Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

23.Oktober 2018 at 08:00:00 CET

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - september 2018 är 93.591 tkr (107.425 tkr), vilket är 13.834 tkr lägre än motsvarande period 2017. Den negativa avvikelsen förklaras främst av att nettoresultat av finansiella transaktioner har utvecklats på ett negativt sätt jämfört med samma period föregående år. Detta till följd av svagare utveckling på de globala finansmarknaderna. Till följd av IFRS9 som trädde ikraft 1 januari 2018 påverkas bankens förväntade kreditförluster negativt jämfört med samma period föregående år.

Lönsamheten mätt som rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig affärsvolym uppgår till 0,44% (0,59%). Avkastningen på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22% schablonskatt  i % av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver är 5,61% (7,68%).

Räntenettot uppgår till 93.391 tkr (88.664 tkr). Ränteintäkter på utlåningen till allmänheten ökar med 3.117 tkr och kostnadsräntorna för inlåningen från allmänheten minskar med 541 tkr. De minskade kostnaderna förklaras främst av en lägre kostnad för insättningsgarantin. Räntemarginalen har minskat något jämfört med samma period föregående år medan den högre utlåningsvolymen har påverkat räntenettot positivt.

Erhållna utdelningar uppgår till 28.943 tkr och är ca 600 tkr högre än under samma period föregående år. (28.371 tkr).  Detta förklaras främst av ett högre aktieinnehav i Swedbank AB.

Provisionsnettot uppgår till 51.597 tkr (48.306 tkr). Främst påverkas provisionsnettot av en positiv utveckling på utlåningsprovisioner och övriga provisioner. Utlåningsprovisionerna ökar pga högre förmedlade volymer till Swedbank Hypotek. De högre övriga provisionerna förklaras främst av högre förmedlade volymer inom försäkringssparande.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 5.450 tkr (15.898 tkr), varav realiserat -150 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga minskningen är lägre orealiserade vinster på aktie- och obligationsrelaterade placeringar. Stigande långräntor resulterar i positiv värdeförändring på ränteswapar. Dock är den positiva värdeförändringen på en lägre nivå än motsvarande period föregående år. Ränteswaparna används till att säkra Sparbankens räntebundna utlåning och värderas löpande till marknadsvärde medan den säkrade utlåningsportföljen värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Kostnaderna är 5.673 tkr högre än motsvarande period föregående år. Allmänna administrationskostnader uppgår till 77.655 tkr (70.774 tkr). De ökade kostnaderna förklaras främst av högre kostnader för IT-utveckling samt investering i kompetensutveckling. Övriga kostnader är något lägre och uppgår till 8.466 tkr (9.674 tkr).

Kreditförlusterna uppgår till -2.156 tkr (4.368 tkr) och motsvarar 0,04% (-0,07%) av ingående utlåning och kreditgarantier.  De ökade kreditförlusterna förklaras främst av ikraftträdandet av IFRS9.

Resultat för tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet

Sparbankens rörelseresultat under tredje kvartalet uppgår till  33.064 tkr jämfört med 20.896 tkr under det andra kvartalet. Främsta orsaken till det förbättrade resultatet är ett förbättrat resultat på nettoresultat av finansiella transaktioner.

Räntenettot ökar marginellt till 31.813 tkr (30.971 tkr) på grund av något högre utlåningsvolymer.
Erhållna utdelningar uppgår till 109 tkr (2.713 tkr). Minskningen förklaras av att aktieutdelning i Indecap Holding AB erhölls under andra kvartalet.

Provisionsnettot ökar till 16.956 tkr (16.603 tkr). Ökningen förklaras främst av högre värdepappersprovisioner samt högre betalningsförmedlingsprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner ökar med 8.579 tkr till 10.327 tkr (1.748 tkr), varav realiserat 460 tkr. Ökningen under kvartalet förklaras främst av positiv värdeförändring på ränteswapar pga stigande långräntor samt orealiserade vinster på aktie- och fondplaceringar.

Kostnaderna uppgår till 25.902 tkr (31.279 tkr). Minskningen förklaras främst av lägre allmänna administrationskostnader samt lägre övriga rörelsekostnader.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 23 oktober 2018 kl. 08:00.

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.


Delårsrapport 180930