2017-02-15 13:00:00

AB Traction: Bokslutskommuniké 2016

 Perioden oktober - december

Perioden januari - december

Händelser efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 15 februari 2017 kl. 13.00 CET.

Bokslutskommuniké 2016