<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release
På extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) den 8 januari 2018 beslöts bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 6 december 2017 samt att, i anslutning därtill, ändra bolagets bolagsordning.

Beslutet om nyemissionen innebär i huvudsak att bolagets aktiekapital ökas med högst cirka
2 404 474 kronor genom emission av högst 21 373 102 nya aktier. Teckningskursen uppgår till 1,15 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Teckning kan även ske utan företrädesrätt. De nya aktierna ska tecknas under perioden 15 - 30 januari 2018 och avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 11 januari 2018. Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden i sin helhet.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Serstechs pressmeddelande den 7 december 2017.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt övrig information om Serstech kommer att framgå av det informationsmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Pileby
CFO, Serstech AB
0702-07 26 43
tp@serstech.com
 

 

 

 

Denna information är sådan information som Serstech AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 15.30 den 8 januari 2018.

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.

 
]]>