logo

Wilson ASA: Kjøp av seks bulkskip

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse 1 500 - 8 500 dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en ledende europeisk aktør og konsernet opererer 114 skip, hvorav 82 er eiermessig kontrollert før transaksjonen. Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, sikre, fleksible og langsiktige sjøveis transporttjenester.

Wilson ASA har den 29.10.2018 inngått avtale med selskap i Strømberg Gruppen om kjøp av seks bulkskip med oppgjør i aksjer (ticker:WILS). Skipene kontrolleres allerede av Wilson gjennom kommersielt tidscerteparti siden starten av 2017.  

Overtagelsen av skipene vil etter Wilsons vurdering sikre forutsigbarhet og styrke selskapets inntjeningsgrunnlag.

Detaljer om transaksjonen

Samlet brutto kjøpesum for de seks skipene er avtalt til 94 millioner kroner og skipene overtas på alminnelige vilkår. Brutto kjøpesum er forhandlet fram basis verdsettelse av tilsvarende secondhandtonnasje. Nettoprovenyet, avtalt kjøpesum fratrukket gjeld, er 39 millioner kroner. Wilson vil således innfri eller overta samlet pantegjeld på til sammen ca. 55 millioner kroner som et ledd i transaksjonen. I henhold til avtalen vil Wilson erverve de seks bulkskipene gjennom et aksjevederlag, tilsvarende nettoprovenyet 39 millioner kroner, der Wilson utsteder 1.644.182 aksjer basert på gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen den 9. mai 2018.

Ved gjennomføring av transaksjonen vil aksjeoppgjøret skje gjennom en rettet emisjon mot selger der avtalt kurs for bytteforholdet er NOK 23,72 per aksje. Volumvektet snittpris siste 30 dager i Wilson ASA aksjen var på avtaletidspunktet NOK 20,80 per aksje. Selger vil etter transaksjonen er gjennomført få tildelt 1.644.182 aksjer i selskapet, tilsvarende 3,75 %. Nytt antall aksjer i Wilson ASA vil være 43 860 182 etter kapitalforhøyelsen. Endelig antall aksjer utstedt vil kunne bli justert med endring i nettoprovenyet på grunnlag av endring i endelig gjeldsbalanse på transaksjonstidspunktet og bli publisert i egen børsmelding.

Partene søker å gjennomføre overtagelsen av alle seks skip i løpet av 2018 og skipene vil ved overtagelse bli gitt Wilson navn. Skipene er i størrelsesorden 2 350 dwt - 2 850 dwt og er bygget mellom 1995-1997.

Kjøpet av de seks bulkskipene underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet. Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 114 skip hvorav 88 vil bli eiermessig kontrollert av selskapet.

Mer informasjon om selskapet og finansielle nøkkeltall: https://www.wilsonship.no/en/investor-relations/reports.

Wilson ASA,

Bergen 30. oktober 2018.

For mer informasjon:

Kontaktperson: Stig Vangen, CFO, tlf +47 920 19 134, epost: sva@wilsonship.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12