<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release

Förbättrade marginaler och resultat i verksamheten

Perioden januari - december 2017

  • Nettoomsättning: KSEK 16 806 (17 496)
  • Periodens resultat: KSEK -2 547 (-6 417)
  • Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,19)
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier: SEK -0,17 (-0,19)

Fjärde kvartalet 2017

  • Nettoomsättning: KSEK 531 (8 290)
  • Periodens resultat: KSEK -7 215 (679)
  • Resultat per aktie: SEK -0,17 (0,02)
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier: SEK -0,17 (0,02)
  • Erhåller order från FN

VDs kommentar

2017 var ett mycket viktigt år i utvecklingen av Serstech och ett avstamp inför framtidens expansiva tillväxt. Tidigare har bolaget brottats med att vara utmanaren och den nya spelaren på marknaden, men under 2017 lyckades vi etablera oss som en aktör med bevisade lösningar och teknologier. Under året mottog Serstech flertalet viktiga referensbeställningar från polismyndigheter, tullmyndigheter och i december även FN. Dessutom sålde Serstech, genom partners, till kunder utanför den under året prioriterade säkerhetsmarknaden, exempelvis inom kvalitetskontroll och läkemedel.
 
Försäljningen 2017 var i nivå med 2016 och intäkterna var betydligt bättre fördelade över ett större antal kunder, till skillnad från 2016 då en stor del av intäkterna var från en och samma kund. Den inledda försäljningen utanför säkerhetsområdet talar också för en ytterligare förbättrad fördelning framöver och därmed en minskad risk.
 
Fjärde kvartalet hade en lägre försäljning än tidigare kvartal och ett betydligt sämre resultat, även om kassaflödet var positivt. Det negativa resultatet beror delvis på att ett förskott som tidigare fakturerats periodiserats felaktigt i samband med upprepade förskjutningar av leveransen från kundens sida. Beloppet härrörde från bolagets hittills största order på 67 miljoner kronor från en kund i Sydostasien. De upprepade förseningarna från kunden bedömer vi skapar en viss osäkerhet kring den resterande delen av den stora ordern, i dagsläget omkring 35 miljoner kronor.
 
Serstechs genomsnittliga bruttomarginal ökade ytterligare under 2017, bland annat beroende på en större produktportfölj och en större andel högmarginalprodukter. Bruttomarginalen var under 2017 över 60% och vi förväntar oss att den förblir hög framöver, även om de potentiella volymaffärer som är under förhandling kan komma att påverka bruttomarginalen en aning.
 
Säkerhetsbranschen är en relativt konservativ bransch och åren 2016-2017 handlade mycket om att säkerställa kundreferenser och bevisa att produkter och teknologi motsvarade förväntningarna. De större samarbetspartners, i form av systemintegratörer och OEM-kunder, som tidigare varit otillgängliga började mot slutet av 2017 att visa intresse för Serstech och förhandlingar med dessa inleddes mot slutet av året. Vi förväntar oss att förhandlingarna och resulterande samarbeten kommer att börja bära frukt under 2018 och medföra väsentligt ökande volymer mot slutet av året och därefter.
 
Rekrytering av personal till säljorganisationen och utvecklingsavdelningen har påbörjats. Vi förstärker organisationen med fokus på försäljning för att framgångsrikt kunna samverka med de större regionala och globala aktörerna. Utvecklingsavdelningen fokuseras under 2018 främst på kundanpassningar och sekundärt på kontinuerliga förbättringar av instrument och mjukvara.
 
Efterfrågan på bolagets produkter är ökande och marknaden har en accelererande tillväxt på i storleksordningen 10 % under 2018. Vi förväntar oss att marknaden fortsätter att växa i åtminstone samma takt de kommande tre-fyra åren.

Kunderna efterfrågar handhållna instrument, snabba identifikationer av kemikalier och uppkopplade produkter, vilket är helt i linje med Serstechs erbjudande. Konkurrenterna har i vissa fall liknande instrument, men saknar så långt vi kan bedöma systemtänket och möjligheten till integration i större lösningar.

Under början av 2016 satte Serstech upp målet att nå en lönsam omsättning på 150 miljoner kronor mot slutet av 2019 på rullande tolvmånadersbasis. Detta mål kvarstår och Serstech har under 2017 och början av 2018 tagit många av de nödvändiga stegen på vägen till målet.

Stefan Sandor, VD, Serstech AB (publ)

 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 16 806 (17 496). Det redovisade resultat för perioden uppgick till KSEK -2 547     (-6 417), vilket är väsentligt lägre än plan beroende på att de order som bolaget erhöll under slutet av året inte levereras förrän i första kvartalet 2018.  Rörelsemarginalen förbättrades vilket tyder på en ökad acceptens för de produkter som Serstech tillhandahåller och en vilja från kunderna att betala för dessa.

Resultatet har belastats med avskrivningar för aktiverade kostnader. Kvartalets resultat har påverkats av att förskott från kunder avräknats i fel period p.g.a. av ändrade leveransplaner från kunden samtidigt som leverantörsfakturor av samma anledning blivit felaktigt periodiserade. Helårsresultatet har dock inte påverkats.

Bolagets försäljning varierar mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.

Resultatet per aktie under perioden januari till och med december 2017 uppgick till SEK -0,06 per aktie (-0,19).

Investeringar

Serstechs totala investeringar under perioden januari-december 2017 uppgick till KSEK 6 063 (9 126) och avser immateriella anläggningstillgångar med KSEK 6 054 (7 949), såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, samt materiella anläggningstillgångar med KSEK 9 (1 177) såsom inventarier, verktyg och installationer.

Avskrivningar

Resultatet för perioden januari-december 2017 har belastats med KSEK 4 473 (4 136) i avskrivningar varav KSEK 344 (163) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 4 129 (3 973) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt KSEK 0 (0) i avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 1 763 (2 954) i likvida medel och KSEK 500 i outnyttjade krediter. Mot bakgrund av den emissionslikvid som Serstech erhöll efter rapporttiden utgång bedömer styrelsen fortsatt bolagets likviditet tillräcklig för att genomföra den strategiska planen. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 1 750 (2 187).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2017 uppgick Serstechs egna kapital till KSEK 34 418 (36 965). Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2017 till 69 procent (75). Aktiekapitalet är fördelat på 42 746 204 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Notering

Aktien handlas sedan den 29 september 2016 på Nasdaq OMX First North under kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 31 december 2017 hade bolaget cirka 2 000 aktieägare.

Anställda

Per den 31 december 2017 hade Serstech 13 anställda (8,5) varav 9 män och 4 kvinnor.

Väsentliga händelser under perioden

Under januari 2017 kunde Serstech bekräfta att bolaget vunnit ett myndighetsanbud i nordöstra Indien med fokus på identifiering av sprängmedel och farliga kemikalier. Serstechs lösning kommer användas av delstatspolisens anti-terrorismdivision. Ordervärdet uppgår till SEK 625 000  och kommer efter en längre utvärdering av användaren.

Ordern är ett resultat av den satsning på den indiska marknaden som Serstech genomförde under 2016. Satsningar på den indiska marknaden gjordes tillsammans med lokala återförsäljare där ett antal instrument inkluderande mjukvarulösningen ChemDash köpts in av ett flertal myndigheter och privata aktörer för utvärdering.

I mars kunde Serstech meddela att bolaget erhållit en order på ChemDash där ChemDash samordnar information från utrustning från tredje part. Ordern på närmare MSEK 1.5 innebär att Serstech för kunds räkning i Asien tar in information från röntgensystem och sammanfogar det med information från Serstechs handhållna Raman instrument, Serstech 100 Indicator.

I april 2017 kallade Serstech till årsstämma. Till styrelsen invaldes Sverker Göranson f.d. ÖB och General samt Anna Werntoft, MBA, CEO för Stratiteq AB som nya ledamöter.

Sverker Göranson och Anna Werntoft är oberoende i förhållande till bolagets ägare.

Under första kvartalet meddelande Serstech att leveranserna till kunden i Sydostasien förskjutits två månader och att leveranserna återupptas under juni månad. Leveranserna har nu skett enligt plan och med fler leveranser planerade under det tredje kvartalet. Leveranserna avser instrument såväl som ChemDash där funktionen för samordning av information från tredje part är inkluderad.

Utbildning av Serstechs lösning med slutanvändaren har även genomförts på plats.

Mikael Wanland lämnade rollen som VD på grund av familjeskäl. Till ny tf VD utsågs Thomas Pileby, för närvarande CFO, och samtidigt som rekryteringsprocessen för att finna en ny VD inleddes. 

Serstech tecknade i slutet av november 2017 avtal med Parto Zist Pishro i Teheran avseende den iranska marknaden. Parto Zist är verksamt inom läkemedelsindustrin och akademin, med såväl större läkemedelsbolag som ledande universitet till kunder. Bolaget ser Serstechs helhetslösning för identifikation av kemiska substanser som ett intressant komplement till sin övriga produktflora där ett flertal synergier har identifierats.

Samarbetet innebär att Parto Zist kommer att förvärva en handfull instrument för demosyfte där en initial levereras, med en nyutvecklad databas med 336 stycken läkemedelsämnen, levererades.

Serstech vann i december 2017 ännu ett myndighetsanbud i Indien med fokus på identifiering av sprängmedel. Serstechs lösning kommer att användas av en lokal polismyndighet med fokus på terrorismbekämpning. Ordern är värd över 1 MSEK och innefattar ett instrument och mjukvara som skall levereras före årsskiftet.  Ordern omfattar även en option på ytterligare en leverans före utgången av mars månad 2018 på ytterligare 1 MSEK. 

Indiska myndigheter har under lång tid arbetat för att öka sin beredskap och att i förebyggande syfte fånga upp potentiella hot och allt sedan Serstechs första order i Indien i början av 2016, har företaget fortsatt arbetet med att engagera sitt återförsäljarnätverk på den indiska marknaden. Till skillnad från många andra länder sker upphandlingar i Indien på lokal basis där varje enskild, lokal myndighet bär ansvaret för uppbyggnaden av sin egen beredskap och förmåga. 

Serstech genomförde i december en strategisk översyn av verksamheten. Strategiarbetet har resulterat i att Bolaget, som hittills i huvudsak använt en egen säljorganisation, framgent endast kommer bearbeta slutkunder utanför Sverige genom distributörer.

Styrelsen i Serstech beslutade med bakgrund av den strategiska anpassningen att, genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 24,6 MSEK, före emissionskostnader.

I december 2017 utsåg styrelsen Stefan Sandor till ny VD för Serstech. Han tillträde den 8 januari och efterträder t f VD Thomas Pileby, som återgår till tjänsten som CFO. Rekryteringen av Stefan Sandor är ett led i den anpassning av bolagets strategi som nyligen har beslutats av styrelsen och som är tänkt att finansieras av en företrädesemission som offentliggjordes den 7 december.

Stefan Sandor, 41 år, är tidigare VP Marketing & Product Management på kamera och mjukvarubolaget Phase One A/S. Han har tidigare arbetat med marknadsföring och försäljning på Axis och Wayfinder och som pilot på SAS. Stefan Sandor har en civilingenjörsexamen med inriktning på data och har även drivit egna företag inom bland annat e-handel och IT.

Strax innan jul kunde Serstech meddela att Bolaget erhållit en order från FN med fokus på identifiering av narkotika.  Ordern är en del av ett större narkotikabekämpningsprogram inom FNs utvecklingsprogram (UNDP). Ordern är värd närmare 1 MSEK och innefattar instrument, mjukvara och utbildning. Ordern kommer att levereras under första kvartalet 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

På extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) den 8 januari 2018 beslöts bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 6 december 2017 samt att, i anslutning därtill, ändra bolagets bolagsordning.

Serstechs säljpartner i Kina sålde sitt första instrument på den kinesiska marknaden. Slutkunden är Guangxi Institute of Product Quality Inspection som är verksamt inom kvalitetskontroll och är ackrediterat av kinesiska myndigheter inom området. Kunden använder instrumentet i ett utvärderingsprojekt där syftet är kvalitetskontroll av petrokemiska produkter, vilket är ett potentiellt nytt affärsområde för Serstech. Det aktuella instrumentet levererades från säljpartnerns lager och påverkar således inte faktureringen för 2018.

Serstech mottog en första order från läkemedelsindustrin från ett företag i Mellanöstern, efter en utvärderingsperiod som nu är avslutad. Slutkunden kommer att använda Serstechs produkter för ankomstkontroll av råvaror till läkemedelsproduktion. Denna första order är relativt liten, men kan komma att växa efterhand som kunden fortsätter arbetet med att modernisera sina kvalitetsprocesser. Ordern är ett resultat av Serstechs ambition att expandera även utanför säkerhetsmarknaden, på vilken bolaget hittills fokuserat.

Serstech erhöll en första beställning från den svenska polismyndigheten och Nationellt Forensiskt Centrum, som tidigare hette Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, i Linköping. Serstech har åtskilliga utländska polismyndigheter som kunder, men detta är den första ordern i Sverige.

Båda beställningarna levererades från Serstech i slutet av januari.

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Serstech AB (publ) ("Serstech" eller "Bolaget") avslutades den 30 januari 2018. Sammanräkningen visar att emissionen tecknades till totalt cirka 197 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 93 procent av de erbjudna aktierna och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 104 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 24,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 213 422 kronor, fördelat på totalt 64 119 306 aktier.

Likviden från nyemissionen kommer att användas för att utveckla partnernätverket med systemintegratörer och att genom dessa börja adressera för bolaget nya marknader. Ordern till Kina indikerar att både den uppdaterade go-to-market-strategin och diversifieringen utanför säkerhetsbranschen är rätt väg framåt.

Framtid

Efter att ha infriat vår första finansiella målsättning om att bli kassaflödespositiva vid utgången av 2016 ser vi med tillförsikt an på framtiden.  Nu pågår ett arbete för att även nå målsättningen för 2019, med en omsättning som på rullande 12-månaders basis överstiger MSEK 150.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte omräknade.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2017.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

4 maj 2018                  Delårsrapport jan-mars 2018

8 maj 2018                  Årsstämma

16 augusti 2018            Halvårsrapport januari-juni 2018

7 november 2018          Delårsrapport jan-september 2018

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,

VD, Serstech AB

tel: +46 739 606067

e-post: ss@serstech.com

Sophie Persson,

Styrelseordförande Serstech AB

tel: +46 733 865660

e-post: sp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari, 2018 kl. 08.45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen
Corporate Finance AB.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.

]]>