<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release
Serstechs årsstämma hölls den 24 april 2019.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Omvaldes Sverker Göranson, Thomas Pileby samt Anna Werntoft till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sophie Persson hade avböjt omval och avtackades för sin tid i styrelsen.
Nyvaldes Arve Nilsson som ledamot i styrelsen. 
Valdes Thomas Pileby till ordförande i styrelsen.
Beslöts vidare att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 560.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelseordföranden och 120.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Per-Arne Petersson omvaldes som revisor.

Beslöts att ge ut högst 3.200.000 teckningsoptioner 2019/2022 till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 360.000 kronor.

Teckningsoptionerna riktas till VD och övriga anställda i bolagets och medför rätt till teckning av aktier i bolaget i juni 2022. Årststämman beslöt, med ändring av styrelsens förslag, att lösenkursen för teckningsoptionerna ska uppgå till den volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under tiden från och med den 25 april 2019 till och med den 10 maj 2019.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com


eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april, 2019 kl. 17.45

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tel: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument baserade på ramanteknik, skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från sprängämnen och narkotika till farligt gods, industri- och läkemedelskemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.

]]>