Admicom Oyj:n First North -listautumisanti merkittiin noin 3,9-kertaisesti, yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa - Kaupankäynti alkaa arviolta 9.2.2018

05. Helmikuu 2018

Admicom Oyj:n First North -listautumisanti merkittiin noin 3,9-kertaisesti, yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa - Kaupankäynti alkaa arviolta 9.2.2018


ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.2.2018 KLO 14:30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Admicomin First North -listautumisanti merkittiin noin 3,9-kertaisesti, tuoden yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First Northissa arviolta 9.2.2018.

Admicom Oyj:n ("Admicom" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt, että 26.1.2018 alkanut listautumisanti toteutetaan listautumisannin ehtojen mukaisesti. Listautumisannissa Admicom tarjosi merkittäväksi enintään 520 000 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("Instituutioanti"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä yhtiön henkilöstölle ("Henkilöstöanti").

Yleisöannin 6,4-kertaisesta merkinnästä johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä Yleisöannissa merkintäsitoumukset kokonaan 50 Antiosakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 7,7 prosentin suhteessa. Henkilöstöannin 1,6-kertaisesta merkinnästä johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä Henkilöstöannissa merkintäsitoumukset kokonaan 2 000 Antiosakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin noin 37,8 prosentin suhteessa. Instituutioannissa päätettiin hyväksyä molemmat ennakkoon merkintäsitoumuksensa antaneiden rahastojen merkinnät täytenä (yht. 153 000 osaketta).


Toimitusjohtaja Antti Seppä kommentoi:

"Olemme Admicomissa erittäin iloisia ja ylpeitä yleisön, instituutioiden ja työntekijöiden osoittamasta vahvasta kiinnostuksesta Admicomia kohtaan. Kerätyillä varoilla yhtiön kehittämiseen avautuu entistä parempia mahdollisuuksia. Toivotamme kaikki listautumisantiin osallistuneet sijoittajat lämpimästi tervetulleiksi omistamaan Admicomia."


Listautumisanti lyhyesti:

  • Admicomin hallitus päätti 5.2.2018 listautumisannin toteuttamisesta ja Antiosakkeiden allokaatiosta.
  • Sijoittajille allokoitiin Yleisöannissa 254 000 Antiosaketta, Instituutioannissa 153 000 Antiosaketta ja Henkilöstöannissa 113 000 Antiosaketta.
  • Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake oli sitoutunut merkitsemään vähintään 76 500 ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 76 500 osaketta Instituutioannissa. Yhtiö allokoi edellä mainitut määrät sitoumuksen antaneille tahoille. 
  • Admicom saa Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta noin 5,0 miljoonan euron bruttovarat ennen listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä.
  • Hyväksytyistä Antiosakkeiden merkinnöistä lähetetään postitse vahvistusilmoitus merkinnän tehneille sijoittajille arviolta 16.2.2018. Leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan arviolta viimeistään 9.2.2018 tai mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, johon merkinnät on maksettu, arviolta viimeistään 13.2.2018. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.
  • Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa heille jaetut Antiosakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on merkintäpaikan tilillä viimeistään tiistaina 6.2.2018 kello 13.00.
  • Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 840 108 osakkeeseen, kun merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 7.2.2018. Listautumisannissa liikkeeseen lasketut 520 000 Antiosaketta vastaavat noin 10,7 prosenttia Yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä listautumisannin toteutumisen jälkeen. 
  • Listautumisannin jälkeen Admicomilla on 2 849 osakkeenomistajaa.
  • Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 8.2.2018. Instituutioannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille arviolta 8.2.2018. 
  • Kaupankäynti Admicomin osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla arviolta 9.2.2018, edellyttäen että Admicomin listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000251830 ja kaupankäyntitunnus ADMCM.

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Nordnet ja taloudellisena ja Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Admicomin hyväksyttynä neuvonantajana Merasco Oy.

Admicom Oyj

HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
Admicom Oyj
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
Admicom Oyj
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:
Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012-2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 90 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissään. www.admicom.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Sudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen) mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Hyväksytty Neuvonantaja eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.