Admicom Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Admicomilla vahva vuosi, liikevaihdon kasvu +42 % ja EBITDA 42 % liikevaihdosta

11. Tammikuu 2019

Admicom Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1. -31.12.2018 (Tilintarkastettu) 

ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018:
ADMICOMILLA VAHVA VUOSI, LIIKEVAIHDON KASVU +42 % JA EBITDA 42 % LIIKEVAIHDOSTA


ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.1.2019 KLO 10:00

Tammi-joulukuun 2018 yhteenveto
(vertailu Admicom Oyj -konserni pro forma 1.1.2017 - 31.12.2017)

 • Vuoden 2018 liikevaihto oli 11,456 miljoonaa euroa (2017: 8,094), kasvua +42 % edellisvuodesta. Nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvuun +3 % yksikköä muun kasvun tullessa uusasiakkaista.
 • Vuoden 2018 käyttökate eli EBITDA oli 4,796 miljoonaa euroa (2,946) eli 42 % liikevaihdosta (36 %). Liikevoitto oli 4,291 miljoonaa euroa (2,507), kasvua 71 % edellisvuodesta.
 • Tilikauden 2018 tulos oli 3,252 miljoonaa euroa (1,928), kasvua 69 %. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki First North -listalle 9.2.2018, mihin liittyvät kertaluontoiset kulut olivat 0,261 miljoonaa euroa.
 • Vuoden 2018 uusmyynti jakautui rakentamiseen 48 %, talotekniikkaan 39 % ja teollisuuteen 13 %. Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 87 % (86).

Heinä-joulukuun 2018 yhteenveto
(vertailu Admicom Oyj -konserni pro forma 1.7.2017 - 31.12.2017)

 • Toisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 5,983 miljoonaa euroa (4,290), kasvua +39 % edellisvuodesta. Katsauskaudelle ajoittunut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvuun +1 % yksikköä.
 • Toisen puolivuotiskauden käyttökate eli EBITDA oli 2,550 miljoonaa euroa (1,645) eli 43 % liikevaihdosta (38 %). Liikevoitto oli 2,302 miljoonaa euroa (1,405), kasvua 64 % edellisvuodesta.
 • Katsauskauden tuotekehityspanostukset suuntautuivat mm. mobiilikäytettävyyteen, 2019 Tulorekisterin voimaantuloon sekä useisiin eri Adminetin lisätoiminnallisuuksiin.
 • Loppuvuonna 2018 lanseerattiin uusi Adminet Lite -palvelukonsepti vastaamaan paremmin erityisesti alle 10 hengen talotekniikkayritysten tarpeita ja sen pilotointi on lähtenyt käyntiin lupaavasti.


Avainluvut

ADMICOM-KONSERNI 1-12/2018 1-12/2017* Muutos
%
7-12/2018 7-12/2017* Muutos
%
 
Liikevaihto, 1 000 euroa 11 456 8 094 42 % 5 983 4 290 39 %  
EBITDA, 1 000 euroa 4 796 2 946 63 % 2 550 1 645 55 %  
% liikevaihdosta 42 % 36 %   43 % 38 %    
Liikevoitto, 1 000 euroa 4 291 2 507 71 % 2 302 1 405 64 %  
% liikevaihdosta 37 % 31 %   38 % 33 %    
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 3 252 1 928 69 % 1 853 918 102 %  
% liikevaihdosta 28 % 24 %   31 % 21 %    
Oman pääoman tuotto, % 45 % 57 %   36 % 55 %    
Sijoitetun pääoman tuotto, % 59 % 74 %   44 % 85 %    
Omavaraisuusaste, % 82 % 73 %   82 % 73 %    
Nettovelkaantumisaste, % - -   - -    
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,71 0,45   0,38 0,21    
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu**) 0,76 0,47          
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 13 776 4 232   13 776 4 232    
Henkilöstömäärä jakson lopussa 113 93   113 93    
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 320   4 838 4 320    
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1000 kpl 4 579 4 320   4 838 4 320    
 

Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto.
* Admicom konserni (pro forma)
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin.


Toimitusjohtaja Antti Seppä:

"Vuosi 2018 oli Admicomille monella tapaa merkittävä: listautuminen Nasdaq First North Finlandiin helmikuussa, valinta Vuoden Tivi-yritykseksi elokuussa, Adminet Lite -palvelukonseptin käynnistys, Oulun toimipisteen avaus syksyllä sekä taloudellisten tavoitteiden ylittäminen. Onnistuimme samaan aikaan kiihdyttämään orgaanista kasvuamme sekä parantamaan kannattavuuttamme. Admicomin 2018 menestyksen taustalla oli 113 sitoutunutta ja yrittäjämäisesti toimivaa työntekijää, joista noin 2/3 on mukana myös omistajina.

Vuoden 2018 Liikevaihtomme kasvoi peräti 42 % päätyen 11,456 miljoonaan euroon (8,094). Olemassa olevien eli nykyasiakkaiden sopimusten vuositasauslaskutus, noin 0,7 miljoonaa euroa, vahvisti kasvua ja heijasteli rakentamisen vahvaa suhdannetta. Orgaaninen kasvumme pohjautuu kuitenkin vahvimmin uusasiakashankintaan eikä rakennusalan hidastumisen 2019 uskota jarruttavan myyntiä mainittavasti. Pyrimme kehittämään Adminetissä lisää asiakkaidemme toiminnan kannattavuutta tukevia ominaisuuksia, jotta he pystyisivät entistä paremmin vastaamaan tuleviin suhdannehaasteisiin.

Uusmyynnissä Rakentaminen nousi 48 % osuudella suurimmaksi asiakassegmentiksi Talotekniikan (39 %) ohi ja Teollisuuden (13 %) kehitys eteni suunnitellusti. Teollisuuden odotetaan nousevan tasavahvaksi asiakassegmentiksi kahden muun rinnalle seuraavien kolmen vuoden aikana. Myös Adminet Lite -palvelukonsepti käynnistyi lupaavasti ja sen kohderyhmää laajennetaan 2019 aikana Talotekniikasta myös Rakentamiseen.

Vuoden 2018 käyttökate eli EBITDA oli 4,793 miljoonaan euroa (2,946) mikä oli 42 % liikevaihdosta (37 %). Loppuvuonna aloittaneet Lite-tiimi sekä uusi Oulun toimipiste olivat merkittävimmät kasvupanostukset. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,77 eur (0,47). Yhtiön tuloksentekokyky ja rahoitusasema ovat vahvoja ja yhtiö tutkiikin aktiivisesti uusia kasvualueita. Vaihtoehtoina tähän nähdään strategiset rekrytoinnit, yritysostot, kansainvälistyminen sekä kohderyhmien laajennukset Suomessa.

Edellisvuoden merkittävimpiä tuotekehitysasioita olivat mm. Teollisuustoimialan tarpeet, Adminetin taustaprosessien uudistukset, GDPR-voimaantulo sekä mobiiliominaisuuksien lisääminen. Myös alkaneen vuoden tulorekisterin voimaantulo vaati kehityspanostuksia."


Taloudellinen ohjeistus

Alkuvuonna 2018 listautumisen yhteydessä kerroimme liikevaihdon kasvutavoitteeksi yli 30 % seuraavat kolme vuotta. Pidämme tämän ohjeistuksen vuodelle 2019 ennallaan. Sen sijaan kannattavuutta koskeva ohjeistuksemme 30-40 % käyttökate eli EBITDA -tasosta nostetaan välille 35-45 % vuodelle 2019.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tilikaudella 1.1.2018 - 31.12.2018 oli 11,456 miljoonaa euroa (8,094). Tilikauden toisen puolikkaan 1.7.2018 - 31.12.2018 liikevaihto oli 5,983 miljoonaa euroa (4,290). Liikevaihdon kasvu jatkui ennakoitua voimakkaampana vuoden jälkipuoliskolla, ollen 39 %. Tilikauden toisen puolikkaan sopimuslaskutuksen nettomuutos vaikutti kasvuun +1% yksikköä. Koko vuoden liikevaihto jakautui siten, että SaaS-laskutuksen osuus oli 67 %, tilitoimistopalveluiden osuus 20 %, käyttöönoton ja konsultoinnin osuus 8 % ja muut 5 %.

Konsernin koko vuoden käyttökate (EBITDA) oli 4,796 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (2,946, 36 %). Jakson 1.7. - 31.12.2018 käyttökate kasvoi 55 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon, ollen 2,550 miljoonaa euroa ja 43 % liikevaihdosta (1,645, 38 %).

Tilikauden tulos ajalta 1.1. - 31.12.2018 oli 3,252 miljoonaa euroa (1,928) ja jaksolta 1.7. - 31.12.2018 tilikauden tulos oli 1,853 miljoonaa euroa (0,918). Koko vuoden tilikauden tulosta rasittivat First North -listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut 261 tuhatta euroa, joista 230 tuhatta euroa on esitetty rahoituskuluissa ja 31 tuhatta euroa liiketoiminnan muissa kuluissa. Vastaavat kulut edellisvuonna olivat 114 tuhatta euroa.


Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 13,776 miljoonaa euroa (4,232). Taseen likvidit rahavarat lisääntyivät läpi vuoden operatiivisen toiminnan positiivisen kassavirran myötä. Myös keväällä osakeannissa kerätyt rahat vahvistivat olennaisesti yhtiön rahoitusasemaa parantaen mahdollisuuksia strategiaa tukeviin yritysjärjestelyihin. Yhtiön omavaraisuusaste on 82 %. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä konsernin myyntisaamiset ja siirtovelat on netotettu keskenään tammikuun 2018 sopimusveloitusten osalta. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 vastaavaa ei ole tehty tammikuun 2019 veloitusten osalta, mikä näkyy myyntisaamisten sekä siirtovelkojen ja näin ollen myös taseen loppusumman kasvuna.

Vuoden toisella puolikkaalla kassavirta jatkui positiivisena, liiketoiminnan rahavirran ollessa jaksolla 1.7. - 31.12.2018 yhteensä +2,248 miljoonaa euroa (+1,208). Rahavirtalaskelmassa vertailutietona 1.7.2017 - 31.12.2017 on käytetty Admicom Finland Oy:n tietoja, koska tämä kuvaa yhtiön operatiivista toimintaa aikaväliltä paremmin kuin konsernin pro forma luvut.

Koko tilikauden kassavirta oli +8,887 miljoonaa euroa (+1,888). Yli puolet vuoden 2018 positiivisesta kassavirrasta tuli listautumisannissa kerätyistä varoista eli +4,989 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan kassavirta tilikaudelta oli +4,010 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei ole jakanut osinkoa vuonna 2018.

Investoinnit ja poistot

Investointeihin konserni on käyttänyt varoja koko tilikaudella 108 tuhatta euroa ja jaksolla 1.7.2018 - 31.12.2018 yhteensä 28 tuhatta euroa. Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä lisenssimaksuista. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tilikauden poistot olivat suuruudeltaan 0,505 miljoonaa euroa. Poistoista yli kolmasosa koostuu tuotekehitysmenojen poistoista, joiden osalta poistosuunnitelma päättyy vuonna 2022. Aineettomien oikeuksien poistojen osuus oli niin ikään yli kolmasosa ja loput poistoista tuli koneiden ja kaluston sekä konserniliikearvon poistosta. Poistosuunnitelmissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Konsernin vuokravastuiden määrä tilikauden päättyessä oli 2,369 miljoonaa euroa (2,311). Yhtiö avasi tilikaudella uuden toimipisteen Ouluun ja laajensi tilojaan Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla, mikä selittää vastuiden kasvun. Kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset ovat Admicom Finland Oy:n nimissä.


Henkilöstö, johto ja hallinto

Koko konsernin henkilöstömäärä 31.12.2018 oli 113 henkilöä (31.12.2017 henkilöstömäärä 93) ja uusia työsuhteita oli alkuvuonna viisi. 

Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, palvelujohtaja Ari Aarniovuori, myyntijohtaja Antti Noronen sekä toimialajohtajat Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo Räihä. Johtoryhmän jäsenet vastaavat päätösten toimeenpanosta omissa organisaatioissaan sekä raportoivat Johtoryhmälle vastuualueistaan

Emoyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Häll ja varsinaisina jäseninä Timo Häll, Pasi Aaltola, Simo Huvila, Antti Kuukkanen, Antti Noronen sekä Jarmo Suonpää.
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana Jussi Ranta-Korpi, KHT.

Osakkeet ja osakkeenomistajat


Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 31.12.2018 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli vuoden lopussa 106 000 euroa. Admicom konsernin hallussa oli vuoden lopussa 2 520 omaa osaketta, jotka Admicom Finland Oy lunasti entiseltä työntekijältään työsuhteen päättymistilanteessa.

Admicom listautui Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalle ja laski siinä yhteydessä liikkeeseen 520 000 uutta osaketta hintaan 9,80 eur / osake (henkilöstöannissa 8,85 eur / osake). Listautumisannissa kerätyt varat (4,989 miljoonaa euroa) kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj osakkeen kaupankäynti alkoi Nasdaq First North Finland markkinapaikalla 9.2.2018. Ensimmäisten kuuden kuukauden ajan likviditeettiä turvasi markkinatakaajana Nordea 31.8.2018 asti, mutta osakevaihdon volyymi oli nousujohteista pitkin vuotta, eikä markkinatakaajaa enää tarvittu. Osakevaihto oli voimakkainta listautumisen jälkeisinä viikkoina sekä vuoden aikana annettujen tulostiedotteiden jälkeen. Osakkeen arvo vuoden lopussa oli 20,60 euroa ja markkina arvo 99,7 miljoonaa euroa (PE eli hinta/voittosuhde -luku 29).

Admicom Oyj osakkeen kehitys osakevaihto kpl Arvo yht. eur korkein, eur Alin, eur Keskihinta, eur Viimeisin, eur
2018 572 018 9 302 073 24,74 10,00 16,58 20,60


Hallituksen valtuutukset

First North listautumisen yhteydessä emoyhtiön hallitus päätti 5.2.2018 laskea liikkeeseen 520 000 uutta osaketta ja hallituksen osakeantivaltuutus (enintään 840 000 osaketta) päättyi 30.6.2018. Henkilöstöannissa merkittyjen 113 000 osakkeen merkintärajoitukset päättyivät 8.8.2018. Emoyhtiöllä ei ole voimassaolevia osakeanti- tai lunastusvaltuutuksia.

Tytäryhtiö Admicom Finland Oy lunasti 8.6.2018 entiseltä työntekijältään 2 520 kpl emoyhtiön osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa sopimuksen mukaisesti alkuperäiseen merkintähintaan (1,43 eur / kpl). Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 1,169 miljoonaan kappaleeseen työntekijöiden omistamia emoyhtiön osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa. Nämä lunastusrajoitukset vapautuvat vaiheittain 2019-2021 aikana.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 31.12.2018 yhteensä 1 857 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Matti Häll 43,7 prosentin osuudella, muiden yksittäisten omistajien omistusosuus ei ylittänyt viittä prosenttia.


Varsinainen yhtiökokous

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 15.1.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön 31.12.2017 päättyneen tilikauden tappio -21 249,71 eur kirjataan edellisten vuosien voitto ja tappio -tilille. Lisäksi päätettiin myöntää toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus sekä pitää hallituksen kokoonpano ja palkkiot ennallaan.

Hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 1.2.2019.


Riskit ja epävarmuustekijät

Makrotaloudessa riskit suhdannemuutokseen ovat nousseet edellisvuodesta, vaikkakaan jyrkkään käänteeseen ei tällä hetkellä uskota. Suomessa etenkin rakennusalan kasvun odotetaan taittuvan alaspäin vuoden 2019 aikana ja yhtiö on pyrkinyt varautumaan tähän toiminnassaan. Kilpailijakentässä liikehdintä omistajajärjestelyiden suhteen on vuoden 2018 aikana kasvanut ja yhtiö seuraa markkinoita aktiivisesti.

Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut:

 • keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä niiden suhdanneherkkyyttä
 • maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia- ja tietoturvariskit
 • riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen
 • kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit
 • mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.

Edellä mainittujen riskien pienentämiseksi yhtiö tutkii uusia kohderyhmiä ja markkinoita, arvioi ja kehittää jatkuvasti sisäisiä prosessejaan mm. tietoturvaan liittyen, mittaa aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä, kuuntelee sisäisen tarkastuksen suosituksia sekä lisää uusia henkilöstön sitouttamis- ja kannustinmalleja.


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2018 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Admicom -konserni muodostui syyskuussa 2017. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuoden 2017 vertailulukuina esitettävät tiedot ovat Konsernin pro forma -luvut. Pro forma
-luvut ovat tilintarkastamattomia. Vastaavat luvut olivat myös yhtiöesitteessä.

Oman pääoman erittelyssä sarakkeissa 1-12/2017 sekä 7-12/2017 (Admicom konserni pro forma) 1.1.2017 ja 1.7.2017 tiedot ovat Emoyhtiön tiedot ja syksyllä osakevaihdolla tapahtunut konserniyhdistely on näytetty omana rivinään erittelyssä.

Rahavirtalaskelmassa tiedot ajalta 7-12/2017 on esitetty tytäryhtiö Admicom Finland Oy:n luvut vertailukelpoisuuden parantamiseksi.


Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.


Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9,796 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 2,152 miljoonaa euroa. Koko konsernin tilikauden tulos oli 3,252 miljoonaa euroa. Emoyhtiön hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,48 eur / osake eli yhteensä 2,323 miljoonaa euroa. Osingosta 0,44 eur / osake jaetaan emoyhtiön tilikauden voitosta ja 0,04 eur / osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingon määrä on noin 2/3 osaa koko konsernin tilikauden voitosta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

Admicom Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous järjestetään 1.2.2019. Yhtiö julkaisee Q1 neljännesvuositulostiedotteen 5.4.2019, puolivuotiskatsauksen 5.7.2019 ja Q3 neljännesvuositulostiedotteen 4.10.2019.

Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta noin 87 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan keskimäärin 36 % vuosivauhtia vuosina 2013-2018 käyttökatteen noustessa 42 %:iin. Yhtiöllä on yli 110 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Konsernin tuloslaskelma


1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017* 7-12/2018 7-12/2017*
 LIIKEVAIHTO 11 456 8 094 5 983 4 290
 Liiketoiminnan muut tuotot 13 11 4 5
 Materiaalit ja palvelut -437 -352 -226 -203
 Henkilöstökulut -4 734 -3 676 -2 422 -1 842
 Poistot ja arvonalentumiset -505 -439 -248 -240
 Liiketoiminnan muut kulut -1 502 -1 132 -789 -606
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 291 2 507 2 302 1 405
 Rahoitustuotot ja -kulut        
  Muut korko- ja rahoitustuotot  15 24 15 24
  Korkokulut ja muut rahoituskulut -230 -114 0 -114
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 4 076 2 417 2 317 1 315
 Tuloverot -823 -489 -463 -397
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 252 1 928 1 853 918
* Admicom konserni (pro forma)      


Konsernin tase

1 000 EUR     12/2018 12/2017*
VASTAAVAA        
PYSYVÄT VASTAAVAT        
Aineettomat hyödykkeet        
Kehittämismenot     760 951
Aineettomat oikeudet     372 533
Muut aineettomat hyödykkeet     0 3
Konserniliikearvo     280 356
Aineelliset hyödykkeet        
Koneet ja kalusto     140 106
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
    1 552 1 948
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT        
Vaihto-omaisuus        
Aineet ja tarvikkeet     15 10
Lyhytaikaiset saamiset        
Myyntisaamiset     1 285 275
Muut saamiset     46 17
Siirtosaamiset     103 93
Rahat ja pankkisaamiset     10 775 1 888
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
    12 224 2 284
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ     13 776 4 232
* Admicom konserni (pro forma)        1 000 EUR     12/2018 12/2017*
VASTATTAVAA        
OMA PÄÄOMA        
Osake- ja muu vastaava pääoma     106 106
Muut rahastot     7 665 2 676
Edellisten tilikausien voitto/tappio     317 -1 608
Tilikauden voitto/tappio     3 252 1 928
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     11 341 3 103
         
VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta        
Saadut ennakot        
Ostovelat     132 115
Muut velat     528 368
Siirtovelat     1 775 646
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ     2 435 1 129
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     13 776 4 232
* Admicom konserni (pro forma)        


Oman pääoman muutokset

1 000 EUR 1-12/2018 1-12/2017* 7-12/2018 7-12/2017*
SIDOTTU OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma tilikauden alussa 106 6 106 6
Osakepääoman korotus (9/2017)   100   100
Osakepääoma tilikauden lopussa 106 106 106 106
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 106 106
VAPAA OMA PÄÄOMA        
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
2 676   7 665  
Osakevaihto / konsernin muodostus (9/2017)   3 972   3 972
Listautumisanti 4 989      
Varojen jako SVOP -rahastosta   -1 296   -1 296
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 7 665 2 676 7 665 2 676
         
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa 321 0 1 716 1 011
Omien osakkeiden hankinta -4      
Konsernin pro forma oikaisu   -1 607   -1 607
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa 317 -1 608 1 716 -597
         
Tilikauden voitto / tappio 3 252 1 928 1 853 918
         
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 11 235 2 997 11 235 2 997
         
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 341 3 103 11 341 3 103
* Admicom konserni (pro forma)      

 

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 EUR 12/2018 12/2017* 7-12/2018 7-12/2017**
Liiketoiminnan rahavirta        
Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
4 076 2 417 2 317 1 359
Oikaisut:        
Suunnitelman mukaiset poistot 505 439 248 215
Rahoitustuotot ja -kulut 215 90 -15 78
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 796 2 946 2 550 1 652
 

Käyttöpääoman muutos:
       
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -1 039 -386 -992 -115
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) -6 -10 -2 24
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
1 243 1 129 1 046 76
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 994 3 679 2 603 1 637
Maksetut korot ja rahoituskulut -230 -114   -114
Saadut korot liiketoiminnasta 15 24 15 36
Maksetut välittömät verot -769 -489 -369 -351
Liiketoiminnan rahavirta (A) 4 010 3 100 2 248 1 208
         
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-108 -2 387 -29 -28
Myönnetyt lainat       -497
Investointien rahavirta (B) -108 -2 387 -29 -524
         


Rahoituksen rahavirta:        
Maksullinen oman pääoman lisäys 4 989 2 471    
Omien osakkeiden hankkiminen -4      
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -1 296    
Rahoituksen rahavirta (C) 4 985 1 175    
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
8 887 1 888 2 220 684
         
Rahavarat tilikauden alussa 1 888   8 555 1 199
Rahavarat tilikauden lopussa 10 775 1 888 10 775 1 883
Rahavarojen muutos 8 887 1 888 2 220 684
 * Admicom konserni (pro forma)      
** Admicom Finland Oy        

Konsernin vastuut

1 000 EUR 12/2018 12/2017
Toimitilojen vuokravastuut    
Vuokravastuut 2 328 2 294
Vuokravakuustilit 41  17
Yhteensä 2 369 2 311
     


Laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + / - vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
     
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100
Oma pääoma
     
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma keskimäärin + / - vähemmistöosuus
     
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100
Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin
     
EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
     
Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
     
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + / - vähemmistöosuus  
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
 
     
Oik. osakekohtainen tulos, € = Tilikauden tulos + / - vähemmistöosuus + / - kertaluontoiset erät  
  Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä