Admicom Oyj: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2018: Admicom on vahvalla kasvu-uralla (Liikevaihto +44 %, EBITDA 41 %)

06. Heinäkuu 2018

Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018 (Tilintarkastamaton)

ADMICOM ON VAHVALLA KASVU-URALLA: LIIKEVAIHTO +44 %, EBITDA 41 % LIIKEVAIHDOSTA

YHTIÖTIEDOTE 6.7.2018 KLO 10:00

Tammi-kesäkuun 2018 yhteenveto (vertailu Admicom Finland Oy 1.1.-30.6.2017)

  • Liikevaihto oli 5,473 miljoonaa euroa (3,804), kasvua +44 % edellisvuodesta. Katsauskaudelle ajoittunut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos auttoi kasvussa +5 prosenttiyksikköä, mikä on tyypillistä toiselle vuosineljännekselle.
  • Tarkennamme vuoden 2018 liikevaihdon kasvuennustetta 32-36 % välille, huomioiden kolmannen vuosineljänneksen kausiluonteinen kasvuvauhti.
  • Käyttökate eli EBITDA kasvoi 73 % ja oli 2,246 miljoonaa euroa (1,303) eli 41 % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto kasvoi 80 % ja oli 1,989 miljoonaa euroa (1,104), eli 36 % liikevaihdosta. Nettotulos kasvoi 59 % ja oli 1,399 miljoonaa euroa (0,884). Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki First North -listalle 9.2.2018, mihin liittyvät kertaluontoiset rahoituskulut olivat jaksolla 0,261 miljoonaa euroa.
  • Jatkuvan kuukausilaskutuksen osuus liikevaihdosta oli 88 % (88).

Avainluvut

ADMICOM-KONSERNI 1-6/2018 1-6/2017* Muutos-% 2017**
Liikevaihto, 1 000 euroa 5 473 3 804 44 % 8 094
EBITDA, 1 000 euroa 2 246 1 303 73 % 2 946
% liikevaihdosta 41 % 34 %   36 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 1 989 1 104 80 % 2 507
% liikevaihdosta 36 % 29 %   31 %
Nettotulos, 1 000 euroa 1 399 884 59 % 1 928
% liikevaihdosta 26 % 23 %   24 %
Oman pääoman tuotto, % 22 % 25 %   57 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 32 % 31 %   74 %
Omavaraisuusaste, % 88 % 76 %   73 %
Nettovelkaantumisaste, % - -   -
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,31 0,20   0,45
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 10 780 4 659   4 232
Henkilöstömäärä jakson lopussa 102 84   93
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 840 4 320   4 320
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 580 4 320   4 320
Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto.
* Admicom Finland Oy
** Admicom-konserni (pro forma)
  

Toimitusjohtaja Antti Seppä:

"Alkuvuonna 2018 olemme pitäneet tavoitteen mukaisen yli 30 % kasvutahdin ja parantaneet suhteellista kannattavuuttamme. Katsauskaudelle ajoittunut nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus, noin 0,5 meur, vahvisti kasvua lisää ja se heijastelee asiakastoimialojemme positiivista virettä. Liikevaihtomme kasvoi jaksolla lopulta 44 % päätyen 5,473 miljoonaan euroon (3,804). Käyttökate eli EBITDA kasvoi 73 % ja oli jaksolla 41 % liikevaihdosta päätyen 2,246 miljoonaan euroon (1,303). Osakekohtainen tulos oli jaksolla 0,31 eur (0,20).

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman tasauslaskutusten nettomuutosta oli jaksolla +39 %. Kasvu pohjautui asiakasmäärän tasaiseen kehitykseen kaikissa kokoluokissa ja kaikilla asiakastoimialoilla. Teollisuustoimialan uusmyynnit olivat jaksolla noin 10 %, mikä tullee myös olemaan koko vuoden arvioitu taso. Uudelle asiakastoimialalle suuntaaminen vaatii erityistä huolellisuutta etenkin alkuvaiheessa. Vuositasauslaskutusta emme ole budjetoineet tavoitteisiimme ja sen vaikutus ajoittuikin valtaosin toiselle vuosineljännekselle. Henkilöstömäärä kasvoi jaksolla 102 henkilöön (84) ja sen ennakoidaan kasvavan vielä noin 15 % loppuvuonna. Taustalla on suunnitelmat Oulun toimipisteen avaamisesta sekä uudesta Adminet Lite -palvelukonseptista.

Pienille alle 10 hengen yrityksille suunnattava Adminet Lite -palvelukonsepti lanseerataan loppuvuonna vastaamaan paremmin sen kokoluokan yritysten kysyntään. Asiakasyritys saa käyttöönsä sekä toimialaohjelmiston että Admicomin talousneuvojan, eikä tilitoimistoa tarvita enää muuten kuin tilinpäätöksessä. Admicom on etulinjassa edistämässä pienyritysten taloushallinnon automatisaatiota sekä siirtymää paikallisohjelmistoista SaaS-ohjelmistoihin. Visiomme edelläkävijyydestä ei ole pelkästään taloushallinnon sähköistymistä vaan ennen kaikkea taloushallinnon automatisaatiota.

Tuotekehityksessä panostimme asiakastoimialojemme erityistarpeisiin, parempiin GDPR-valmiuksiin sekä taloushallinnon automaation lisäämiseen. Admicomin strategiana on tarjota omien kohdetoimialojen tehokkain toiminnanohjausjärjestelmä ja ylivoimaisin palvelu, automatisoimalla taloushallinnon rutiineja ja yhdistämällä toimialojen erityispiirteitä kaikkia muita laajemmin. Kehitämme aktiivisesti uusia tehokkaita toimintatapoja omille kohdetoimialoillemme.

Puolivuotiskauden merkittävin tapahtuma oli Admicomin listautuminen Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle 9.2.2018. Osakeanti merkittiin 3,9 kertaisesti ja saimme yleisöannissa yli 2800 uutta omistajaa. Listautumisessa tehdyn henkilöstöannin jälkeen työntekijöistämme noin 2/3 on yrityksen omistajia. Listautuminen on parantanut tunnettuutta sidosryhmiin ja antanut hyvät valmiudet strategisiin rahoitusneuvotteluihin. Yritysohjelmistotaloihin on kohdistunut alkuvuonna useita omistusjärjestelyitä ja Admicom seuraa markkinoita aktiivisesti."

Taloudellinen ohjeistus

Aiempi ohjeistuksemme vuodelle 2018 oli yli 30 % liikevaihdon kasvu ja 30-40 % käyttökate eli EBITDA. Tarkennamme liikevaihdon kasvua koskevaa ennustetta ja arvioimme sen asettuvan 32-36 % haarukkaan. Pidämme kannattavuustavoitteemme ennallaan eli arvioimme 30-40 % EBITDA:a.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1.-30.6.2018 oli 5,473 miljoonaa euroa (3,804). Liikevaihto kasvoi 44 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvusta valtaosa tuli uusasiakasmyynnistä ja noin 5 prosenttiyksikköä nykyasiakkaiden vuositasauslaskutuksen nettomuutoksena.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,246 miljoonaa euroa, ollen 41 % liikevaihdosta (1,303, 34 %). Käyttökate kasvoi 73 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon ja nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus kasvuun oli 16 prosenttiyksikköä.

Nettotulos ajalta 1.1.-30.6.2018 oli 1,399 miljoonaa euroa (0,884). Tilikauden tulosta rasittivat First North -listautumiseen kirjatut kulut 0,261 miljoonaa euroa. Edellä mainituista kuluista 31 tuhatta euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin ja 230 tuhatta euroa rahoituskuluihin.

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma oli 30.6.2018 10,780 miljoonaa euroa (4,659). Taseen likvidit rahavarat kasvoivat merkittävästi listautumisessa kerättyjen varojen myötä ja konsernin rahoitusasema vahvistui olennaisesti parantaen mahdollisuuksia strategiaa tukeviin yritysjärjestelyihin. Konsernin omavaraisuusaste tarkastelukauden lopussa oli 88 %. Yhtiö on nettovelaton.

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,761 miljoonaa euroa (1,269) ja rahoituksen rahavirta oli 4,985 miljoonaa euroa (-2 348), joka koostui listautumisannissa kerätyistä varoista. Edellisen tilikauden negatiivista rahavirtaa selittää Admicom Finland Oy:n ulkopuolelle myöntämä 1,000 miljoonan euron sijoituslaina, joka maksettiin takaisin yhtiölle 11.12.2017 sekä kevään voitonjako 0,973 miljoonaa euroa. Yhtiö ei ole jakanut osinkoa vuonna 2018.

Investoinnit ja poistot

Investointeihin yhtiö on käyttänyt varoja tarkastelukaudella 79 tuhatta euroa (146). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 0,256 miljoonaa euroa. Poistoista yli kolmasosa koostuu tuotekehitysmenojen poistoista, joiden osalta poistosuunnitelma päättyy v. 2022. Aineettomien oikeuksien poistojen osuus oli kolmasosa, sisältäen mm. Necom-liiketoimintakaupassa hankitut lisenssit. Loput poistoista muodostui koneiden ja kaluston poistoista sekä konserniliikearvon poistosta.

Yhtiö on uusinut vuonna 2017 kaikki toimitiloihin liittyvät vuokrasopimukset, uudet sopimukset tulivat voimaan 1.9.2017. Vuokrasopimukset on tehty enintään 10 vuoden määräajaksi. Yhtiön vuokravastuiden määrä on uusien vuokrasopimusten johdosta noussut 2,154 miljoonaan euroon (0,202).

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstömäärä 30.6.2018 oli 102 henkilöä (31.12.2017 henkilöstömäärä 93) ja uusia työsuhteita on sovittu alkavaksi syksylle 10. Admicom perustaa uuden tiimin syksyllä lanseerattavan Adminet Lite -palvelukonseptin ympärille ja suunnittelee toimipisteen avaamista Ouluun.

Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, palvelujohtaja Ari Aarniovuori sekä toimialajohtajat Antti Noronen, Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo Räihä.

Yhtiön hallituksessa ovat Matti Häll (puheenjohtaja), Timo Häll, Pasi Aaltola, Simo Huvila, Antti Kuukkanen, Antti Noronen sekä Jarmo Suonpää.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 30.6.2018 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2018 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa oli 2 520 omaa osaketta.

Admicom listautui Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalle ja laski siinä yhteydessä liikkeeseen 520 000 uutta osaketta. Muilta osin osakkeiden ja oman pääoman muutoksista on kerrottu listautumisen yhteydessä laaditussa yhtiöesitteessä (24.1.2018).

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj:n osakkeen kaupankäynti alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla 9.2.2018. Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä noin 5 miljoonaa euroa uutta osakepääomaa osakehintana 9,8 eur/osake. Osakkeen päätöskurssi 29.6.2018 oli 14,75 euroa. Osakevaihto painottui voimakkaasti listautumisen jälkeisiin viikkoihin ja jaksolla likviditeettiä varmisti markkinatakaajana Nordea. Henkilöstöannissa merkittyjen 113 000 osakkeen merkintärajoitukset päättyvät 8.8.2018 ja muut lunastusrajoitukset vapautuvat vaiheittain 2018-2021 aikana. Admicom Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 71,372 miljoonaa euroa.

Admicom Oyj:n tytäryhtiö Admicom Finland Oy on tarkastelukaudella lunastanut entiseltä työntekijältään 2 520 emoyhtiön osaketta työsuhteen päättymistilanteessa.

Hallituksen valtuutukset

Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2017 valtuutus yhdestä tai useammasta osakeannista laajuudeltaan yhteensä enintään 840 000 osaketta, päättyi 30.6.2018. First North -listautumisen yhteydessä yhtiön hallitus päättikin 5.2.2018 laskea liikkeeseen 520 000 uutta osaketta. Yhtiöllä ei ole muita voimassaolevia osakeantivaltuutuksia. Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 1,169 miljoonaan kappaleeseen työntekijöiden omistamia osakkeita.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 30.6.2018 yhteensä 1 971 omistajaa.

Varsinainen yhtiökokous 15.1.2018

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 15.1.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön 31.12.2017 päättyneen tilikauden tappio -21 249,71 eur kirjataan edellisten vuosien voitto ja tappio -tilille. Lisäksi päätettiin myöntää toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus sekä pitää hallituksen kokoonpano ja palkkiot ennallaan.

Riskit ja epävarmuustekijät

Makrotalouden riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia listautumisannin yhtiöesitteen julkaisun jälkeen ja luottoriskit ovat toistaiseksi hyvin hallinnassa. Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut:

  • keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä suhdanneherkkyyttä
  • maineriskin, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia- ja tietoturvariskit
  • riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen
  • kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit 
  • mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.


Yhtiö pyrkii pienentämään edellä mainittuja riskitekijöitä ja on aloittanut mm. sisäisen tarkastuksen prosessin sen tueksi. Kilpailijakentässä nähdyt yritysjärjestelyt kuluvana vuonna ovat hieman nostaneet voimasuhteisiin liittyviä riskejä, mutta niiden vaikutukset eivät ole realisoitumassa ainakaan nopeasti. Admicom tutkii osakepohjaisten kannustimien käyttämistä henkilöstön sitouttamiseen ja motivoimiseen myös jatkossa.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Admicom -konserni muodostui syyskuussa 2017. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi koko vuoden 2017 vertailulukuina esitettävät tiedot ovat Konsernin pro forma -luvut. Vastaavat luvut olivat myös yhtiöesitteessä. Ajalta 1.1.-30.6.2017 vertailutietona esitetään Admicom Finland Oy:n luvut.

Oman pääoman erittelyssä sarakkeessa 1-12/2017 (Admicom-konserni pro forma) 1.1.2017 tiedot ovat Emoyhtiön tiedot ja syksyllä osakevaihdolla tapahtunut konserniyhdistely on näytetty omana rivinään erittelyssä.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 5.10.2018 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018 arviolta 18.01.2019.


Admicom Oyj

HALLITUS

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012-2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 100 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Konsernin tuloslaskelma

1 000 EUR 1-6/2018 1-6/2017* 1-12/2017**
 LIIKEVAIHTO 5 473 3 804 8 094
 Liiketoiminnan muut tuotot 9 6 11
 Materiaalit ja palvelut -211 -149 -352
 Henkilöstökulut -2 312 -1 833 -3 676
 Poistot ja arvonalentumiset -256 -199 -439
 Liiketoiminnan muut kulut -713 -524 -1 132
 LIIKEVOITTO 1 989 1 104 2 507
 Rahoitustuotot ja -kulut      
  Muut korko- ja rahoitustuotot  0 0 24
  Korkokulut ja muut rahoituskulut -230 0 -114
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- 1 759 1 104 2 417
SIIRTOJA JA VEROJA      
 Tuloverot -360 -221 -489
 TILIKAUDEN VOITTO 1 399 884 1 928
* Admicom Finland Oy        
** Admicom-konserni (pro forma)        

Konsernin tase

1 000 EUR 6/2018 6/2017* 12/2017**
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet      
Kehittämismenot 856 1 047 951
Aineettomat oikeudet 467 615 533
Muut aineettomat hyödykkeet 1 5 3
Konserniliikearvo 318 0 356
Aineelliset hyödykkeet      
Koneet ja kalusto 130 113 106
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
1 772 1 780 1 948
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus      
Aineet ja tarvikkeet 14 34 10
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset 323 213 275
Lainasaamiset   1 375 0
Muut saamiset 20 10 17
Siirtosaamiset 97 49 93
Rahat ja pankkisaamiset 8 555 1 199 1 888
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
9 009 2 879 2 284
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 780 4 659 4 232
* Admicom Finland Oy      
** Admicom-konserni (pro forma)      

1 000 EUR 6/2018 6/2017* 12/2017**
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Osake- ja muu vastaava pääoma 106 222 106
Ylikurssirahasto 0 167 0
Muut rahastot 7 665 773 2 676
Edellisten tilikausien voitto/tappio 317 1 493 -1 608
Tilikauden voitto/tappio 1 399 884 1 928
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 487 3 539 3 103
       
VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen vieras pääoma      
Ostovelat 32 29 115
Muut velat 544 377 368
Siirtovelat 717 715 646
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 293 1 121 1 129
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 780 4 659 4 232
* Admicom Finland Oy      
** Admicom-konserni (pro forma)      

Oman pääoman muutokset

1 000 EUR 1-6/2018 1-6/2017* 1-12/2017**
SIDOTTU OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma tilikauden alussa 106 222 6
Osakepääoman korotus (9/2017)   0 100
Osakepääoma tilikauden lopussa 106 222 106
       
Ylikurssirahasto   167  
       
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 389 106
       

VAPAA OMA PÄÄOMA
     
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
2 676 1 745 0
Osakevaihto / konsernin muodostus (9/2017)     3 972
Listautumisanti 4 989    
Varojen jako SVOP -rahastosta   -973 -1 296
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden lopussa
7 665 773 2 676
       
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden alussa
321 1 493 0
Omien osakkeiden hankinta -4    
Konsernin pro forma -oikaisu     -1 607
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden lopussa
317 1 493 -1 608
       
Tilikauden voitto / tappio 1 399 884 1 928
       
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 9 381 3 150 2 997
       
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 487 3 539 3 103
* Admicom Finland Oy      
** Admicom-konserni (pro forma)      

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 EUR 6/2018 6/2017* 12/2017**
Liiketoiminnan rahavirta      
Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
1 759 1 104 2 417
Suunnitelman mukaiset poistot 256 199 439
Rahoitustuotot ja -kulut 230   90
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta
2 246 1 303 2 946
Käyttöpääoman muutos:      
Lyhytaikaisten korottomien liike-
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-54 401 -386
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
/ vähennys (+)
-4 -15 -10
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
164 -305 1 129
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
2 352 1 384 3 679
Maksetut korot ja rahoituskulut -230   -114
Saadut korot liiketoiminnasta 0   24
Maksetut välittömät verot -360 -115 -489
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 761 1 269 3 100
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-79 -146 -2 387
Investointien rahavirta (B) -79 -146 -2 387
       
Rahoituksen rahavirta:      
Maksullinen oman pääoman lisäys (sis. omien osakkeiden hankinta) 4 985   2 471
Pitkäaikaiset saamiset - lainasaam.   -1 375  
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -973 -1 296
Rahoituksen rahavirta (C ) 4 985 -2 348 1 175
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
6 667 -1 225 1 888
       
Rahavarat tilikauden alussa 1 888 2 424  
Rahavarat tilikauden lopussa 8 555 1 199 1 888
Rahavarojen muutos 6 667 -1 225 1 888
* Admicom Finland Oy      
** Admicom-konserni (pro forma)      

Konsernin vastuut

1 000 EUR 6/2018 6/2017* 12/2017
Toimitilojen vuokravastuut      
Vuokravastuut 2 154 202 2 294
Vuokravakuustilit 20   17
Yhteensä 2 174 202 2 310
*Admicom Finland Oy      

Laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + / - vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
     
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100
Oma pääoma
     
Oman pääoman tuotto, % = Nettotulos x 100
Oma pääoma keskimäärin + / - vähemmistöosuus
     
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100
Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin
     
EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
     
Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
     
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Nettotulos + / - vähemmistöosuus  
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä