Sparbanken Västra Mälardalen: Bokslutskommuniké januari - december 2018

25.Januari 2019 at 08:00:00 CET

Nöjda kunder, god tillväxt och stark balansräkning
Summering av verksamhetsåret 2018. Sparbanken erhåller toppbetyg i 2018 års kundnöjdhetsmätningar, balansomslutningen ökar med 10%, inlåningen ökar med drygt 12%. Sparbankens egna kapital ökar med 6%, vilket resulterar i en mycket stark kapitalrelation.

Ökat ägande i Swedbank samt förvärv av Portfolio Försäkra AB
Sparbanken ökar sitt ägande i Swedbank AB, som uppgår till 2.000.000 aktier. Under året tecknas även ett långsiktigt samarbetsavtal med Swedbank. I inledningen av året förvärvas hälften av Portfolio Försäkra AB.

Affärsvolym
Sparbankens totala affärsvolym per 2018-12-31 uppgår till 22.799.030 tkr, vilket för jämförbara volymer är en ökning med 805.295 tkr 3,66%.

Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.261.181 tkr (1.191.146 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 22,37% (23,14%) inklusive årets resultat.

Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - december 2018 är 88.118 tkr (107.407 tkr), vilket är 19.289 tkr lägre än motsvarande period 2017.

Kontorsrörelsen ökar intäkterna, både räntenetto och provisionsnetto ökar. Räntenettot ökar med 6% till 125.972 tkr (119.289 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot ökar med 6% till 69.615 tkr (65.655 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -18.439 tkr (3.863 tkr), varav realiserat -441 tkr.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats negativt till följd av svagare utveckling på de finansiella marknaderna.

Kostnaderna minskar med 5% till 112.702 tkr, vilket är 5.618 tkr lägre än motsvarande period föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till 12.277 tkr (-5.353 tkr) och motsvarar 0,18% (-0,09%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Till följd av IFRS9 som trädde ikraft 1 januari 2018 påverkas bankens förväntade kreditförluster negativt jämfört med föregående år.

Officiell rating - BBB+
I inledningen av år 2019 erhöll Sparbanken officiell rating BBB+ av Nordic Credit Rating. 
   
För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221-344 58
Mobil 070-556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 25 januari 2019 kl. 08:00.

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.


Bokslutskommunike 2018