Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

24.Augusti 2018 at 08:00:00 CET

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - juni 2018 är 60.527 tkr (82.253 tkr), vilket är 21.726 tkr lägre än motsvarande period 2017. Främsta orsaken till det försämrade resultatet förklaras av den svaga utvecklingen på de globala finansmarknaderna samt en negativ värdeutveckling av Sparbankens ränteswapar (-2.973 tkr) vilket påverkat nettoresultat av finansiella transaktioner negativt (-4.877 tkr). Till följd av IFRS9 som trädde ikraft 1 januari 2018 påverkas bankens förväntade kreditförluster negativt jämfört med samma period föregående år.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgår till 0,43% (0,63%). Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22% schablonskatt  i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver är 5,43% (8,19%).

Räntenettot uppgår till 61.578 tkr (59.966 tkr). Ränteintäkter på utlåningen till allmänheten ökar med 2.179 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen från allmänheten ökar med 472 tkr. De ökade kostnaderna förklaras främst av en högre kostnad för insättningsgarantin. Räntemarginalen har minskat något jämfört med samma period föregående år medan den högre utlåningsvolymen har påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.834 tkr och är på samma nivå som vid föregående halvårsskifte. (28.242 tkr).

Provisionsnettot uppgår till 34.641 tkr (32.036 tkr). Främst påverkas provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och övriga provisioner. Utlåningsprovisionerna ökar pga. högre förmedlade volymer till Swedbank Hypotek. De högre övriga provisionerna förklaras främst av högre förmedlade volymer inom försäkringssparande.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -4.877 tkr (15.907 tkr), varav realiserat -610 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga minskningen är orealiserade förluster på aktie- och obligationsrelaterade placeringar samt sjunkande långräntor som resulterar i negativ värdeförändring på ränteswapar. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 4.985 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna administrationskostnader uppgår till 54.314 tkr (48.546 tkr) medan övriga kostnader uppgår till 5.905 tkr (6.688 tkr). De ökande kostnaderna förklaras främst av högre kostnader för IT-utveckling.

Kreditförlusterna uppgår till 1.383 tkr (65 tkr) och motsvarar 0,04% (0,00%) av ingående utlåning och kreditgarantier.  De ökade kreditförlusterna förklaras främst av ikraftträdandet av IFRS9.

Resultat för andra kvartalet jämfört med första kvartalet

Sparbankens rörelseresultat under andra kvartalet uppgår till  20.896 tkr jämfört med 39.631 tkr under första kvartalet. Främsta orsaken till det försämrade resultatet är att aktieutdelning i Swedbank AB erhölls under första kvartalet.

Räntenettot ökar marginellt till 30.972 tkr (30.606 tkr) på grund av något högre utlåningsvolymer.

Erhållna utdelningar uppgår till 2.713 tkr (26.121 tkr). Minskningen förklaras av att aktieutdelning i Swedbank AB erhölls under första kvartalet.

Provisionsnettot minskar till 16.603 tkr (18.038 tkr). Minskningen förklars främst av något lägre värdepappersprovisioner samt högre betalningsförmedlingsprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner ökar med 8.373 tkr till 1.748 tkr (-6.625 tkr), varav realiserat -1.838 tkr. Ökningen under kvartalet förklars främst av orealiserade vinster på aktie- och obligationsrelaterade placeringar.

Kostnaderna uppgår till 31.279 tkr (28.940 tkr). Ökningen förklaras främst av högre allmänna administrationskostnader medan övriga rörelsekostnader är oförändrade.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämandes, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 24 augusti 2018 kl. 08:00.

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.


Delårsrapport 180630