logo

Wilson ASA: Endelig årsregnskap 2017

Vedlagt følger endelig regnskap for 2017 for Wilson ASA konsern og morselskap.

Vedlegget inneholder styrets beretning for 2017 inklusive prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, årsregnskap med noter for morselskap og konsern samt revisors beretning.

Wilson ASA
Bergen, 22. februar 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Wilson ASA og konsern regnskap 2017