<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release
Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018 klockan 13:00 på Ideon Science Park, Sölvegatan 43 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 30 december 2017 (notera att eftersom avstämningsdagen infaller en lördag måste aktieägarna vara införda i aktieboken fredagen 29 december 2017), dels senast tisdagen den 2 januari 2018 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 29 december 2017 (eftersom avstämningsdagen infaller en lördag). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), Att: Thomas Pileby, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per telefon 0702 072 643 eller via e-post tp@serstech.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

OMBUD
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.serstech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning
  8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
  9. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 - Bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning, varigenom gränserna för aktiekapitalet (§ 4) höjs från 1.500.000 - 6.000.000 kronor till 3.000.000 - 12.000.000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) höjs från 13.000.000 - 52.000.000 aktier till 26.000.000 - 104.000.000 aktier.

Punkt 8 - Nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 6 december 2017 om emission av nya aktier. Styrelsens beslut innebär att högst 21.373.102 nya aktier ges ut, varigenom aktiekapitalet ökas med högst 2.404.473,975 kronor. Teckningskursen uppgår till 1,15 kronor per aktie.
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 11 januari 2018. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 15 - 30 januari 2018. Sista dag för handel i Serstech-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 9 januari 2018.

Bolaget har erhållit garantiåtaganden om motsvarande cirka 24,6 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av det belopp som nyemissionen omfattar.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Serstechs pressmeddelande den 7 december 2017.

Handlingar m.m.
Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Sölvegatan 43A i Lund och på dess hemsida www.serstech.com senast två veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i december 2017

Serstech AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Serstech AB (Publ.) är skyldigt att offent- liggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande  den 7 december 2017. 

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användar- vänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com 

]]>