<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release
Styrelsen i Serstech AB (publ) ("Serstech" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 7 december 2017 och som godkändes av den extra bolagsstämman som hölls den 8 januari 2018. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Serstechs (www.serstech.com), på Aktieinvest FKs (www.aktieinvest.se) samt på Västra Hamnen Corporate Finance  (www.vhcorp.se) respektive hemsidor.

Informationsträffar

I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:

22 januari 2018, Aktiespararna - Aktiekväll, Café Opera, Stockholm

23 januari 2018, Aktiespararna - Aktiekväll, Elite Park Avenue, Göteborg

24 januari 2018, Herslow & Partners - Investerarmöte, Malmö Börshus, Malmö

25 januari 2018, Aktiespararna Ystad, Abbekås Golfklubb, Abbekås

30 januari 2018, Aktiespararna - Aktiedagen, Medicon Village, Lund

För ytterligare information om träffarna och anmälan, se www.aktiespararna.se. Till träffen i Malmö den 24 januari görs anmälan till inbjudan@herslowpartners.se och till träffen i Abbekås den 25 januari görs anmälan till info@sparbankenskane.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Stefan Sandor

Telefon: 0739 - 60 60 67

E-mail: ss@serstech.com

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer: www.serstech.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Serstech. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Serstech kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Serstechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

]]>