Publicerad: 2016-10-20 08:30:00 CET
Vitec Software Group AB
Vitec Software Group AB: Vitec Delårsrapport januari - september 2016

NEGATIV VALUTAEFFEKT MEN STÄRKT KASSAFLÖDE


SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 483 Mkr (448)
 • Resultat efter finansnetto 57,6 Mkr (67,8)
 • Rörelsemarginal 13,0 % (16,1)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,56 kr (1,80)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 123,8 Mkr (105,8)

 SAMMANFATTNING AV PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 164 Mkr (152)
 • Resultat efter finansnetto 17,1 Mkr (24,0)
 • Rörelsemarginal 11,8 % (16,8)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,48 kr (0,65)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,9 Mkr (7,2)
 • Avyttring av Media samt förvärv av Tietomitta OY och Futursoft OY

VD - KOMMENTAR

Rensat för orealiserade valutaeffekter, ökande avskrivningar och engångskostnader i Norge är det underliggande resultatet något starkare än förra året, vilket också det förbättrade kassaflödet indikerar. Samtidigt så har den i tidigare rapporter beskrivna omsättnings- och resultatminskningen inom affärsområde Mäklare i Sverige slagit igenom fullt ut i kvartalet.

I den norska delen av affärsområde Mäklare genomfördes i augusti ett effektiviseringsprogram vilket belastar tredje kvartalet med ca 3 Mkr, men som beräknas ge ca 4 Mkr i årliga besparingar.

Tredje kvartalet inleddes med avyttringen av affärsområde Media, en unik händelse för Vitec. Verksamheten inom Media kom med tiden att i huvudsak bestå av kundanpassad applikationsutveckling, vilket innebar en väsentligt högre andel tjänsteförsäljning än i övriga delar av koncernen. Avyttringen skedde till ett konsultbolag där Medias kunder och medarbetare passade väl in.

Strax efter avyttringen av Media förvärvades Tietomitta OY som bildar ett nytt affärsområde - Miljö, och i slutet av kvartalet Futursoft OY som ingår i affärsområde Auto. Tillsammans tillför förvärven drygt 80 Mkr i omsättning med god lönsamhet.

Vitecs riskspridning är god, andelen repetitiva intäkter hög, 81 % i kvartalet, vilket ger en god förmåga att absorbera negativa händelser, vilket också bevisas av hur koncernen totalt utvecklats trots tappet inom affärsområde Mäklare.

Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt hög och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till abonnemang av molnbaserade system minskar beroendet av enstaka licensförsäljningar vilket ökar den långsiktiga förmågan att styra verksamheten. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

  

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 20 oktober 2016 kl 08:30.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 490 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. Telefon 090-15 49 00