioner. Utlåningsprovisionerna ökar på grund av högre förmedlade volymer till Swedbank Hypotek. De högre övriga provisionerna förklaras främst av högre förmedlade volymer inom försäkringssparande.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -6.625 tkr (9.793 tkr), varav realiserat +1.300 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga minskningen är orealiserade reaförluster på aktie- och obligationsrelaterade placeringar samt sjunkande långräntor som resulterar i negativ värdeförändring på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 1.447 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna administrationskostnader uppgår till 25.970 tkr (23.946 tkr) medan övriga kostnader uppgår till 2.970 tkr (3.547 tkr). De ökande kostnaderna förklaras främst av högre kostnader för IT-utveckling.

Kreditförlusterna uppgår till 548 tkr (-211 tkr) och motsvarar 0,03% (-0,01%) av ingående utlåning och kreditgarantier. De ökade kreditförlusterna förklaras främst av ikraftträdandet av IFRS9.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se
Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 27 april 2018 kl. 08:00

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en svensk äkta sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.


Delårsrapport 180331