Admicom Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee yhtiöesitteen

25. Tammikuu 2018

ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.1.2018 KLO 11:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalainen pilvipalvelutoimittaja Admicom Oyj ("Admicom" tai "Yhtiö") on jättänyt tänään Nasdaq Helsinki Oy:lle hakemuksen Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First North Finland -markkinapaikalle, ja käynnistää suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ("Listautumisanti"). Listautumisannissa Admicom tarjoaa merkittäväksi enintään 520 000 uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet") yhtiöesitteessä ("Yhtiöesite" tai "Esite") kuvatulla tavalla.

Listautumisannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa perjantaina 26.1.2018 klo 9:30 ja päättyy viimeistään 2.2.2018 klo 16:00. Yhtiön Listautumisannista saatavien nettotuottojen arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First North Finland -markkinapaikalla arviolta 9.2.2018 kaupankäyntitunnuksella "ADMCM".

Toimitusjohtaja Antti Seppä kommentoi:

"Admicom parantaa pk-yritysten kilpailukykyä tarjoamalla alan edistyneimmän toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uudenlaisena pilvipalveluna (Software-as-a-Service). Ratkaisumme on kohderyhmissään laajin ja se automatisoi yrityksen rutiineja taloushallintoon selvästi kilpailijoitaan tehokkaammin. Työvaiheiden aikasäästöjen lisäksi asiakkaamme hyötyvät aidosti reaaliaikaisesta talousinformaatiosta liiketoimintapäätösten tukena.

Olemme yrittäjän kumppani matkalla digitalisaatioon, sähköistyvään taloushallintoon, arjen toimintojen tehostamiseen ja loppujen lopuksi asiakasyrityksen kasvuun ja menestykseen. Sijoittamalla Admicomiin sijoitat SaaS-liiketoimintamallin läpilyöntiin, uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmiin, yrittäjähenkiseen tekemiseen ja ennen kaikkea kannattavasti kasvavaan yritykseen."

Listautumisanti lyhyesti

 • Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan on kuvattu Admicomin julkaisemassa Yhtiöesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.admicom.fi/anti.
 • Listautumisannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 26.1.2018 kello 9:30 ja päättyy viimeistään 2.2.2018 kello 16:00.
 • Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa enintään 520 000 osaketta. Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 254 000 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), 113 000 osaketta Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille ("Henkilöstöanti") sekä 153 000 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa, ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti ("Instituutioanti")
 • Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä riippuen Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä.
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 10,7 prosenttia Yhtiön osakkeista sekä osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
 • Yleisö- ja Instituutioannin Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on 9,80 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 8,85 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
 • Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake ("Taaleri") ja eQ Nordic Small Cap ("eQ") ovat allekirjoittaneet sitoumukset, joiden mukaisesti ne sitoutuvat merkitsemään yhteensä vähintään 153 000 Tarjottavaa Osaketta. Kumpikin sitoumus on ehdollinen sille, ettei Yhtiön taloudellisessa tilanteessa tai yleisessä markkinatilanteessa tapahdu olennaisia negatiivisia muutoksia, ja että Yhtiö allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle seuraavasti: Taalerille vähintään 76 500 Tarjottavaa Osaketta ja eQ:lle vähintään 76 500 Tarjottavaa Osaketta.
 • Yhtiön johtoryhmä, hallitus sekä listautumisessa Henkilöstöantiin osallistuvat ovat sitoutuneet 180 päivän luovutusrajoitukseen ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä laskien.
 • Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa päättää keskeyttää Listautumisannin aikaisintaan 1.2.2018. Mahdollinen merkintäajan keskeytys julkistetaan yhtiötiedotteella.
 • Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 9.2.2018.
 • Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy.

             
Tärkeitä päivämääriä

Yhtiöesite saatavilla 24.1.2018
Merkintäaika alkaa 26.1.2018 klo 9:30
Merkintä voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.2.2018 klo 16:00
Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 2.2.2018 klo 16:00
Listautumisannin lopullisen tuloksen julkaiseminen (arvio) 5.2.2018
Antiosakkeiden kirjaaminen kaupparekisteriin ja arvo-osuustileille (arvio) 8.2.2018
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla (arvio) 9.2.2018

Sijoittajatilaisuudet

Admicomin yhtiöesittely järjestetään maanantaina 29.1. klo 18.00 Nordnetin tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 5 (3. krs), Helsinki.

Listautumisen syyt ja varojen käyttö

Osakeannilla haetut varat käytetään ensisijaisesti Admicomin strategian mukaisten yritysostojen toteuttamisen tukemiseen kotimaassa ja ulkomailla hyödyntämällä Listautumisannissa kerättyjä varoja sekä Yhtiön osakkeita yritysjärjestelyjen maksuvälineenä. Listautumisannin tavoitteena on lisäksi lisätä Yhtiön tunnettuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisen työvoiman parissa sekä mahdollistaa Yhtiön nykyisten ja tulevien työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen osakkuuden tai osakepohjaisten kannustimien kautta.

Lisätietoja Listautumisannista

Listautumisantia koskeva Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä arviolta 24.1.2018 lähtien Admicomin verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/anti. Esite julkaistaan vain suomeksi. Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike. Lisätietoa Listautumisannista ja merkinnän tekemisestä julkaistaan Admicomin verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/anti.

Lisätietoja antaa

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
Admicom Oyj
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
Admicom Oyj
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012-2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 90 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissään. www.admicom.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa saa levittää näihin maihin. Listautumisannissa tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille sijoittajille, joille tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastainen. 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tule antamaan suunnitellussa Listautumisannissa valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoitetaan viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.