2017-05-04 14:30:00

AB Traction: Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari - mars

Händelser under kvartalet

till knappt 10 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 14.30 CET.

Delårsrapport januari-mars 2017