Suomen Hoivatilat Oyj: SUOMEN HOIVATILAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Published: 26. March 2019 at 17:15:00 CET

Suomen Hoivatilat Oyj                                                                                    
Pörssitiedote 26.3.2019 kello 18:15 EET

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomen Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin Satu Ahlman, Pertti Huuskonen, Kari Nenonen ja Reijo Tauriainen sekä uusina jäseninä Nathalie Clément ja Paul Hartwall. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Huuskonen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1.875 euron kuukausipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 4.167 euron kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1.200 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Lisäksi valiokuntien jäsenille maksetaan 400 euron ja kunkin valiokunnan puheenjohtajalle 600 euron kokouspalkkio kokousta kohden. Jos hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä matka-aika ylittää kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 1,5-kertaisesti. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset tositteita vastaan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön toiminimen Hoivatilat Oyj:ksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.080.000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa, jotka voivat olla suunnattuja osakeanteja tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisia osakeanteja. Valtuutusta voidaan käyttää myös yhtiön kannustinjärjestelmiä varten. Valtuutuksen nojalla kannustinjärjestelmiä varten voidaan antaa enintään 250.000 osaketta.

Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin korkeintaan 30.6.2020 saakka. Ehdotettu valtuutus kumoaa aiemmin annetut osakeantivaltuutukset, mutta ei aiempia valtuutuksia antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ehdoista.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 500.000 osaketta, mikä vastaa noin 1,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiön hallitus on tänään yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan päättänyt hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Reijo Tauriainen ja jäseniksi Kari Nenonen ja Paul Hartwall. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin puolestaan Pertti Huuskonen ja jäseniksi Satu Ahlman ja Paul Hartwall.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että Nathalie Clément, Satu Ahlman, Reijo Tauriainen, Kari Nenonen ja Pertti Huuskonen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Paul Hartwall on puolestaan riippumaton yhtiöstä mutta riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Näin ollen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset täyttyvät.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta 9.4.2019.

Helsinki 26.3.2019

SUOMEN HOIVATILAT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Karjula, puhelin: +358 40 773 4054

Suomen Hoivatilat lyhyesti:

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 50 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 120 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 1.3.2017.